Програми и проекти

Въпрос 42: Разглеждах документите за BG16RFOP002-2.083 , но не откривам дали може да се кандидатства за 2 ваучера. В случая 1 ваучер от тип 1 и един от тип 2.2. Също така ме интересува дали доставчика на услуги трябва да е избран към момента на кандидатстване. В момента проучваме фирмите, които са от списъците, но не става ясно дали ще е проблем ако изберем доставчик след подаването на документите.

Въпрос 41: Във връзка с публикуван видеоклип, относно указания за попълване на формуляр в ИСУН за процедура “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” бих искал да попитам възможно ли е да ме информирате относно информацията, която трябва да се попълни в четирите полета на т.5 – Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение, тъй като качеството на видеоклипа не позволява информацията да бъде видяна и разчетена.

Въпрос 40: Във връзка с отварянето на ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП , с подаване на проектни предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 бих искала да попитам допустима ли е фирма, отговаряща на всички условия в т. 7 от условията за кандидатстване, но създадена в периода 24 август – 21 септември 2020 г.

Въпрос 39: В чл. 4.1 от Приложение 3.1 (Договор с доставчик) е посочено “Мястото на изпълнение на услугата е ……”. Следва ли тук да се посочи мястото на което кандидатът осъществява основната си икономическа дейност?

Въпрос 38: Ако е задължително – има ли някакви определени изисквания на които следва да отговаря офертата от Изпълнителя?

Въпрос 37: Ако е задължително – предвижда ли опростеният формуляр за кандидатстване място за прикачването на оферта? При липса на точно определена позиция за оферта в секцията с електронно подписани документи, къде следва да се прикачи същата?

Въпрос 36: Задължително ли е кандидатите да предоставят Оферта от изпълнител при кандидатстването?

Въпрос 35: В Приложение 3.1 (Договор с доставчик) от публикувания на страницата на ИАНМСП пакет документи е посочено, че неразделна част от Договора се явява Приложение №1 (Офертата на изпълнителя. В Условията за кандидатстване, също част от публикувания на страницата пакет документи, при изреждането на задължителните документи, които се предоставят на етап кандидатстване не фигурира Оферта от изпълнител.

Въпрос 34: Общите условия трябва ли да бъдат подписани и прикачени при подаването на формуляра заедно с останалите документи?

Въпрос 33: По повод електронния формуляр: a. Данни за парньори – тук ще трябва да се запишат данните на достачвика на ИКТ услигите? Така ли? b. Бюджет – ще има ли необходимост да се попълва тази секция? c. Финансова информация – тук се очаква само да се запише сумата за ваучера, за който се кандидатства? d. План за изпълнение – в какъв детайл се очаква да се опише плана и може ли той да претърпи промени в последствие? Какви са конкретните условия за признаване на правилно подготвен план за изпълнение? e. Екип – необходимо ли е да се попълва тази секция? f. План за външно възлагане – необходимо ли е да се попълва тази секция?

Въпрос 32: Кандидатите по настоящата ваучерна схема следва да приложат следните документи, удостоверяващи съответствието с критериите за допустимост по схемата, както следва: 1.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; 2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2; 3. Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3; Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1. Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4. Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – датирано и подписано на хартиен носител от лице с право да представлява предприятието-кандидат. Сканира се и се прикачва към Формуляра за кандидатстване.“ Има ли шаблон за пълномощно или се подготвя такова в свободен текст?

Въпрос 31: Във връзка с обявяването на BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП” имаме няколко въпроса: 2. Приложение 1.1 трябва ли да се подписва и прикачва при първоначалното подаване на формуляра?

Въпрос 30: Във връзка с обявяването на BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП” имаме няколко въпроса: Ако не знаем кой е основният КИД можем ли да попълним предполагаемия такъв и при нужда той да бъде коригиран (след служебната справката в НСИ)?

Въпрос 29: Здравейте, имам въпрос относно срока за кандидатстване като изпълнител по проекта „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии(ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. До кога е срока за кандидатстване и къде мога да намеря изискванията за изпълнител за двата варианта ваучери.

Въпрос 28: Какви са изискванията за участие като ИКТ доставчик?

Страница 15 от 50« Първа...510...1314151617...202530...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: