Програми и проекти

1-33 Въпрос: Здравейте, Тъй като искаме да участваме по проекта с партньор – институт, който е част от Селскостопанска Академия, бихте ли ми казали дали е допустим кандидат, т.е. отговаря ли на изискването за „организация за научни изследвания и разпространения на знания“? От тук следва и следващия въпрос: необходимо ли е Партньорът да представя „официално удостоверение от обслужващата го банка“, т.к. е на бюджетна издръжка от Селскостопанска Академия, която е второстепенен разпоредител с бюджет на Министерство на земеделието и храните? Въпросите са породени от точка 6.6. от Правилника и съответно какво е необходимо да представи Партньорът в този случай? – въпрос вх. № 46-00-170/02.08.2019 г.

3-23 Въпрос: Бихте ли ни отговорили дали правилно изчисляваме наличието на капацитет по т. 6.2.1 и т. 6.2.2.? 6.2. За наличието на финансов капацитет кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания: 6.2.1. Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години не трябва да е отрицателно число. Дружеството отчита печалба в годишните си баланси за последните три приключили финансови години, а именно: – Печалба в размер на 9 хил. лева за 2016 г.; – Печалба в размер на 67 хил. лева за 2017 г.; – Печалба в размер на 45 хил. лева за 2018 г.. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е отрицателно число или по-голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата,не трябва да е 0. Разходите по проекта са в общ размер на 500 хил. лева, в това число разходи, поети от кандидата в размер на 150 хил. лева плюс 350 хил. лева претендирана БФП. Сумата на актива в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. е в размер на 214 хил. лева (раздели А+Б+В+Г). Задълженията по раздел „В“ в счетоводния баланс за последната приключена финансова година – 2018 г. са в размер на 24 хил. лева. Съотношението между стойността на разходите по проекта и разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 500 000/ (214 000 – 24 000) = 500 000/190 000 = 2.63 Разликата между общата сума на актива на счетоводния баланс за 2018 г. и задълженията по раздел „В“ на счетоводния баланс за 2018 г. е следното: 214 000 – 24 000 =190 000 – въпрос вх. № 94-00-292/29.07.2019 г.

1-32 Въпрос: Имам възникнал въпрос относно кандидатстване по НИФ 10-та сесия. Моята фирма е “Фюъл Мастърс” ООД, която е регистрирана Февруари 2016-та година. От тогава – насам не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма “стартиращо предприятие” и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай че не се води “стартиращо предприятие”, какъв е пълният списък с документи, които трябва да предоставя за да мога да кандидатствам за 10-та сесия на НИФ? – въпрос вх. № 94-00-293/29.07.2019 г.

1-31 ВЪПРОСИ: Въпрос 1: Необходимо ли е квалификацията на екипа да бъде подкрепена от приложени дипломи към проектното предложение? Въпрос 2: Може ли ръководител на проект да бъде по майчинство? Въпрос 3: Има ли определен размер на сумата за авансово плащане? Въпрос 4: Спомагателният персонал на каква часова ставка е ? Въпрос 5: Какво се разбира под официален превод ? – въпрос вх. № 46-00-164/30.07.2019 г.

1-30 Въпрос: Моята фирма е регистрирана през февруари 2016 г. от тогава досега не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма стартиращо предприятие и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай, че не се води стартиращо предприятие, какъв е пълният списък от документи за да мога да кандидатствам за 10-та сесия? – въпрос вх. № 94-00-344/01.08.2019 г.

1-29 Въпрос: За стартиращо предприятие, което няма приключила финансова година, трябва ли заедно с проектното предложение да се подават баланс и ОПР, и ако да – към коя дата трябва да бъдат датирани тези документи? – въпрос вх. № 94-00-294/29.07.2019 г.

3-22 Въпрос: Съгласно правилника за оценка на проектни предложения Конкурсната документация се подава на хартиен носител по поща/куриер в запечатан непрозрачен плик с надпис: Национален иновационен Фонд – 10 сесия или НИФ – 10 сесия Наименование на проектното предложение Наименование на кандидата. – въпрос вх. № 94-00-343/31.07.2019 г.

1-28 Въпрос: Във връзка с обявата за десетата конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд, имаме въпрос относно процедурата по кандидатстване. Може ли да ни предоставите повече информация за това, по какъв начин се подават кандидатурите за БФП по научноизследователски и развоен проект? Има ли възможност за подаване по електронен път и ако да, какъв е начинът за това, през специална платформа или документите се изпращат подписани с КЕП по имейл? – въпрос вх. № 94-00-304/30.07.2019 г.

3-21 Въпрос: Критерий 6.7 към т. 6 Финансов капацитет от раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения към кои кандидати се отнася? Трябва ли предприятие – кандидат, което отговаря кумулативно на критерии 6.2.1 и 6.2.2 да предоставя удостоверение от банка за наличност по сметките си на сумата, необходима за изпълнение на проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-303/30.07.2019 г.

1-27 Въпрос: Съгласно дефиницията от ЗМСП “Предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.” Моля да уточните дали, ако една научна организация, която е партньор по проекта и извършва освен научна и стопанска дейност, и отговаря на хипотезата за малко или средно предприятие спрямо средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, има право на надбавка за такова предприятие или само за надбавка за ефективно сътрудничество. В случай че има право, моля да обясните как трябва да се отбележи това в бюджета, тъй като там се изисква да се избере или категория предприятие или научна организация, но не може и двете. – въпрос вх. № 94-00-268/24.07.2019 г.

3-20 Въпрос: Молим Ви да разясните, къде и как трябва да се обяснят разходите, заложени за „Спомагателен персонал“ – къде в Приложение 2, следва да се опише как планираме да разпределим и обосновем тези разходи? – въпрос вх. № 46-00-161/29.07.2019 г.

1-26 Въпрос: Имам следния въпрос по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“: 1. В Правилник за оценка на проектни предложения на стр. 22 в раздел В, т. 6 – Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите – в т. 6.7. се изисква Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка. – Това удостоверение се отнася и изисква за партньорите описани в т. 6.6. или 6.6.1 или се изисква и от Кандидата и останалите партньори? – въпрос вх. № 46-00-162/29.07.2019 г.

3-19 Въпрос: Въпрос: Здравейте, Възможно ли е да получа тълкувание на т. 6.7. от Раздел В – финансов капацитет на кандидата „т. 6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 3 дни преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта.“ – въпрос вх. № 94-00-291/29.07.2019 г.

1-25 ВЪПРОС: Моля да ни дадете информация по следните въпроси: 1) Ако всички документи на хартия са както изискуемо подписани и подпечатани в 2 копия, трябва ли да имаме И допълнително електронен подпис на документите на електронният носител? 2) Трябва ли да предадем и документите за партньора дори и да нямаме патрньор и те да са непопълнени? 3) Трябва ли да предадем оргинал на нотариалното заверено за упълномощен представител при предаване на документите? Или може да предаем копие на което пише, че е „вярно с оргинала“ и е подписано и подпечатано от законният представител на фирмата? 4) Може ли някои от документите да бъдат подписани от законен представител, а други от упълномощен представител? 5) Приложение 5 пише, както е с изображението долу. Има фокус на думата „законен“, това значи ли, че упълномощен представител не може да се подпише на този документ? 6) Ако наемаме сървъри от облачното пространсвто към кои разходи трябва да ги приспаднем? Ако трябва да закупим лиценз за даден софтуер към кои разходи би спаднало този разход? 7) Можем ли да добавим двама служителя към разходите за персонал под имена „служител 1“, „служител 2“, които са запланувани за наемане, но все още не са? 8) Някои от колегите ни имат над 30 броя научни публикации, които няма как да опишем в Приложение 2, секция 3.2., тъй като мястото е изключително малко. Можем ли да предадем допълнителен документ или да сложим препратка към дадените публикации онлайн? 9) Нямаме партньор, но главният ни проектен ръководител живее извън страната в голяма част от годината. Това значи ли, че не можем въпреки това да сложим разходи за командировки? – въпрос вх. № 94-00-280/25.07.2019 г.

Въпрос 1-24 1. Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от три месеца. Тоест, да разбирам ли, че може да е 3 месеца? 2. Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 м. Но, ако проектът е с продължителност 18 м. – етапът за управление на проекта автоматично става 18 м. и как е правилно да се опише това в проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-271/24.07.2019 г.

Страница 15 от 45« Първа...510...1314151617...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube