Програми и проекти

Въпрос № 3-23 Моля за Вашето разяснение по отношение съставяне на бюджета в частта разходи за персонал. При бюджетиране на разходите за персонал на непълно работно време – например 4 часа – как следва да се посочат – като 20 работни дни в месеца при 60 лева ставка за нехабилитирано лице или 10 работни по ставка 120 лева. Въпрос вх. № 46-00-159/26.07.2019 г.

Въпрос № 1-22 Може ли да кандидатства юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон), чиято собственост 100% е от друго юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон)? – вх. № 94-00-243-2/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-21 Моля за разяснение, относно декларацията за държавни помощи – следва ли в декларацията да се посочват получените държавни помощи по приключени и изпълнявани в момента договори за разработване на други иновации, които включват държавни и минимални помощи? – 46-00-151/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-20 Какъв брой оферти следва да се съберат за закупуване на оборудване при изпълнение на проекта, след евентуално одобрение на проекта ни? Иновацията предмет на проекта е на световно ниво, а необходимите активи за разработването й са уникални и се произвеждат от един производител, доставчик на световно ниво. Възможно ли е да закупим оборудване от него с 1 оферта и изобщо, ако няма алтернатива на пазара на световно ниво? – вх. № 94-00-273/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-19 Възможно ли е да преодолея сега действащото изискване за финансов капацитет, ако с надлежно заверен от банка документ докажа, че като физическо лице разполагам с достатъчно финансови средства, изискуеми по критерия “а+б+в+г”, с които при необходимост да захранвам сметката на предприятието и така да обезпечавам финансово изпълнението на всички фази и етапи по проекта, за да се постигне крайният резултат? – вх. № 46-00-137/12.07.2019 г.

Въпрос № 2-2 За изпълнение на дейностите се предвижда използване на уред, който кандидата може да ползва под наем от друга фирма. Допустимо ли е той да се представи като „наличен“ в т. 3.2 о т Приложение 2, като разхода за наем не е включен в бюджета на проекта, а е за сметка на кандидата. – вх. № 94-00-253/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-18 При кандидат-стартиращо предприятие без приключена финансова година, респективно без счетоводен баланс и отчет, 1. В случай че капиталът му е по-голям от разходите по проекта, и очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли шестте точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? 2. В случай че чистото имущество на предприятието не покрива разходите по проекта, но очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли половината 3 точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? – вх. № 94-00-264/23.07.2019 г.

Въпрос № 1-17 Във връзка с десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд микропредприятията са допустими кандидати. Какво би следвало да се отбележи в Приложение 1 Заявление за участие, в раздел Г. Данни за Кандидата/Координатора/, в частта: Кандидатът/координаторът по проекта има статут на: Малко предприятие/Средно предприятие/ голямо предприятие (излишното се зачертава или изтрива), съгласно Закона за малките и средните предприятия/Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Европейската комисия? Микропредприятието да отбележи, че спада към малките предприятия или да се допълни и категория „микропредприятие“? – 46-00-152/22.07.2019 г.

Въпрос № 3-16 Кандидатът има приключени 3 финансови години (2016, 2017, 2018 г.). От създаването на дружеството до момента то извършва развойна дейност в създаване на иновативен продукт като и през трите години реализира загуби. Дружеството се финансира от инвеститори и по този начин осигурява необходимите средства за създаване на иновативния продукт преди завършването му до ниво, което позволява да бъде пуснат на пзара. В тази връзка, възможно ли е кандидатът да бъде допустим за кандидстастване по настоящата сесия на НИФ като предостави за доказателства за осигуряване на финансов капацитет например: банкова гаранция, удостоверение от инвестиционен фонд / частен инвеститор за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проекта, договор за заем и/или други подобни начини на финансиране на разходите по проекта. – вх. № 94-00-261/23.07.2019 г.

Въпрос № 3-15 За разработването на иновативната идея на предприятието кандидат ще бъде необходимо закупуването на определена подпомагаща литература. Тази необходима литература може ли да бъде закупена през бюджетното перо за „Материали и консумативи“? – вх. № 46-00-153/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-16 Ако специализирано микродружество за изобретяване, разработване и изпитване на машини, кандидатства пред НИФ за финансиране изобретяването на нова машина, нейното патентоване и изпитване, чрез което ще се подпомогне развитието на дружеството към бъдещи производствени дейности относно изобретената машина, то разходите за изобретяването, международното проучване и експертиза относно новост, изобретателска стъпка и приложимост ще бъдат ли признати и финансирани от фонда? – вх. № 94-00-249/19.07.2019 г.

Въпрос № 1-15 1) Моля да потвърдите, че за предприятие, което към момента на кандидатстване няма нито една приключила финансова година: – изискванията за чисто имущество не са приложими; – изискванията за предприятие в затруднено положение не са приложими; В допълнение на горното – моля да потвърдите, че реално изисквания към такова предприятие няма, а от него единствено се изисква Декларация за осигуряване на средствата . 2) Моля да потвърдите как се изчислява категорията (микро / малко / средно / голямо) на предприятие без нито една приключила финансова година – спрямо Декларацията за персонал и оборот към момента на кандидатстване ли? – вх. № 94-00-248/18.07.2019 г.

Въпрос № 1-14 До момента фирмата ни не е кандидатствала по тази, а и по други програми за финансиране. Това което прочетохме в обявата много ни заинтригува, тъй като това което правим напълно съвпада със сесията. Бихме могли да се класираме във:В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии” се включват: 1. методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти); 10. зелена/биобазирана икономика –технологии, продукти, процеси; Нещото което ни притеснява е, че продукта ни не е специфичен Български, тоест традиционен Български. Отглеждаме Био гъби шийтаке – на дъбови трупи / масово се отглежда на субстрат/ вече 5 години в България, смеем да твърдим, че сме единствените поставили това производство на индустриални основи. Мога много да говоря за нашата дейност, но моля ви разгледайте сайта ни и ако имате време хвърлете по едно око на предаванията за нашата работа. Обучавали сме студенти от Университети от Пловдив и Стара Загора и смятаме, че можем да бъдем полезни на бъдещото поколение. Имаме иновативни продукти и услуги. Спечелихме марката Иновативно предприятие за 2018г. – Гордеем се с това което правим и се надявам да получим съдействие за бъдещото ни развитие! – вх. № 94-00-233/17.07.2019 г.

Въпрос № 1-13 Ако имаме експерт в подходяща за научно-развойната ни дейност област, който има висше образование степен „бакалавър“ и релевантен работен стаж, той приема ли се за нехабилитиран изследовател? – вх. № 94-00-252/19.07.2019 г.

Въпрос № 1-12 Може ли да кандидатства физически лице например (Х), чиято 100% собственост е притежание на друго физическо лице (У)? – вх. № 94-00-243/18.07.2019 г.

Страница 15 от 44« Първа...510...1314151617...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube