Програми и проекти

Въпрос №1-13 „Моля за разяснение каква компания/организация би бил допустим партньор в съвместен проект за да се кандидатства в сесията. Дали браншови организации или асоциации /примерно в селския туризъм и ли в друга сфера/ могат да участват?“ с Вх. №46-00-256/20.08.2020 г.

Въпрос 1-3 „1. Като разходи за външни услуги могат ли да се включат следните услуги: Дизайн на машина с техническа документация, Дизайн и прототип на електронен контролен модул и други детайли на машината, Разкрояване и рязане на материали и детайли, Лабораторни измервания и анализ, Счетоводни услуги. 2. Като разходи за материали могат ли да се признаят разходи за активи, които не са квалифицирани като дълготрайни съгласно ЗКПО?“ с вх. № 94-00-493/26.08.2020 г.

Въпрос 1-12 „Допустими ли са проекти, които се изпълняват от едно стартиращо предприятие (Координатор) и научна организация – Висше държавно училище? В Правила за управление на средствата на националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. не е изрично записано какъв трябва да е минималния опит на Ръководния персонал. Ако в проектът има включени лица на длъжност Ръководител проект и Ръководител фаза, какви са минималните изисквания за опит? Във връзка с изискването за финансов капацитет на кандидата (точка 6) и по конкретно 6.2.2 Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е отрицателно число или по -голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е 0. Моля за потвърждение, че под „стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи)“ се има в предвид единствено стойността на разходите за проекта на координатора, а не на целия проект в случай на партньорство. По отношение на въпрос номер 3 моля за потвърждение, че финансовия капацитет в 6.2.2 се изчислява по следната формула: Стойност на разходите по проекта на кандидата делено (Сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година минус раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата). В случай, че продължителността на проекта е 18 месеца, а съществува изискване максимална продължителност на един етап да не надхвърля 12 месеца, как да се включи фаза Управление на проект? Допустимо ли е всеки етап да включва фаза за управление на проект.“ с вх. № 46-00-244-2/24.08.2020 г.

Въпрос 1-11 „Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получената помощ de minimis, която е максимално 200 000 евро за период от три години? Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получена помощ по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 – „Помощи за проекти за научно изследователска и развойна дейност“? Моля за конкретен отговор на въпросите с оглед правилното пресмятане на възможностите за съставяне на бюджет и правилното деклариране на данни в приложените образци.“ с вх. № №94-00-481/ от 18.08.2020 г.

Въпрос 1-10 „Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението , декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване?“ с вх. № 46-00-244/17.08.2020 г.

Въпрос № 1-2 „ 1.Във връзка с обявената схема за кандидатстване по 11-та конкурсна сесия на НИФ, моля за отговор на следния въпрос: Може ли едно предприятие-МСП, получило пълната субсидия от 500 000 лв. по 10-та конкурсна сесия на НИФ, да участва по 11-та конкурсна сесия на НИФ, отново с бюджет с максимално заявена субсидия?“ с вх. № 94-00-481-1/18.08.2020 г.

Въпрос №1-9 „В документацията, публикувана на сайта се споменава доста често за „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“. В „Правила за управление на средствата на НИФ“ (https://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/PUSNIF_20162.pdf) не се споменава изрично дали следва това юридическо лице да изпълнява конкретен предмет на дейност. В този ред на мисли, нашият проект е свързан с недвижими имоти. Може ли партньорът ни и „организацията за научни изследвания“ да бъде агенция за недвижими имоти или консултантска агенция, които да ни предоставят всякакво ноу-хау, анализи, експертиза и тенденции на пазара на недвижими имоти? Предвидено е, че ако проектът е изпълнил 70% от Правилника за оценка, то той ще получи финансиране. Това означава ли, че ще се финансират проекти по дата на кандидатстване и изчерпване на сумата за финансиране.“ С вх. № 94-00-486/19.08.2020 г.

Въпрос №1-8 „Във връзка с нашето намерение да кандидатстваме с проект по 11 сесия на НИФ, имаме следните въпроси, свързани с указанията за участие в сесията. 1. В публикуваната обява е указано: „Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/“ . Означава ли това, че документите могат да се подават и по досегашния начин – на хартиен носител? 2. При попълването на електронните форми на документите се натъкнахме на проблем с формата за Приложение 2. Тя е в PDF формат и при въвеждането на информация в колонките в Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ (по-специално „публикации в научни списания…“, „професионален опит“), последните се препълват и става невъзможно да се редактира/визуализира въведената информация. Аналогичен проблем възниква и при попълването на таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнението на проекта“. Как да се преодолее този проблем? Може ли тези таблици да бъдат изнесени като отделно приложение към Приложение 2?“ с Вх. №46-00-257 от 20.08.2020 г.

Въпрос №1-7 „Относно 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” имам следните въпроси: – какъв е бюджетът на 11-та сесия за набиране на проекти; – могат ли университети да участват като партньори в проекти.“ с вх. № 46-00-252-2/24.08.2020 г.

Въпрос №1-6 „Съгласно чл. 37, ал 2 от ПУСНИФ 2020 г. всеки кандидат може да подаде едно проектно предложение. Съгласно чл. 17 ал. 3 от ПУСНИФ 2020 г. координаторът има статут на кандидат при съвместни проекти. Допустимо ли е едно юридическо лице да е координатор в едно проектно предложение и партньор в друго проектно предложение?“ с Вх. №46-00-260/24.08.2020 г.

Въпрос №1-5 Здравейте, може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”? с Вх. № 46-00-252/19.08.2020 г.

Въпрос №1-4 Трябва ли да се подготвят допълнително някакви документи, счетоводни, актуални състояния и т.н. Не откривам никъде ясен списък, какво е необходимо! с Вх. № 46-00-251-1/19.08.2020 г.

Въпрос №1-3 Документите за кандидатстване от сайта на ИАНМСП са zip file Doc_Kandidatstvane с 10 приложения и Д О Г О В О Р за финансиране на проект по Националния иновационен фонд. Нали? Друго ще ни е необходимо ли? с Вх. № 46-00-251/18.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Здравейте, има ли долен праг на сумата на бюджета/съфинансирането на проектно предложение по НИФ 11? с Вх. № 46-00-243/14.08.2020 г.

Въпрос №1-2 Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението, декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване? Вх. №46-00-244 от 17.08.2020 г.

Страница 13 от 46« Първа...5...1112131415...202530...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube