Профил на купувача

Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната

Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИАНМСП” с цел подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на необходимите ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” и с цел изпълнение на дейностите за насърчаване на интернационализацията на българската икономика

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Изготвяне на концепция и визия по участието за изграждане на конструкция на щанда и визия за реклама за всеки бранш

Разработване на експортни стратегии и анализи

До участниците в открита процедура зa сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Изготвяне на анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълняващи функции по управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

Доставка на моторни превозни средства за нуждите на ИАНМСП

Разработване на национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал

Страница 6 от 6« Първа...23456
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube