Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

 • Ева Монова
 • Главен юрисконсулт
 • +359 2 940 7957
 • e.monova@sme.government.bg
 • онлайн формаПоследвайте ни:Проект ClusterPoliSEE

Smarter Cluster Policies for South East Europe
(ClusterPoliSEE) SEE/C/0008/1.3/X

Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) e проект по Оперативната програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 (SEE) със съвместно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на ЕС и националните бюджети. Програмата за Югоизточна Европа подкрепя проекти, разработени в рамките на четири приоритетни оси: иновации, околна среда, достъпност и устойчиво развитие.

Водещ партньор по проекта Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) е Marche Regional Authority (административна управа на Област Марке, една от 20-те области в Италия), със седалище в гр. Анкона. Партньори по проекта са 25 институции и НПО от 11 държави: България (1), Австрия (2), Гърция (3), Унгария (2), Италия (4), Румъния (4), Словакия (3), Словения (2), Албания (1), Хърватия (1) и Сърбия (2). Партньор от българска страна е Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на национално и регионално равнище за разработване и прилагане на ефективни политики за развитие на клъстерите, чрез транснационални механизми за обучение, сътрудничество и съвместна работа за подобряване на политиката по подпомагане на клъстерите в Югоизточна Европа и за увеличаване на ефективността на съществуващите мерки в подкрепа на клъстерите.

Към специфичните цели на проекта спадат:

 1. Създаване на ИКТ базирана платформа за сътрудничество като механизъм и система за взаимно обучение и партниране между заинтересованите страни, както и за трансфер на политики и информация между тях.
 2. Задълбочена оценка на регионалните политики по отношение на клъстерите в участващите страни, на база на разглеждане на минали действия, анализ на текущото състояние и визия за бъдещи действия като принос за развитие на интелигентни политики в подкрепа развитието на клъстерите.
 3. Идентифициране на фактори, инструменти, опит, добри практики, свързани с шест тематични приоритетни области, които ще бъдат тествани чрез пилотни инициативи.
 4. Транснационално сътрудничество за разработването на нови стратегии (Съвместен стратегически план и план на устойчивост на ниво Югоизточна Европа) и принос с подкрепа на региона като място на иновации.

Работни пакети:

 • WP0 – Подготовка на дейности;
 • WP1 – Проектно и финансово управление;
 • WP2 – Комуникационни дейности;
 • WP3 – Създаване на уеб платформа;
 • WP4 – Обучение по създаване на политики;
 • WP5 – Нови механизми за обучение в областта на политиката;
 • WP6 – Бъдещо развитие на клъстерите в ЮИЕ.

Дейностите по проекта са разпределени в шест тематични работни групи (WGs), като ИАНМСП координира и ръководи WG3 „Международно клъстерно сътрудничество и работа в мрежи”.

Общият бюджет на целия проект е 5 186 352 евро.

Периодът на изпълнение е: 01.05.2012 – 30.10.2014 г.

Структура на управление

Надзорният съвет (НС) е органът за взимане на решения и управление на проекта. Той се състои от един представител за всеки партньор и работи по оперативното планиране и техническата интеграция на дейностите по проекта, транснационалното управление, комуникацията, координацията и подкрепата на партньорите и финансовите експерти от различните страни-участници. НС работи съвместно с Научно-технически консултативен съвет (НТС).

НТС се състои от представител на водещия партньор (като координатор) и лидерите на работните групи и работните пакети. Членовете на съвета дават транснационални и интердисциплинарни консултации за дейностите по проекта, следят за неговото качество и насърчаване на интеграцията с други инициативи на ЕС с цел: гарантиране на устойчивост на проекта ClusterPoliSEE buy courseworks и оползотворяване на резултатите му на местно и европейско равнище.

Проект ClusterPoliSEE – pdf

Страницата е редактирана последно на: 02.10.2015