Програми и проекти

Въпрос № 1-130 Необходимо ли е научните организации, дъравно висше училище и институт към БАН, да представят Удостоверение за липса на задължение към общината?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Въпрос № 2-23 В Приложение т.7 се очаква точна спецификация на отделните фази, задачи и дейности по дадения етап. Нужно ли е към всяка дейност (около 15 на фаза) да се дефинира точен резултат или е достатъчно да се дефинира към всяка задача точен резултат? Нужно ли е за всеки резултат да се дефинира и индикатор или е достатъчно дефинирането примерно на 5-6 индикатора за цялата фаза? Може ли като индикатор да се впише постигането на всички резултати? Какво е нужно още като информация за конкретен индикатор ? Бихте ли ми дали няколко примера на конкретни дейности, резултати и индикатори?– с вх. 94-00-302/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-129 Координаторът на проектното предложение, което подготвяме е Акционерно дружество с двама водещи акционери. Задължително ли е документите от Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет да се подписват и от двамата водещи акционери? Задължително ли е всяка страница на заявлението за участие, Формата за научно-изследователски и развоен проект и бюджета да се подписват и от двамата водещи акционери?– с вх. 94-00-268-3/24.10.2016 г.

Въпрос № 1-128 Могат ли фирмите партньори по проекта да бъдат свързани лица/роднини по линия или свързани фирми?– с вх. 46-00-332/21.10.2016 г.

Въпрос № 2-22 Ако по проекта се предвижда назначаване на нови експерти, следва ли изискванията за техните квалификации да бъдат описани в таблицата “Експерти от екипа на проекта”? Техните качества, ще бъдат ли взети предвид при оценката на капацитета на фирмата?– с вх. 94-00-306-1/20.10.2016 г.

Въпрос № 1-127 Имам въпрос, свързан с представянето на Удостоверение, издадено от НАП за липса на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата на кандидата. В НАП ни казаха, че издават “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание на чл.87, ал.6 от ДОПК и не знаят какво представлява удостоверение по чл.162, ал.2 , т.1 .– с вх. 94-00-298/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-126 В Правилника за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: -“Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г.- до месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т.15 трябва ли да бъде също консолидиран??– с вх. 94-00-245-3/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-125 „Къде мога да намеря указанията за електронно подаване на документи за кандидатстване в Осма конкурсна сесия на НИФ след като платформата е активна? Ако такива все още не са качени в сайта на ИАНМСП, бихте ли ми дали информация относно електронното подаване и дали е нужно в такъв случай да се подготвят документите и на хартиен носител“?– с вх. 94-00-251-2/20.10.2016 г.

Въпрос № 1-124 Има ли права ръководителя на проекта да работи 8 (осем) часа на ден, в случай, че няма други ангажименти и това е единствената му дейност в момента??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-123 Вземат ли се предвид полагащите му се отпуски при изчисляването на човекодните, които ръководителя на проекта трябва да положи?– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 3-40 Полага ли се възнаграждение на ръководителя на проекта за предаването на окончателния доклад, ако е допустимо, докладът да бъде предаден на 19-тия месец??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-122 В случай, че последния етап е на 18-тия месец, допустимо ли е Окончателния доклад да бъде представен на 19тия месец, т.е. след изтичането на срока на проекта или задължително трябва да е в рамките на 18-те месеца??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-121 Според точка 15, Раздел А от Правилника за оценка на приложенията, “В случай, че кандидатът/и или партньорът/ите са регистрирани по Закона за търговския регистър и посочените документи са публикувани в Търговския регистър, документите не се прилагат, като за обстоятелствата се извършва служебна проверка в Търговския регистър?”. Означава ли това, че всички изброени документи може да не се представят, аки фирмата е пререгистрирана (в търговския регистър на агенцията по вписванията), пояснението важи само за документите на чужд език?”?– с вх. 94-00-303/11.10.2016 г.

Въпрос № 2-21 „Когато по проекта се предвижда назначаването на експертен потенциал, то имаме следните въпроси: 1. Следва ли в таблицата „Експерти от екипа на проекта да се включат съответните изследователи с изисквания за тяхната квалификация след като не знаем имената им?“ 2. „Те ще бъдат ли оценявани за преценка за капацитета на фирмата да изпълни проекта?“– с вх. 94-00-306/20.10.2016 г.

Въпрос № 3-39 Допустимо ли е задълженията на експертите по проекта да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори ?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Страница 28 от 45« Първа...51015...2627282930...354045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube