Програми и проекти

Въпрос № 1-19 По сесията има ли определен лимит за стартиращи предприятия и ако отговорът е да, то какъв е той? -с вх.№94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос № 1-18 При условие, че институтите на БАН получават помощ, която не е държавна, то в какъв размер се отчита държавната помощ за координатора? Как се доказва помощта за координатора, след като той е задъженото лице пред Фонда за цялата сума по проекта? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

Въпрос №3-12 При покупка на финансов лизинг за 17 месеца, като актива става собственост на 17-я месец. Амортизация се начислява според вноските по лизинига ли и дали за целия период до придобиването? – с вх. № 94-00-158/14.06.2018 г.

Въпрос № 3-11 В точка 2. Разходи за инструменти и оборудване, от правилата за управление на средствата на НИФ, са описани допустимите разходи и условията за допустимост на разходите. Въпросът ми е следния: Ако за изпълнението на проекта ми е необходимо покупка на актив, който ми е необходим за единствено за етап 1 (пърро тримесечие) и етап 4 (четвърто тримесечие), за целия период на проекта ли (18 месеца) ще ми се признае начислената амортизация на актива или само за периода, в който участва пряко в етапите на проекта. Счетоводната практика е, че след като се придобие актива се завежда като инвентар и започва да му се начислява амортизация от датата на въвеждане на експлоатация. Няма практика на актива да се начислява амортизация само за времето  в което работи, т.е да се спира от експлоатация след като е въведен. Моля пояснете точка “2.6. Разходите за амортизация на ДМА и ДНМА се планират само за времето на използвания актив за изпълнение на съответния проект”. Това означава ли начислената амортизация от датата на въвеждане в експлоатация до приключване на проекта. Актива ще е закупен за целите на проекта и ще се ползва и след изпълнението на проекта (за развитието му), но само през два сезона от годината. Моля за подробно разяснение относно това как да бъдат залагани разходите за амортизационни начисления в бюджета – за етапите, в който се ползва в рамките на изпълнение на проекта или в рамките на целия проект от датата на придобиване. Понеже актива морално остарява и се амортизира дори и да не се ползва след като е въведен в експлоатация, би следвало да се признават  разходите за амортизация целия период до края на проекта, след придобиването и въвеждането в експлоатация на актива. Моля за потвърждение на последното, а ако не, моля за обосновка от Ваша страна. – с вх.№ 94-00-158/14.06.2018 г.

Въпрос 3-10 Допустими ли са разходите за ангажиране на екип от младежи /в етап експериментално развитие/ за демострации на практика приложението на разработената в проекта иновативна методология в областта на творческите индустрии? Това ще е екип, който на практика ще разработва и демонстрира условно наречения в случая “прототип на иновативна методология”. – с вх. № 92-00-126-1/27.06.2018 г.

Въпрос №1-17 Допустим кандидат ли е ЕООД, 100% собственост на читалище/читалището не е общинска, а частна собственост/? – с вх. № 92-00-126/22.06.2018 г.

Въпрос № 1-16 В “ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.2 е указано, че Приложение 2 трябва да бъде предоставено в два оригинални екземпляра, докато в самото Приложение 2 е записано, че приложението следва да бъде предоставено в три оригинални екземпляра. Бихте ли пояснили кой е правилният брой?   – с вх. 94-00-176-1/22.06.2018 г.

Въпрос № 1-15 Относно Приложени 3 от “Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018“. Трябва ли въпросното приложение да бъде предадено на отделен електронен носител или е възможно да бъде предоставено заедно с Приложение 2, записани на един и същ електронен носител? – с вх. № 94-00-176-1/22.06.2018 г.

Въпрос №3-9 Бихте ли изтълкували по-подробно разходите за консумативи и материали в чл.39 т.4 от “ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД”.  Конкретно въпросът ни е дали разходите за консумативи задължително трябва да надхвърлят 50% от общия бюджет, за да бъдат финансирани от Фонда или това се отнася само за посочените в т.4.2: вода, електроенергия и топлинна енергия. Също така какво друго освен изброените може да намери място в графа консумативи? Може ли например, разходите за интернет да бъдат причислени към разходите за консумативи? – с вх. № 94-00-176-1/22.06.2018 г.

Въпрос № 3-8 Можем ли да считаме, че всяка външна услуга на сделката между несвързани лица изключваща недопустимите разходи за външни услуги ще бъде приета и финансирана? (напр. проведени предварителни проучвания и изследвания) – с вх. № 94-00-176/21.06.2018 г.

Въпрос № 3-7 Следва ли да разбираме, че под “бюджет” се има предвид бевъзмездната финансова помощ, предоставяна от Националния фонд или се има предвид общия бюджет, който ние, като кандидатстващи по програмата, сме заложили за осъществяване на проекта? – с вх. № 94-00-176/21.06.2018 г.

Въпрос № 3-6 Правилно ли считаме, че максималният интензитет за унивеситета е 50% + 15% и/или 25% +15%, т.е. университетът не ползва увеличенията, които ползва кандидат-бенефициерът – МСП? -с вх. № 94-00-162/18.06.2018 г.

Въпрос 3-5 При партньор – държавен университет, в случай когато изследователите от него са на основен трудов договор в университета: От Въпроси/Отговори за НИФ 8, имаме следния отговор: Когато участниците в проекта вече имат сключен трудов договор и работата по проекта ще се реализира в рамките на законоустановеното работно време, трудът на участниците може да бъде отчетен с актуалните трудови договори по основната им дейност. Възможно ли е да се планират човекодни по проекта на изследователите от университета, като се бюджетират по установените в правилата тарифи и интензитети и да се иска усвояване на субсидията, като се отчитат разходите, които университетът прави при изплащане на основните им трудови възнаграждения. Ако това е възможно, всъщност се явява като подпомагане и работата на университета по конкретната НИРД. Като се има в предвид, че част от трудовото възнаграждение освен за НИРД в университета, се изплаща и за преподавателска работа – има ли ограничение каква част от изплатеното основно трудовото възнаграждение може да служи като отчетен разход, който да е допустим при мониторинга и да бъде възстановен със съответния интензитет ? с вх. № 94-00-162/18.06.2018 г.

Въпрос № 1-14 Ако кандидатства консорциум, допустима ли е свързаност на участниците? – с вх. № 94-00-161/14.06.2018 г.

Страница 24 от 45« Първа...51015...2223242526...303540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube