Програми и проекти

Въпрос №1-39 В Правилника за оценка е записано, че при упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията не е налична такава форма. Моля за съдействие по отношение на конкретната форма за тази сесия на НИФ? – с вх. №94-00-227/13.07.2018 г.

Въпрос № 1-38 Следващото ми питане e относно това, че стартиращата фирма има съдружници, които са фирми извършващи дейност. За тях трябва ли да се попълват приложенията и да се прилагат документи от НАП и НСИ? – с вх. № 94-00-225/12.07.2018 г.

Въпрос № 1-37 Относно подаване на проектно предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, искам да Ви попитам дали за стартиращо предприятие важат за подаване следните документи: Приложение 5 – Декларация за държавни/минимални помощи; Приложение 6 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП; Приложение 7 – Справка за обобщени параметри на предприятието; Приложение 8 – Декларация по чл. 4, ал. 3 от ПУСНИФ; Приложение 9 – Декларация по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ. – с рег. № 94-00-225/12.07.2018 г.

Въпрос №1-36 Във връзка с получено писмо от проф. Хаджиев,  Движение „Защита на гражданите и държавата”, които имат интерес за развитие на проект за създаване на лаборатория за тестване на превозни средства, както и проведени срещи в Министерство на икономиката и Българска агенция за инвестиции, моля за организиране на среща с НИФ за разясняване на процедурата! Вх. №12-00-23/28.06.2018 г.

Въпрос №1-35 Мога ли да кандидатствам в НИФ 9 с проектно предложение от НИФ 8, при положение, че за същото вече имам регистриран полезен модел? Вх.№ 94-00-219/05.07.2018 г.

въпрос №1-34 Въпроси свързани със заявление за кандидатстване с координатор Акционерно дружество и партньор БАН. 1. 50 % от АД притежава малко предприятие, което в момента изпълнява проект по ОПИК в рамките на 350 000 лв. По настоящата процедура ще се прилагат ли правилата за минимална помощ (правила de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Ако „Да“, предприятието, което участва в АД с 50 %, ще се счита ли за свързано предприятие и в този случай? 2. Каква БФП може да получи Акционерното дружество като кандидат в горепосочения случай? 3. Допустим разход ли е наем за помещение за нуждите на проекта (офис, лабоработия и т.н.) Вх№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос №1-33 Предвид основната цел на Фонда – да насърчава научноизследователската и развойна дейност на предпиятията и да стимулира сътрудничеството наука-бизнес, бихме желали да проучим възможностите за кандидатстване за компания като нашата (QuarkVR) или поне възможни начини за сътрудничество с ИАНМСП. Накратко, ние разработваме стрийминг технологии за Виртуална и Добавен реалност. Тя позволява на потребители без силни компютри да се възползват от Виртуална и Добавена реалност, както и цели офиси да си сътрудничат дистанционно със същата ефективност на работа в общо физическо пространство. Това са само две от приложенията на нашата технология и ще се радваме, ако имаме възможност де се срещнем и да обсъдим с Вас направленията, по които бихме могли да участваме. Нашият софтуер е иновативан не само за България, но и за света, и сред партньорите и клиентите си имаме компании като HTC, Dell, Orange, NVidia и др. Вх. №46-00-161/29.06.2018 г.

Въпрос №1-32 В образеца на „Споразумение за сътрудничество“ /Приложение 4/ в частта данни за координатора и партньора е предвидено да се изпише „по проект …… /… за финансиране по схема ….“ Какво се предвижда да бъде изписано в тази част от образеца? Вх.№94-00-222/09.07.2018 г.

Въпрос №1-31 Ние сме група млади предприемачи, развиващи дейността си в сферата на изкуството и културата. Бихме искали да наемем по-голямо помещение, в което да организираме по* мащабни събития – концерти, изложби, и т.н Проявяваме интерес към НИФ за евентуално финансиране на нашата дейност. Въпрос Вх. №92-00-127/26.06.2018 г.

Въпрос №1-30 Моля за Вашето становище дали правилно тълкуваме чл. 32 и чл. 33 от ПУСНИФ: Допустимо е да включим ръководител на проекта и ръководител на фазите по проекта, като те са различни лица. Допустимо е да заложим разходи за възнаграждения на ръководител на проекта и на ръководителите на отделните фази по проекта. Ръководителят на проекта спада към „Ръководен персонал”, а ръководителите на фазите са „изследователи”. Вх. № 94-00-186/27.06.2018 г.

Въпрос №1-29 Моля за информация за начина на подаване на проектните предложения, както и за формулярите за 9-та конкурсна сесия. Вх. №94-00-194/28.06.2018 г.

Въпрос №3-22 Въпрос, свързан с т. 3. Разходи за външни услуги, „3.5. Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.” от ПУСНИФ-2016 г. Вх.№94-00214/02.05.2018 г.

Въпрос №3-21 Допустимо увеличение на интензитета на помощта Ние сме средно предприятие. Желаем да кандидатстваме като координатор в партньорство с малко предприятие (свързано с нас съгласно ЗМСП) и в партньорство със сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Не е свързано с нас двете други предприятия по смисъла на ЗМСП. Извършва дейност в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е научноизследователска организация по смисъла на Глава 1.3. Определения, т. 15, б. (бб) от Рамка за държавна помощ на научни изследвания, развитие и иновации (2014/С/198/01). При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за ефективно сътрудничество? При такова партньорство можем ли да се възползваме от надбавката за МСП? Вх.№94-00-215/02.07.2018 г.

Въпрос № 1-28 Нашата фирма се занимава с производство на инсталации за добиване на екологично чиста промишлена вода. Бихме искали да кандидатстваме за получаване на държавни субсидии по дадена тема. Към кой можем да се обърнем за получаване на подробна информация? Благодаря предварително. – с вх. №№ 46-00-156/26.06.2018 г.

Въпрос №1-27 В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“, Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ, т. 5/5.1 Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта / Оценка по тази точка се дава в случай, че кандидатът е стартиращо предприятие при първо тире е посочено:  “чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта. Очакваната възвръщаемост на направените разходи по проекта е до 3 години след приключване на проекта и е реалистична.” Бихте ли пояснили, как стартиращо предприятие, което е едноличен търговец, който се ползва от правилата на облекчено отчитане по ЗСч (респективно счетоводното законодателство, регламентиращо дейността му в държавата, която е регистриран) т.е. годишният му финансов отчет се състои само от отчет за приходите и разходите, трябва да удостовери стойността на чистото си имущество? – Вх.№ 94-00-177/25.06.2018 г.

Страница 22 от 45« Първа...51015...2021222324...303540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube