Архив под НВМОП

Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана на административната сграда на ИАНМСП, находяща се в град София, ул. „6-ти септември” № 21

Актуализиране на Анализа на състоянието и факторите за развитие на МСП

Избор на изпълнител за извършване на строителни и монтажни работи сгради на ИАНМСП

Осигуряване на застраховки за автомобилния парк на ИАНМСП за периода от 28.11.2011 до 31.12.2012 година

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Извършване на преводачески услуги за нуждите на ИАНМСП при осъществяване на функциите й на Междинно звено по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2003г. – Нова

Процедура за отдаване под наем на частни имоти – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП

Доставка на хигиенни материали за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средените предприятия

Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube