Профил на купувача

Годишен график на обществените поръчки на ИАНМСП за 2024 година

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАНМСП

Годишен график на обществените поръчки на ИАНМСП за 2023 година

2020_00940-003 Поръчка с предмет : „Доставка на монитори за нуждите на ИАНМСП

2020_00940-002 Поръчка с предмет : „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИАНМСП“

2020_00940-004 Поръчка с предмет : „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на ИАНМСП“

„Осигуряване на външна експертна помощ за извършване на мониторинг и верификация на разходи по ваучерна схема по проект № BG16RFOP002-2.015-0002-C01“ – Прекратена

2020_00940-0001 Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИАНМСП”

2019_00940¬_1 „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП“.

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП.

Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

Пазарно проучване/консултация по чл.44 от ЗОП във връзка с предстояща обществена поръчка по проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”

Пазарна консултация по чл.44 от ЗОП

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на обществени поръчки по проект”: № BG16RFOP002-2.015-0002-C01, с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Страница 1 от 612345...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube