Програми и проекти

Въпрос № 3-1 Посоченото ограничение в чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на НИФ, а именно че „Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство.”, важи ли и за получени помощи по проекти по Евростарс. По-конкретно, ако дадено предприятие има изпълнен проект по Евростарс, но никога не е изпълнявало проекти по конкурсните сесии, получената БФП влиза ли в горепосоченото ограничение от 750 000 лв? – вх. № 46-00-126/01.07.2019 г.

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2019

Кандидатстване за Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019

Въпрос с Вх. №94-00-157 от 14.05.2019 г.

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2016“,  „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Архив

Въпрос с Вх. №46-00-24-13 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. №46-00-24-11 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. № 46-00-24-9 / 12.02.2019 г.

Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г. Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 да ни дадете разяснения по следните въпроси:

ВЪПРОС: Моля, пояснете текстът на отговор на Въпрос 1 от секция Въпроси/Отговори на Вашата страница, а именно: „ Записаното на стр. 17 изискване, че за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон. По аналогия, в хипотезата, когато кандидата МСП реализира емисия облигации / дългови ценни книжа, то тази емисия би трябвало да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.“

ВЪПРОС 21: Следва ли в т. 10 „План за външно възлагане“ да се опише вече проведената процедура за избор на изпълнител?

ВЪПРОС 20: Достатъчно ли е в т. 9 Екип да посочим само Управителя на МСП?

ВЪПРОС 19: В случай на забавяне по време на изпълнение и неспазване на броя месеци на изпълнение на конкретна дейност описана в т. 7 План за изпълнение: трябва ли да се иска официално одобрение за изменение на периода на изпълнение на тази дейност, като продължителността на изпълнение на проекта не се променя?

Страница 19 от 46« Първа...510...1718192021...253035...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube