Профил на купувача

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Доставка и монтаж на климатична сплит система – 2 броя

Доставка на канцеларски материали и консумативи за копирна техника за нуждите на ИАНМСП

Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната

„Почистване на работни и сервизни помещения и доставка на хигиенни материали за ИАНМСП” с две обособени позиции

Изготвяне на анализи за нуждите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Информационно – консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП с обособени позиции

„Доставка на техника” с четири обособени позиции

„Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” – Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-4.2.01-0001-C0001 финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”- Организатор на промоционални прояви

„Oрганизиране и провеждане на въвеждащи обучения, информационни и специализирани семинари за бизнеса в страната и обучение на служители на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”

“Oсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, хотелски резервации, транспорт и вътрешни трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за бизнеса и за организиране и провеждане на посещения на служители на ИАНМСП за обмяна на опит и усвояване на добри практики, извън страната”

Доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора”, с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция №2 „Доставка на копирна хартия”; Обособена позиция №3 „Доставка на тонер касети и консумативи”

Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана на административната сграда на ИАНМСП, находяща се в град София, ул. „6-ти септември” № 21

Актуализиране на Анализа на състоянието и факторите за развитие на МСП

Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Страница 4 от 6« Първа...23456
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube