Програми и проекти

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019“, „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Презентации Национален иновационен фонд 2019, 10 сесия

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2019

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по десета сесия, 2019 година

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 10-та сесия на НИФ 2019 г., публикуван на 14.10.2019 г.

1-36 Въпрос: Въпрос 1: В приложение №2 , в част 7 „Изпълнение на проекта“ е дадено ограничение до 5 страници. Бихте ли обяснили дали ограничението се важи единствено за списъка с дейностите или важи и за детайлното описание, което се очаква в Формуляр 1 Приложение 2. Въпрос 2: Може ли да се приема за самоучастие от страна на кандидата извършването на маркетингов и финансов анализ? А каква е позицията по отношение на разходите по визуализация, които се изискват по силата на регламент на ЕО № 1228, бидейки задължителен разход, биха ли могли да минат като част от самоучастието на кандидата и ако да, по какъв начин е възможна да се включат в бюджета? – въпрос вх. 92-00-163/06.08.2019 г.

1-36 Въпрос: Къде на какъв адрес трябва да бъдат подавани проектните предложения по НИФ10 с? Проектните предложения трябва ли да бъдат оформени в 2 отделни папки или всички оригинали и копия могат да бъдат поставени в една папка? – въпрос вх. № 46-00-175/05.08.2019 г.

3-26 Въпрос: Съгласно чл. 32, ал. 4, ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал включват и разходите за осигуровки за сметка на осигурителя. С оглед на това в разходите за осигуровки за сметка на осигурителя включва ли се пълния размер на осигурителните вноски (както за сметка на осигурителя – работодател, така и за сметка на осигурените лица – работници и служители) по смисъла на Кодекса на социалното осигуряване? – въпрос вх. № 94-00-250-2/06.08.2019 г.

1-35 Във връзка с въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г. и получения отговор, че при преобразуване на дружество, което си е сменило ЕИК номера, важи датата на вписване на новия ЕИК номер. Моля да дадете разяснение относно следния казус: ЕАД, което е основано през 2015 г, през средата на 2018г. променя правната си форма, преобразува се в АД и съответно променя своето ЕИК. Изхождайки от отговора на посочения въпрос, правилно ли разбирам, че като дата на основаване на дружеството следва да приемем вписването на АД? Ако разбирането на отговора Ви е коректно и съответно посоченото АД ще се счита за стартиращо предприятие, тъй като е основано през 2018 г., моля тогава да разясните как се третира финансовия отчет, който е изготвен за цялата година и съответно включва и част от дейността на преобразувалото се дружество. Необходимо ли е да се изготвя специален финансов отчет, който да включва периода от вписването на АД до края на годината, който обаче няма да съответства на подадените към НСИ и Търговския регистър, включително и на одитирания отчет? – въпрос вх. № 94-00-350/02.08.2019 г.

1-34 Въпрос: Реалният партньор по проекта е Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна. От 2010 г. Центърът е териториално обособено звено в състава на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ към Българска Академия на Науките. В този случай кой следва да подпише проектната документация от страна на партньора – законният представител на Центъра по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна или на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“? – въпрос вх. № 94-00-375/01.08.2019 г.

3-25 Въпрос: В изпълнение на проекта планираме да бъде изграден прототип (който ще бъде специално създаден за проекта и който няма да се използва за търговски цели в рамките на проекта). За да бъде изграден прототипа са ни необходими редица точно определени материали/компоненти. В тази връзка, моля за отговор на следните въпроси: 1. Правилно ли е разбирането ни, че прототипът не следва да се разглежда като дълготраен материален актив (ДМА) по проекта, тъй като той няма да бъде закупен, а ще бъде специално конструиран и изграден/създаден от екипа по проекта? 2. Материалните активи, които се влагат в прототипа нямат характер на ДМА, независимо от единичната цена на която бъдат закупени т.е. въпреки че стойностният им праг отговаря на изискванията на чл. 50 от ЗКПО. 3. Можем ли да посочим материалите, които ще използваме в изработения прототип и които ще отчетем като материали, в забележка под таблица „разходи за материали/консумативи“. – въпрос вх. № 94-00-353/05.08.2019 г.

3-24 Въпрос 1: При възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване допустими ли са следните разходи: – Разходи за командировки в страната – Разходи за командировки в чужбина – Такси за участие в научни конференции – Такси за публикуване на научна информация – Такси, възникващи при регистриране на патент или полезен модел. Въпрос 2: Ако отговорът на предходния въпрос е положителен, какви други разходи са допустими при възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване? Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, моля да дадете примери за разходи, които са допустими при възлагане на външна услуга за провеждане на научно изследване. Въпрос 3: Моля да дефинирате и поясните с конкретни параметри кои и какви услуги могат да бъдат възложени с договор като научни изследвания? Какъв е обхватът на научните изследвания, които могат да бъдат възлагани като външна услуга? Следва ли научните изследвания, които се възлагат като външна услуга, да отговарят на някакви изисквания и ако да, на какви? Налице ли са ограниченията във връзка с външното възлагане на научни изследвания? – въпрос вх. № 94-00-351/02.08.2019 г.

1-33 Въпрос: Здравейте, Тъй като искаме да участваме по проекта с партньор – институт, който е част от Селскостопанска Академия, бихте ли ми казали дали е допустим кандидат, т.е. отговаря ли на изискването за „организация за научни изследвания и разпространения на знания“? От тук следва и следващия въпрос: необходимо ли е Партньорът да представя „официално удостоверение от обслужващата го банка“, т.к. е на бюджетна издръжка от Селскостопанска Академия, която е второстепенен разпоредител с бюджет на Министерство на земеделието и храните? Въпросите са породени от точка 6.6. от Правилника и съответно какво е необходимо да представи Партньорът в този случай? – въпрос вх. № 46-00-170/02.08.2019 г.

3-23 Въпрос: Бихте ли ни отговорили дали правилно изчисляваме наличието на капацитет по т. 6.2.1 и т. 6.2.2.? 6.2. За наличието на финансов капацитет кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания: 6.2.1. Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години не трябва да е отрицателно число. Дружеството отчита печалба в годишните си баланси за последните три приключили финансови години, а именно: – Печалба в размер на 9 хил. лева за 2016 г.; – Печалба в размер на 67 хил. лева за 2017 г.; – Печалба в размер на 45 хил. лева за 2018 г.. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е отрицателно число или по-голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е 0. Разходите по проекта са в общ размер на 500 хил. лева, в това число разходи, поети от кандидата в размер на 150 хил. лева плюс 350 хил. лева претендирана БФП. Сумата на актива в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. е в размер на 214 хил. лева (раздели А+Б+В+Г). Задълженията по раздел „В“ в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. са в размер на 24 хил. лева. Съотношението между стойността на разходите по проекта и разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 500 000/ (214 000 – 24 000) = 500 000/190 000 = 2.63 Разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 214 000 – 24 000 =190 000 – въпрос вх. № 94-00-292/29.07.2019 г.

1-32 Въпрос: Имам възникнал въпрос относно кандидатстване по НИФ 10-та сесия. Моята фирма е “Фюъл Мастърс” ООД, която е регистрирана Февруари 2016-та година. От тогава – насам не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма “стартиращо предприятие” и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай че не се води “стартиращо предприятие”, какъв е пълният списък с документи, които трябва да предоставя за да мога да кандидатствам за 10-та сесия на НИФ? – въпрос вх. № 94-00-293/29.07.2019 г.

Страница 14 от 45« Първа...5...1213141516...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube