Профил на купувача

Разработване на информационни, маркетингови и рекламни материали

Абонамент за достъп до специализирани бази данни

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Извършване на преводачески услуги за нуждите на ИАНМСП при осъществяване на функциите й на Междинно звено по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2003г. – Нова

Избор на служба по трудова медицина и Медицински център за извършване на задължителни периодични медицински прегледи

Процедура за отдаване под наем на частни имоти – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

Извършване на куриерски услуги за нуждите на централната администрация и регионалните сектори на ИАНМСП

Избор на консултант, осигуряващ външни експерти за извършване на проучвания, изследвания, експертизи и оценки във връзка с провеждане на тръжни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектни предложения и сключване на договори по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007 – 2013 г.

Осигуряване на поддръжка на транспортни средства собственост на ИАНМСП

Вътрешно почистване на сгради за нуждите на ИАНМСП

Предоставяне на услуги за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от ИАНМСП, осъществявани с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Доставка на техника и софтуер

Доставка на хигиенни материали за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средените предприятия

Доставка на техника и софтуер – прекратена

Изговяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработването на средносрочни експортни стратегии с визия за следващите пет години и анализи”

Страница 5 от 6« Първа...23456Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: