Програми и проекти

Информация за проект № PGI02448 SUPPORT – „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020

Иновационна седмица на Еврика, 14-19 май 2017 г., гр. Барселона, Испания

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

Въпрос № 1-140 В случаите на участие на чуждестранен Партньор допустимо ли е договорът за заем по т. 6.9 (Правилник за оценка на проектните предложения) да е сключен между Партньора от една страна и друго предприятие, а не банка, от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-139 Как ще се изчисляват индикаторите по т. 6.2.2 и 6.10 (Правилник за оценка на проектните предложения) за финансов капацитет на чуждестранен партньор при положение, че чуждестранните финансови отчети (баланс и ОПР) имат формат, различен от формата на българските финансови отчети?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-138 Доколко ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ И НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ (Приложение 5), ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП) (Приложение 6), Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 7) и Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ (Приложение 9) са релевантни за чуждестранен партньор? Всички тези декларации ли трябва да попълва чуждестранен партньор?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-44 Как трябва да се подходи при планирането на разходи за инструменти и оборудване от страна чуждестранен партньор при положение, че годишните амортизационни норми, валидни в неговата страна, са различни от нормите в българския ЗКПО?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-137 Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на външни услуги от друга страна. Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на инструменти/оборудване от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-136 „Кандидат-координатор по проекта, който е малко предприятие-търговец със статус на юридическо лице трябва ли да отговаря на изискванията (и съответно да представи документ от обслужващата го банка) по т. 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“?– с вх. 94-00-304/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-135 Въпросът ни е във връзка с допустимостта на партньор за изпълнение на проекта: може ли допустим партньор да бъде организация за научни изследвания и разпространение на знания от България, при положение, че кандидатът за финансиране е регистриран в България търговец?– с вх. 46-00-335/25.10.2016 г.

Въпрос № 3-43 Има ли изискване за процентно съотношение между дейностите включени в Индустриални научни изследвания и в Експериментално равитие? – с вх. 46-00-334-2/26.10.2016 г.

Въпрос № 1-134 Интересува ме финасирането по тази програма води ли се deminimis?– с вх. 46-00-334/25.10.2016 г.

Въпрос № 3-42 Моля укажете, каква е максимлно допустимата дневна ставка за спомагателен персонал? Моля да поясните в обявените максимални дневни ставки на различните видове персонал – 160, 120 и 70 лв. включени ли са разходите за осигуровки или те могат да бъдат начислени върху тези ставки?– с вх. 46-00-334-1/25.10.2016 г.

Въпрос № 2-25 За извършване на част от дейностите е необходимо извършване на ЗД дигитализиране и фотозаснемане на ограничен брой обекти, като така получените данни са необходими за входни данни за проучване и разработка на подходящ процес по обработката им и получаване на резултати в подходяща за иновацията форма. Закупуването на оборудване е необосновано и кандидатът възнамерява да възложи извършването на ЗД сканирането и фотозаснемането на зададени от него обекти на външни изпълнители, които да предоставят получените сурови данни. При тези обстоятелства разходите за тази услуга как би трябвало да се заложат в бюджета – като разходи за външни услуги или като разходи за консумативи и материали? – с вх. 94-00-310/26.10.2016 г.

Страница 26 от 44« Първа...51015...2425262728...3540...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube