Програми и проекти

1-25 ВЪПРОС: Моля да ни дадете информация по следните въпроси: 1) Ако всички документи на хартия са както изискуемо подписани и подпечатани в 2 копия, трябва ли да имаме И допълнително електронен подпис на документите на електронният носител? 2) Трябва ли да предадем и документите за партньора дори и да нямаме патрньор и те да са непопълнени? 3) Трябва ли да предадем оргинал на нотариалното заверено за упълномощен представител при предаване на документите? Или може да предаем копие на което пише, че е „вярно с оргинала“ и е подписано и подпечатано от законният представител на фирмата? 4) Може ли някои от документите да бъдат подписани от законен представител, а други от упълномощен представител? 5) Приложение 5 пише, както е с изображението долу. Има фокус на думата „законен“, това значи ли, че упълномощен представител не може да се подпише на този документ? 6) Ако наемаме сървъри от облачното пространсвто към кои разходи трябва да ги приспаднем? Ако трябва да закупим лиценз за даден софтуер към кои разходи би спаднало този разход? 7) Можем ли да добавим двама служителя към разходите за персонал под имена „служител 1“, „служител 2“, които са запланувани за наемане, но все още не са? 8) Някои от колегите ни имат над 30 броя научни публикации, които няма как да опишем в Приложение 2, секция 3.2., тъй като мястото е изключително малко. Можем ли да предадем допълнителен документ или да сложим препратка към дадените публикации онлайн? 9) Нямаме партньор, но главният ни проектен ръководител живее извън страната в голяма част от годината. Това значи ли, че не можем въпреки това да сложим разходи за командировки? – въпрос вх. № 94-00-280/25.07.2019 г.

Въпрос 1-24 1. Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от три месеца. Тоест, да разбирам ли, че може да е 3 месеца? 2. Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 м. Но, ако проектът е с продължителност 18 м. – етапът за управление на проекта автоматично става 18 м. и как е правилно да се опише това в проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-271/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-23 Във връзка с отворената в момента конкурсна сесия за кандидатстване по НИФ имам следния въпрос: Кандидатът е дружество, регистрирано през ноември 2016 г. като ЕООД. През 2019 г. дружеството се преобразува като ЕАД и е правоприемник на ЕООД-то. Двете дружества имат различен ЕИК номера. В тази връзка кандидатът ЕАД, който е регистриран от 2 месеца, попада ли в хипотезата на стартиращо предприятие или не? – въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г.

3-18 Въпрос: Допустим разход ли е закупуването на софтуер (продава се под формата на годишен, месечен лиценз), който ни е нужен за извършването на научно-изследователската ни дейност? – въпрос вх. № 94-00-278/25.07.2019 г.

Въпрос № 3-23 Моля за Вашето разяснение по отношение съставяне на бюджета в частта разходи за персонал. При бюджетиране на разходите за персонал на непълно работно време – например 4 часа – как следва да се посочат – като 20 работни дни в месеца при 60 лева ставка за нехабилитирано лице или 10 работни по ставка 120 лева. Въпрос вх. № 46-00-159/26.07.2019 г.

Въпрос № 1-22 Може ли да кандидатства юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон), чиято собственост 100% е от друго юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон)? – вх. № 94-00-243-2/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-21 Моля за разяснение, относно декларацията за държавни помощи – следва ли в декларацията да се посочват получените държавни помощи по приключени и изпълнявани в момента договори за разработване на други иновации, които включват държавни и минимални помощи? – 46-00-151/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-20 Какъв брой оферти следва да се съберат за закупуване на оборудване при изпълнение на проекта, след евентуално одобрение на проекта ни? Иновацията предмет на проекта е на световно ниво, а необходимите активи за разработването й са уникални и се произвеждат от един производител, доставчик на световно ниво. Възможно ли е да закупим оборудване от него с 1 оферта и изобщо, ако няма алтернатива на пазара на световно ниво? – вх. № 94-00-273/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-19 Възможно ли е да преодолея сега действащото изискване за финансов капацитет, ако с надлежно заверен от банка документ докажа, че като физическо лице разполагам с достатъчно финансови средства, изискуеми по критерия “а+б+в+г”, с които при необходимост да захранвам сметката на предприятието и така да обезпечавам финансово изпълнението на всички фази и етапи по проекта, за да се постигне крайният резултат? – вх. № 46-00-137/12.07.2019 г.

Въпрос № 2-2 За изпълнение на дейностите се предвижда използване на уред, който кандидата може да ползва под наем от друга фирма. Допустимо ли е той да се представи като „наличен“ в т. 3.2 о т Приложение 2, като разхода за наем не е включен в бюджета на проекта, а е за сметка на кандидата. – вх. № 94-00-253/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-18 При кандидат-стартиращо предприятие без приключена финансова година, респективно без счетоводен баланс и отчет, 1. В случай че капиталът му е по-голям от разходите по проекта, и очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли шестте точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? 2. В случай че чистото имущество на предприятието не покрива разходите по проекта, но очакваната възвращаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична, проектът ще получи ли половината 3 точки по критерий 5.1 от Правилника за оценка? – вх. № 94-00-264/23.07.2019 г.

Въпрос № 1-17 Във връзка с десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд микропредприятията са допустими кандидати. Какво би следвало да се отбележи в Приложение 1 Заявление за участие, в раздел Г. Данни за Кандидата/Координатора/, в частта: Кандидатът/координаторът по проекта има статут на: Малко предприятие/Средно предприятие/ голямо предприятие (излишното се зачертава или изтрива), съгласно Закона за малките и средните предприятия/Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Европейската комисия? Микропредприятието да отбележи, че спада към малките предприятия или да се допълни и категория „микропредприятие“? – 46-00-152/22.07.2019 г.

Въпрос № 3-16 Кандидатът има приключени 3 финансови години (2016, 2017, 2018 г.). От създаването на дружеството до момента то извършва развойна дейност в създаване на иновативен продукт като и през трите години реализира загуби. Дружеството се финансира от инвеститори и по този начин осигурява необходимите средства за създаване на иновативния продукт преди завършването му до ниво, което позволява да бъде пуснат на пзара. В тази връзка, възможно ли е кандидатът да бъде допустим за кандидстастване по настоящата сесия на НИФ като предостави за доказателства за осигуряване на финансов капацитет например: банкова гаранция, удостоверение от инвестиционен фонд / частен инвеститор за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проекта, договор за заем и/или други подобни начини на финансиране на разходите по проекта. – вх. № 94-00-261/23.07.2019 г.

Въпрос № 3-15 За разработването на иновативната идея на предприятието кандидат ще бъде необходимо закупуването на определена подпомагаща литература. Тази необходима литература може ли да бъде закупена през бюджетното перо за „Материали и консумативи“? – вх. № 46-00-153/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-16 Ако специализирано микродружество за изобретяване, разработване и изпитване на машини, кандидатства пред НИФ за финансиране изобретяването на нова машина, нейното патентоване и изпитване, чрез което ще се подпомогне развитието на дружеството към бъдещи производствени дейности относно изобретената машина, то разходите за изобретяването, международното проучване и експертиза относно новост, изобретателска стъпка и приложимост ще бъдат ли признати и финансирани от фонда? – вх. № 94-00-249/19.07.2019 г.

Страница 16 от 46« Първа...510...1415161718...253035...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube