Програми и проекти

Бих искала да попитам, когато кандидатстващия с проект участва с партньор, ръководител проект може ли да е повече от един човек и съответно може ли да има и от двете фирми по един или няколко ръководители проект?

1. В Раздел А : Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост 23.Приложен е Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което, регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията във формат Portable Document Format (PDF). *Документ на чужд език сe представя в превод на български език в заверено копие. В случай че партньорът/ите са регистрирани по Закона за търговския регистър и посочените документи са публикувани в Търговския регистър, към датата на подаване на проектното предложение, документите не се прилагат, като за обстоятелствата се извър Въпрос: Горната точка отнася ли се за фирма микропредприятие, което участва самостоятелно в кандидатстването за финансиране? 2. В Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти Т. 4. Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Раздел Д: ПАЗАРНА ПЕРСПЕКТИВНОСТ 1.Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги 2. Конкурентни предимства на разработвания продукт/технологията/услуга пред конкурентните продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) 3. Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта Въпрос: Финансирането е за дейности по проекта, които не включват цялостно развитие, стигащо до готов продукт или услуга. Раздел В, т. 4 и в същото време в оценката на проектното-предложение са включени оценка на пазарни условия, потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на резултатите от проекта. Как биха се описали точките по пазарна перспективност за продукт, дейностите по създаването, на който не включват цялостното развитие? Или в Раздел “Пазарна Перспективност” се описват потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на вече готовия продукт? Въпросът се отнася и за Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта.

1.При партньор Научна организация, се получават приблизително 2 точки повече отколкото, ако е друго МСП. В правилника е записано 5/6 Което какво означава, че оценителят решава сам дали да присъди 5 или 6 точки? Но пък при партньор МСП интензитета на помоща от 65% стача на 80% и финалният интензитет е 80% при 77%, ако научна организация е партньор. Правилно ли тълкувам , условията. Като изменението в частта самоучастие по проекта скача с 6 585,24лв. А съответно безвъзмездното финансиране пада със сумата от 6 585,24лв. Тоест, при партньор МСП, интензитета на помощта е по-голям, но точките, който се присъждат са по-малко? Моля обяснете!

В Приложение № 4 – Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в т.2 от декларацията за коя финансова година се представят изискуемите параметри за средносписъчен брой персонал, оборот и активи? Кандидатът не е нова фирма, а е съществуващ с над 3 години дейност. Въпросът е породен във връзка с посоченото изискване „В Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение № 4) се декларират актуални данни до датата на подаване на проектното предложение.“ Това значи ли, че данните трябва да са за текущата 2022 г., а не за приключената финансова 2021 година?

Бихме искали да попитаме, дали отговаря на критериите за Организация за научни изследвания и разпространение на знания следният субект: Неправителствена организация (НПО) в обществена полза, регистрирана в ТР като юридическо лице, в предмета на дейност в Устава са вписани дейности, свързани с научни изследвания и разпространение на знания; от 2017г. организацията е регистрирана в Информационния регистър на МОН на организациите, обучаващи педагогически специалисти (ИРОПК https://rq.mon.bg/) и провежда обучения на учители и директори на образователни институции.

1. Във въпроси и отговори с вх. 94-00-186/27.09.2016 г. сте дали отговор “Индустриалните научни изследвания – обхващат дейностите по изготвяне на теоретичната разработка , изготвяне на изисквания и техническо задание във връзка с разработката на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие – обхваща дейностите, които следва да реализират теоретичната разработка, теоретичното задание на практика и довеждат до разработка на прототип (опитен образец).” Тъй като “Индустриалните научни изследвания” с нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, с поред ваш предишен отговор, обхваща единствено дейностите по изготвяне на теоретичната разработка, което на практика би следвало да означава, че по време на изпълнението на проекта единственото “нещо” което ще съществува след края на изпълнението на проекта е само теоретична текстова информация? Тоест резултатът от изпълнението на проекта е например от 70-120 стр, теоретичен текст?! Правилно ли разбирам? 2. На страница 21 от условията е поместена таблица с възможните варианти на интензитета на помощта в зависимост от големината на предприятието като да Научни изследвания тя достига до 80% при наличие на ефективно сътрудничество и когато е кандидата е МСП. Моля обяснете защо При кандидат МСП + надбавката от 10% за ефективно сътрудничество, интензитета на помощта на целият проект не стига 80% а се спира на 77% Направих редица експерименти с различни стойности, но каквото и да се въведе винаги излиза 77%. Когато в шийта на на поле вид на предприятието заменим цифра “4” -за научна организация с “1”- за предприятие, независимо от големината му. Единствено тогава стойността на интензитета на помощта и в трите колони става на 80%. Докато когато е нанесено цифра “4” интензитета е 77% общо за проекта. 80% за координатора и 65% за партньора – научна организация. 3. Относно описаната свързаност в чл. 52 т.2.5 “В случай че, сътрудничещите си предприятия поддържат отношения на свързани предприятия или предприятия-партньори по смисъла на Регламент 651/2014 г., предвидената в бюджета на проекта надбавка за ефективно сътрудничеството между тях не се изплащ” Моля потвърдете или отречете. Физическо лице притежаващо 100% от дяловете в ЕООД, без да е негов управител в качеството му на кандидат е и част от учредителите на Изследователски център – НПО, има ли пречка НПО да бъде пълноценен партньор, без да се влиза в хипотезата на Свързани предприятия по смисъла на Регламент 651/2014 г? Моля, за тълкуване! За пълнота ще допълня, че не съществуват договорености, като “едно предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие,или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;” В Таблица 1 подробно са разписани всички варианти за достигане до максималните интензитети на помощта за ИНИ както следва, като никъде не се среща варианта 77% Грешка ли има? – за микро/малко предприятие до 80%, като се сформира по следния начин: 50% БФП за ИНИ + 20% надбавка за МСП + 10% надбавка за ефективно сътрудничество; – за средно предприятие до 75%, като се сформира по следния начин: 50% БФП за ИНИ + 10% надбавка за МСП + 15% надбавка за ефективно сътрудничество; – за голямо предприятие до 55%, като се сформира по следния начин: 40% БФП за ИНИ + 15% надбавка за ефективно сътрудничество; 4. Относно” Квалификацията на различните задачи/дейности е необходимо да бъде съобразена с Наръчника на Фраскати, издание на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2015 г. и Наръчника от Осло, издание на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 2018 г. Може ли линк към Наръчника от Осло, защото намалим само този на Фраскати, но той не е на български?! Съответно има ли го на български език, ако не защо се налага да се съобразявам с нещо, без де е осигурен превод, при все, че се кандидатства за Български научни изследвания. Второ само единият документ е над 400 стр, като това дори само за четете е непосилно във времето на отворената процедура. Моля посочете синтезирана информация от двата цитирани документа, тъй като видно от условията за кандидатстване, кандидатите трябва да съобразят проектите си с въпросните документи. 5. Какъв е максималният брой точки, който може да събере едно проектно предложение, 90 или бъркам. Мисля, че няма изведен сбор?!

Допустимо ли е в тази 13-та конкурсна сесия за финансиране на проектни предложения да участва като кандидат и/или партньор дружество с код на икономическа дейност 03.22. “Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни” и със следния предмет на дейност: “Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми; използване на рециркулационни системи в аквакултурното производство; производство на зарибителен материал, производство и търговия c риба, аквакултури, потомства и хайвер, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, изработка, асемблиране и внедряване на оборудване за производство и отглеждане на риби в затворени рециркулационни системи, доставка и продажба на оборудване и технологии, свързани с развъждането и отглеждането на риба и други водни организми; иновации и научноизследователска и развойна дейност, приложна и обслужваща дейност в областта на аквакултурите, маркетинг, външна и вътрешна търговия, разработване на софтуерни решения във връзка с оптимизация на процесите при отглеждане и развъждане на риби, преработка на риба и рибни продукти, селско стопанско производство, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон”

При прикачване на автобиографии на всички членове на екипа в секция „Прикачени електронно подписани документи”, необходимо ли е всяка автобиография да бъде подписана със собствен електронен подпис има ли възможност ръководителят на проекта може да положи своя електронен подпис в съответната графа?

В случаите, в които оборудването е много специализирано и в света няма повече от двама производители, т.е. обективно не съществува възможност да съберем три оферти? Допустимо ли е да включим това оборудване в проекта си или поради обективната невъзможност да се спази процедурата на НИФ не би трябвало да го включваме в бюджета?

Здравейте, допустимо ли е за партньор по проекта да бъдат планирани само разходи за персонал?

Къде трябва да се посочи продължителността на етапите и стойността им. 1. Първи отчетен период с продължителност …. (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително. 2. Втори отчетен период с продължителност … (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително. 3. Трети отчетен период с продължителност … (словом) месеца, считано от ……. (дата) до …….. (дата), включително.

Според чл.27 от ПУСНИФ- 13 сесия, ал. (5) „Разходите за основен персонал се планират по отделни позиции с посочени в бюджета на проекта имена и длъжности, които ще изпълняват основни дейности по отделните фази при изпълнението на съответния проект.“ Същевременно, в бюджета на проекта, Приложение 1, таблица „Разходи за персонал“ е дадено следното указание „Посочват се общо разходите за съответната категории, без да се разбиват по отделни лица“. От друга страна, във Формуляра за кандидатстване в СУНИ, в т.8, Екип, също няма поле, в което да се опише планираното възнаграждение за съответния експерт. Въпрос 2 Във формуляра за кандидатстване, т.8, всеки член на екипа се описва с три имена и пр. Това означава ли, че членовете на екипа задължително трябва да бъдат определени на етап кандидатстване? Възможно ли е в т. 8 екип да се представи само описание на позицията и изискванията към нея, а експертът да бъде включен в екипа на проекта на етап изпълнение. Каква е процедурата за промяна на включени в проектното предложение експерти, които по различни причини не могат да участват в изпълнението му? Въпрос 3 Има ли ограничения/ определени стойности за часовата ставка на спомагателния персонал?

1. Необходимо ли е Приложение № 5 (Декларация за обстоятелствата за допустимост по чл. 18 и чл. 20 от ПУСНИФ) и Приложение № 7 (Декларация за осигуряване на финансиране) да се попълват и представят от партньора по проекта, когато той е организация за научни изследвания и разпространение на знания? Изисква ли се представяне на Удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност за кандидата и партньорите, при положение, че са регистрирани в България юридически лица и/или търговци? Ще се приеме ли за валидно представено Приложение № 8 (Декларация за липса на задължения по чл. 162 ал.2, т.1 от ДОПК и за даване на съгласие данните на кандидата/партньора да бъдат предоставени от НАП по служебен път), ако файлът е подписан с КЕП в pdf формат и подписът е визуализиран на съответното място в документа?

Въпрос 1. В ПУСНИФ 2022 в чл. 28, ал. 1 пише, че са допустими единствено амортизации, а в ал. 3, че може да се закупува ДМА. Следователно в „инструменти и оборудване“ закупено по проекта ще се признаят ли разходи за: – сървър – лицензи за база данни / за операционна система (като дълготрайни нематериални активи) – софтуер – виртуална машина (например за вдигане на развойна среда) Въпрос 2. Осигуровките на екипа, записват ли се като стойност в бюджета ? Въпрос 3. ДДС като невъзстановим разход по проекта ще се възстановява от бенефициента ? Въпрос 4. Приема ли се разработването на алгоритъм / информационна система в смисъла на прототип? Или да се нарича „демо версия“ ? Въпрос 4. Има ли задължителна форма за отчет и времеви график на персонала или е в свободна форма? Въпрос 5. Има ли публичност и визуализация? Въпрос 6. Закупуване на оборудване – прилага ли се ЗОП или ПМС за предприятията? Въпрос 7. Може ли да бъде партньор по проекта дружество, регистрирано в чужда държава, но което е собственост на кандидата? Въпрос 8. Кодовете на трудовите договори на екипа по проекта следва ли да задължително да бъдат с код съгласно НКПД и КИД, съответстващ на позицията в проекта?

При попълване на табл 4 Разходи за материали и консумативи възможно ли е да се предвидят тези разходи по групи във връзка с всяка фаза на проекта? Другият вариант е да се посочи всеки химикал отделно, което ще са необходими много много редове в таблицата, а не е указано как се увеличава броя на редовете или поне аз не намерих такава опция и Приложение 1.

Страница 2 от 4312345...101520...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: