Програми и проекти

Одобрени предприятия за участие по време на Международно онлайн изложбение за ХВП „GoInt Virtual Food Expo 2023”, в периода 24.02- 28.02.2023г., в рамките на проект GoInt

Информация за Евростарс-3/ Сесия 3

Обща информация

Оценка и резултати

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 13 сесия

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Тринадесета конкурсна сесия, 2022 година

Списък на успешно преминалите и отхвърлените проектни предложения на етап оценка за административно съответствие и допустимост, подадени в рамките на 13-та конкурсна сесия на НИФ

ИАНМСП удължава срока за кандидатстване на независими експерти за оценка на проекти и одитори, които да станат част от Звеното за контрол, в рамките на Национален иновационен фонд

Въпрос : В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

1. На етап кандидатстване, необходимо ли е да се представя оферта/линк за външни услуги и за материали и консумативи? 2. С цел тестване на прототипа в операционна среда, допустимо ли е като външна услуга да се наеме обект/база, в която да се извършат тестовете? 3. При малък екип (3-4 човека), ръководител фаза извършва и част от изследванията, в този случай как се процедира? – в бюджета за конкретния човек има 2 пера – като ръководител фаза и като изследовател със съответните часове и часови ставки или – всички часове се водят общо с часова ставка на ръководител фаза?

В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

Моля, пояснете, в случай че проектно предложение се подава от новосъздадено дружество, във връзка с Ваш предходен отговор на въпрос относно проверка по служебен път на кода на основна икономическа дейност, какъв ще бъде източникът на информация в този случай (няма завършена финансова година, регистрирано е през 2022 г.)? В този случай може ли да се представи декларация в свободен текст?

1. За изграждане на прототипа в моя проект са необходими материали, чиято единична цена надхвърля 700 лв. Следва ли в този случай да бъдат отразявани като ДМА, при условие, че веднъж използвани в прототипа те не биха могли да бъдат повторно използвани. Ако да с каква норма на амортизация, при условие, че дефакто актива ще е изхабен преди края на проекта. Възможно ли е 1 експерт да участва в повече от 1 проект на етап „кандидатстване“ и на етап „изпълнение“ при спазване на трудовото законодателство. Ако с 1 проект се кандидатства пред НИФ и Еврика това ще създаде ли проблем на етап „кандидатстване“, като е ясно че за да се избегне „двойно финансиране“ на етап изпълнение ще е необходимо да се избере единия?

Има ли възможност за промяна и/или добавяне на клаузи по Споразумението за сътрудничество между партньорите. Пример: Искам да променя клаузите за прекратяване на споразумението, тъй като създават предпоставки за противоречия и тълкуване (пример: хем може всяка страна с предизвестие да го прекрати (не се казва с колко дневно предизвестие) или може по взаимно съгласие, хем не може да се прекрати след подписване на договор по НИФ).

Възможно ли е да бъде назначен експерт, за изпълнението на външни услуги на граждански договор и какво е изискването за възложените ,, научни изследвания ” с изключение на това те да не водят до изработкатана актив.

Страница 1 от 4312345...101520...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: