Профил на купувача

2020_00940-003 Поръчка с предмет : „Доставка на монитори за нуждите на ИАНМСП

2020_00940-002 Поръчка с предмет : „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИАНМСП“

2020_00940-004 Поръчка с предмет : „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на ИАНМСП“

„Осигуряване на външна експертна помощ за извършване на мониторинг и верификация на разходи по ваучерна схема по проект № BG16RFOP002-2.015-0002-C01“ – Прекратена

2020_00940-0001 Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИАНМСП”

2019_00940¬_1 „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП“.

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции

Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса и на служители на ИАНМСП.

Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

Пазарно проучване/консултация по чл.44 от ЗОП във връзка с предстояща обществена поръчка по проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари”

Пазарна консултация по чл.44 от ЗОП

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на обществени поръчки по проект”: № BG16RFOP002-2.015-0002-C01, с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-СО1 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“

Поръчка „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за Реконструкция на първи етаж от обществена сграда /бивше спортно училище/, находящо се в град Видин, в Бизнес инкубатор за подпомагане на малкия и среден бизнес по Проект „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила“, № проект: 16.4.2.030/ROBG-196, съгласно Договор № 54149 / 21.04.2017 г., по програма за транс-гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A България-Румъния 2014-2020”

2018_00940_00002 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИАНМСП“

Страница 1 от 612345...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: