Програми и проекти

Въпрос 1-5 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? – вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 3-2 Като допустими разходи по схемата са посочени разходите за материали и консумативи. За разлика от други допустими разходи (напр. разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги), за разходите за материали и консумативи не е посочен максимален допустим размер като % от проекта. Моля да потвърдите, че е допустимо 100 % от разходите по проекта да са разходи за материали. вх. № 4600-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-4 Допустим ли е като партньор по проекта дружество, което е 100% собственост на държавата и дейността му е свързана с осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България? – с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-3 В точка 6.8 от Раздел В: „Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ е упоменато следното – За кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансов капацитет не се прилагат изискванията на точка 6.1 – 6.7. Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие е длъжен да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която декларира финансовия си капацитет. Този финансов капацитет от страна на кандидата може ли да бъде със заемни средства? Тези средства банков кредит ли могат да бъдат или може и кредитиране от свързано дружество? – с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос 3-1 Счетоводните ни услуги се извършват от външна фирма. За проекта това допустимо ли е като разход или трябва да имаме назначен счетоводител на договор, който ще бъде като спомагателна дейност? – вх.№46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-2 Ако приемем, че информацията се гледа към 31.12 на предходната година, при кандидатстване попадаме в категория микропредприятия. В случай на одобрен проект – към края на проекта и предвид, че вече сме собственост на друго дружество и сме „свързани предприятия“, за да преценим в коя категория попадаме имам следния въпрос: Приложение I към Регламент 651/2014 на ЕС (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ) гласи следното: т.3. „Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните взаимоотношения помежду си: а) едно предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие; В тази ситуация трябва да вземем броя на служителите на нашето дружество и дружеството, което притежава мнозинството от правата на глас или ако това дружество притежава мнозинството от правата на глас и в други предприятия добавяме и техния брой служители? -с вх. № 46-00-143/12.06.2018 г.

Въпрос № 1-1 По смисъла на т.15 на §1, от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ 2016 стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. – Ние сме дружество, което е регистрирано през 2017 г и от тази година сме собственост на друго дружество. Попадаме ли в този случай в категория стартиращи предприятия? Какви са изискванията за нас след като нямаме финансови отчети за три години назад и не сме имали дейност през миналата година? – с вх.№ 46-00-143/12.06.2018 г.

ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти, с които да бъде допълнен списъкът на независимите експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ 2018 г.

Покана за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2018 г.

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2018

II Междурегионален семинар в рамките на проект № PGI02448 SUPPORT – резултати

Нюзлетър

Информационна брошура

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по осма сесия, 2016 година

Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2018

Страница 25 от 44« Първа...51015...2324252627...303540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube