Програми и проекти

Въпрос №1-27 В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“, Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ, т. 5/5.1 Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта / Оценка по тази точка се дава в случай, че кандидатът е стартиращо предприятие при първо тире е посочено:  “чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта. Очакваната възвръщаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична.” Бихте ли пояснили, как стартиращо предприятие, което е едноличен търговец, който се ползва от правилата на облекчено отчитане по ЗСч (респективно счетоводното законодателство, регламентиращо дейността му в държавата, която е регистриран) т.е. годишният му финансов отчет се състои само от отчет за приходите и разходите, трябва да удостовери стойността на чистото си имущество? – Вх.№ 94-00-177/25.06.2018 г.

Въпрос №1-26 Допустимо ли е участието на предприятие от селски район? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-25 Само кандидатът ли подлежи на оценка по Раздел Д Икономическа перспективност 5. Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи от Правилника за оценка на проектните предложения или на такава оценка подлежат и партньорите? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-24 През ноември 2017 г. закупих от майка си предприятието ЕТ „СТИКОМ – ГАЛИНА ТОДОРОВА” с ЕИК 833053744, създадено през 1993 г., и оттогава то носи името ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” с ЕИК 204856410. И в двата случая са прилагани правилата за облекчено отчитане по ЗСч. Моля, имайте предвид, че финансовият отчет на ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” за 2017 г., подаден в Агенцията по вписванията, включва дейността едновременно на ЕТ „СТИКОМ – ГАЛИНА ТОДОРОВА“ и на ЕТ „СТИКОМ-СТОЯН ТОДОРОВ” през тази финансова година. При такава правоприемственост какъв статут има ЕТ „СТИКОМ-СТОЯН ТОДОРОВ” от гл. т. на регламента на 9-та конкурсна сесия на НИФ – предприятие, което не е стартиращо, или стартиращо предприятие? Как предприятието ЕТ „СТИКОМ – СТОЯН ТОДОРОВ” в качеството си на партньор трябва да доказва своя финансов капацитет? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос №1-23 Как мога да кандидатствам при положение, че в правилата, които са обявени няма никакъв линк или описание за кандидатстване? На сайта Ви няма линк или обяснение за това как се кандидатства ? Каква е целта да се обяснява конкурсна процедура при положение, че кандидатите дори нямат възможност да разберат как да кандидатстват? Или може би има кандидати, на които се обяснява как да кандидатстват? В отговора, който ми изпратихте няма нито един линк, или какъвто и да било адрес, който да ме ориентира. – Вх.№46-00-150-2/25.06.2018 г.

Въпрос №3-20 В бъдещото проектно предложение ще се налага изработване на прототипи от външен изпълнител по наши изисквания (услуга).  Не става ясно дали разходът за такава услуга е допустим разход. – Вх. №94-00-178/25.06.2018 г.

Въпрос №3-19 Въпросът единствено е: признават ли се разходооправдателните документи за разходите, които университетът прави при изплащане на основните трудови възнаграждения на участващите от негова страна изследователи. Например: в бюджета на проекта са планирани разходи за 6 месеца от 500 лв./месец за изследовател от университета, който е на трудов договор за 800 лв./месец в университета. Признава ли се разходооправдателния документ от университета за изплатените 800 лв./месец на изследователя по основния му трудов договор през б-те месеца, в които работи и по проекта и ще бъде ли възстановена сумата от 3000 лв., намалена в съответствие със заложения интензитет? – Вх. №94-00-162-2 / 26.06.2018 г.

Въпрос № 1-22 Бих искал да задам въпрос, свързан с Деветата сесия на НИФ /2018 г./:  При положение, че в проектното предложение участва една фирма като Координатор, и Институт на БАН като Партньор: Важи ли числителя на съотношението от точка 6.2.2 от Раздел В “Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти” само за разходите на Координатора? И оттам – общата стойност на проекта (Общата БФП на проекта + Общото съфинансиране от страна на Координатора и Партньора) може ли да бъде по-голяма от сумата, получена за числител на съотношението от точка 6.2.2? – с вх. №46-00-153/25.06.2018 г.

Въпрос № 1-21 Допустимо ли е изменение на размера на шрифта и на колоните по приложение 2? Технически е невъзможно резюмето на ръководителя да се оформи в ½ страница. Представянето на експертите е изключително затруднено в рамките на предложената таблица. – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-18 Какво означава и как се прилага правилото , че на етап разходите за спомагателен персонал могат да бъдат да бъдат с % повече? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-17 Ако работодателят не изплаща осигурителни вноски /напр., защото лицето е осигурено на друго основание / допустимо ли е лицето да получи възнаграждение в допустимия по Правилата максимален размер  за съответната позиция? – с вх. №94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-16 Допустимо ли е едно и също лице да участва в две отделни позиции и съответно договори в две качества – ръководител на проект по договор за управление и контрол  /ДУК/ и изследовател по допълнителен ТД по проекта за 4 часов работен ден? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-15 Необходим ли е независим финансов одит на отчетите по проекта? – с вх.№ 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-14 Допустимите външни услуги само за научни изследвания ли са? Съгласно Регламент № 651/2014 са допустими разходи по договори за възлагане на научни изследвания, знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица, както и разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта. Моля, дефинирайте „научни изследвания”! – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 3-13 Има ли определен лимит за човекодни по проекта /извън , определения от срока на проекта , от този за размер на помощта по проекта и за размер на разходите за персонал/? Ако има такъв лимит, то моля посочете какъв е той! – 94-00-164/19.06.2018 г.

Страница 21 от 43« Първа...51015...1920212223...303540...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: