Архив НВМОП-20160415

Доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора”, с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция №2 „Доставка на копирна хартия”; Обособена позиция №3 „Доставка на тонер касети и консумативи”

Избор на служба по трудова медицина и Медицински център за извършване на задължителни периодични медицински прегледи

Извършване на куриерски услуги за нуждите на централната администрация и регионалните сектори на ИАНМСП

Избор на консултант, осигуряващ външни експерти за извършване на проучвания, изследвания, експертизи и оценки във връзка с провеждане на тръжни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и сключване на договори по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007 – 2013 г.

Вътрешно почистване на сгради за нуждите на ИАНМСП

Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИАНМСП” с цел подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на необходимите ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” и с цел изпълнение на дейностите за насърчаване на интернационализацията на българската икономика

Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

Разработване на национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube