Програми и проекти

Въпрос 107: Искам да попитам, колко време трябва фирмата да е изпълнявала дейност, за колко години трябва да има обявени финансови отчети?

Въпрос 106: Искам да попитам като Общиниска институция (Градска художествена галерия – Пловдив) дали можем да участваме в проектите за Ваучер на стойност 5000 лева за направата на сайт?

Въпрос 105: Съгласно УК по ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП, новосъздадени предприятия са допустими кандидати. Въпроса ми е въз основа на какви документи предприятието да определи кода на икономическата си дейност и съответно какви документи да приложи за доказателство, необходими за преценка допустимост от страна на Оценителната комисия.

Въпрос 104: Каква е процедурата за кандидатстване по ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии?

Въпрос 103: Мога ли да попитам къде точно е публикувана програмата: BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (икт) на МСП” в сайта на ИСУН, тък като по официална заповед видях, че това трябваше да е станало до 30.08.2020, а до този момент не я намирам никъде в списъка от активни процедури за БФП.

Въпрос 1-6 „Съгласно чл.31, ал.23 от ПУСНИФ 2020, допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти , за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер (координатор или партньор/и). Въпроса ми е: Неизпълнението на условието по чл.31, ал.23 от ПУСНИФ 2020 за един от бенефициерите (координатор или партньор) лишава ли и изпълняващия условието бенефициер от допустимостта на разхода за вода, електроенергия и/или топлинна енергия?“ с вх. № 46-00-260-2/27.08.2020 г.

Въпрос 102: По какъв начин се доказва, че кандидатът е имал вече функционираща ИКТ система, която се оптимизира, надгражда, усъвършенства и т.н.?

Въпрос 101: а). В офертата не се вписва цена (вписва се реалната стойност), като след изпълнението, доставчикът на услугата получава стойността на ваучера от ИАНМСП, а разликата се покрива от възложителя и бенефициент на ваучера, или? б). Не е допустимо изпълнението на услуги, надвишаващи стойността на ваучера?

Въпрос 100: Ако инсталираните модули, надграждащи съществуваща ERP система, надхвърлят като сума стойността на ваучера – 20 000 лв., то как се процедира?

Въпрос 99: Бихте ли пояснили какво следва да се запише в раздел 5 от формуляра за кандидатстване- Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение, ред.4- Информация за приложимите за проекта индикатори.

Въпрос 98: Здравейте, Ние сме предприятие, което се занимава с медийни проучвания и анализи и развиваме своята основна икономическа дейност в следната група от дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като интензивни на знание услуги – J63 Информационни услуги. Бихме желали да кандидатстваме по ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП и по-специално за ваучери тип 2, Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Насочили сме се към софтуерна система за цялостното управление на човешките ресурси ( HR- система и отчасти ТРЗ система) във фирмата, тъй като в момента имаме персонал 55 човека с тенденция за бързо увеличаване до края на годината. Имаме необходимост от цялостна система за управление на процесите в дружеството- от архив на цялата фирмена документация- от договори до фактури, отчитане изпълнението на различните проекти, отчитане кой колко часове труд е вложил във всеки проект, и най-вече управление на човешките ресурси- цялата документация по назначаване, досиета, отчитане на работното време, и т.н. Т.е тук има и ТРЗ елемент. Т.е. необходима ни е цялостна ERP система за управление на процесите във фирмата.

Въпрос 97: Във връзка с на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083, моля за информация , за ваучери Тип2 , група 1 допустим разход ли са: – платформи за платен дигитален маркетинг /платена реклама / – google ,Facebook, adroll и други ; – съпъстващи дейности, свързани с цитираните по-горе платформи ;

Въпрос 96: Здравейте, Запознах с в детайли с Условията за кандидатстване и отговорите от страна на ИАНМСП на поставените до момента от другите кандидати въпроси в рубрика Въпроси и Отговори. Моля да представите допълнителни пояснения във връзка с вече зададените въпроси 34 и 35 от друг кандидат, и визираните в Образеца на договор (Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга.docx), част от Документите за попълване: – Оферта – в Раздели І. Предмет на договора/ т.1.1… и Х. Санкции /т.10.1…. – Общи условия – в Раздели V. Права и задължения на Изпълнителя, т. 5.3 …. и ХIII. Заключителни разпоредби, т. 13.1…., като посочите официално линк, откъдето могат да бъдат свалени, както следва: 1. Образеца на оферта (неразделна част от настоящия Договор – Приложение №1); 2. Общите условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.015-0002-C01. (Приложение №2). За съжаление в посочените в рубрика Въпроси/Отговори линкове към https://www.sme.government.bg/?p=51432 и https://www.sme.government.bg/?page_id=51254, и в сайта https://www.sme.government.bg/?page_id=51249 горепосочените приложения не могат да бъдат открити, въпреки опитите да бъдат достъпени от различни устройства и браузъри.

Въпрос 95: Подготвяме документи за кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (икт) на МСП”. В Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга програмата е описана като процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Моля да определите, кое в вярното.

Въпрос 94: Ако фирмата подател (МПС) има свой отдел за софтуерни решения, налага ли се да се избира доставчик на услугата или може фирмата подател да поеме разходите и съответно да осребри ваучера?

Страница 10 от 50« Първа...5...89101112...152025...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: