Програми и проекти

Въпрос 10: „При попълване на Приложение 2 – Декларация за МСП, при въвеждане на ЕИК започващ с цифрата 0 (нула), нулата автоматично изчезва, което води до попълване на грешен и непълен ЕИК. Допустимо ли е в този случай номера на ЕИК да бъде попълнен на ръка?“

Въпрос 9: „Ваучерите тип 1 (ваучери за web-базирани ИКТ услуги) могат ли да се използват от стартиращи предприятия?“

Въпрос 8: „Имам въпрос във връзка с условията за кандидатстване, и по-специално в частта допустими кандидати : Сдружения по ЗЮЛНЦ могат да кандидатстват за нуждите на извършвана от тях стопанска дейност в качеството на малко предприятие“

Въпрос 7: „Бихме ли ни казали какви документи са нужни за кандидатстване по програмата за ваучери за web-базирани ИКТ услуги?“

Въпрос 6: „Искам да попитам как точно се подписват и кое с какво се подписва в какъв файлов формат. До колкото разбрах, само т. 2 се подписва в самия .pdf с ел. подпис, т. 4 Договора и приложението, се подписват от възложителя и Изпълнителя ръчно и подпечатват и сканират във .pdf , който после се прикача, т. 1,3,5 се попълват файловете и после самите файлове се подписват с ел. подпис (това в .p7s формат ли?)

Въпрос 5: „Имам следния въпрос, на който не успях да намеря отговор в предоставените документи. Има ли изискване фирмите кандидати да имат приключена финансова година или могат да кандидатстват и новорегистрирани фирми?“

Въпрос 4: „Във връзка с обявените от ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/ ПО ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП бих искала да ви попитам дали фирмата ни ИБИС Арт Глас ООД е допустима за кандидатстване: Фирмата ни има седалище и адрес на управление в Пловдив и отделно има регистриран клон в с.Бенковски, Община Марица. Фирмата е микропредприятие и дейността й /основна дейност по НКИД: 2319/ отговаря на общите условия за кандидатстване по програмата. Никога не сме кандидатствали по програмата за развитие на селските региони“

Въпрос 3:„ Фирмата ми е одобрен доставчик за ваучери тип 1. Въпросът ми е, дали в този случай можем да кандидатстваме като ползвател за ваучер тип 2?“

Въпрос 2: „Допустим разход ли е по процедурата доставка на хардуер?“

Въпрос 1: „Допустим ли е по процедурата кандидат, ако е в затруднено положение съгласно чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕО) № 651/2014?“

Въпрос 1-10 „Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението , декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване?“ с вх. № 46-00-244/17.08.2020 г.

Въпрос № 1-2 „ 1.Във връзка с обявената схема за кандидатстване по 11-та конкурсна сесия на НИФ, моля за отговор на следния въпрос: Може ли едно предприятие-МСП, получило пълната субсидия от 500 000 лв. по 10-та конкурсна сесия на НИФ, да участва по 11-та конкурсна сесия на НИФ, отново с бюджет с максимално заявена субсидия?“ с вх. № 94-00-481-1/18.08.2020 г.

Въпрос №1-9 „В документацията, публикувана на сайта се споменава доста често за „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“. В „Правила за управление на средствата на НИФ“ (https://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/PUSNIF_20162.pdf) не се споменава изрично дали следва това юридическо лице да изпълнява конкретен предмет на дейност. В този ред на мисли, нашият проект е свързан с недвижими имоти. Може ли партньорът ни и „организацията за научни изследвания“ да бъде агенция за недвижими имоти или консултантска агенция, които да ни предоставят всякакво ноу-хау, анализи, експертиза и тенденции на пазара на недвижими имоти? Предвидено е, че ако проектът е изпълнил 70% от Правилника за оценка, то той ще получи финансиране. Това означава ли, че ще се финансират проекти по дата на кандидатстване и изчерпване на сумата за финансиране.“ С вх. № 94-00-486/19.08.2020 г.

Въпрос №1-8 „Във връзка с нашето намерение да кандидатстваме с проект по 11 сесия на НИФ, имаме следните въпроси, свързани с указанията за участие в сесията. 1. В публикуваната обява е указано: „Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/“ . Означава ли това, че документите могат да се подават и по досегашния начин – на хартиен носител? 2. При попълването на електронните форми на документите се натъкнахме на проблем с формата за Приложение 2. Тя е в PDF формат и при въвеждането на информация в колонките в Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ (по-специално „публикации в научни списания…“, „професионален опит“), последните се препълват и става невъзможно да се редактира/визуализира въведената информация. Аналогичен проблем възниква и при попълването на таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнението на проекта“. Как да се преодолее този проблем? Може ли тези таблици да бъдат изнесени като отделно приложение към Приложение 2?“ с Вх. №46-00-257 от 20.08.2020 г.

Въпрос №1-7 „Относно 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” имам следните въпроси: – какъв е бюджетът на 11-та сесия за набиране на проекти; – могат ли университети да участват като партньори в проекти.“ с вх. № 46-00-252-2/24.08.2020 г.

Страница 10 от 43« Първа...5...89101112...152025...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: