Програми и проекти

Кандидатстване за Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2021

ИАНМСП стартира дейности по проект Go International в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-италианската търговска камара

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА СРЕЩА по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Национален иновационен фонд сесия 2019

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2020

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по единадесета сесия, 2020 година

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран

ИАНМСП представя междинно класиране във Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Въпрос 1-21: „1. Може ли да потвърдите, че е допустимо сътрудничество между две български МСП, като и двете са предприятие-търговец по Търговския закон (т.е. проектно предложение без организация за научни изследвания и разпространение на знания)? 2. Външните услуги са за разходи по договори за възлагане на научни изследвания. Допустимо ли е услугата да бъде свързана с провеждането на научно изследване, но не и за самото провеждане на изследването (става въпрос за наем на сървър)? 3. В случай на отрицателен отговор на горния въпрос, допустим разход ли е наема на съвър в перо перо материали/ консумативи? 4. Трябва да се планира начална дата за стартиране на проекта в приложение 1. За тази цел, има ли приблизителен индикативен период за оценка и стартиране на проектните предложеня, тъй като не откриваме тази информация? 5. В обявата е записано, че един етап трябва да е между 3 и 12 месеца. Във формуляра обаче са заложени фази, като една фаза се състои от задачи, които се постигат чрез съответните дейности. Може ли да уточните какво имате предивд под етап? Под фаза и етап едно ли също ли се разбира? Или една фаза се разделя на отделни етапи, като всеки етап води до конретен резултат, постигнат от поставените задачи и изпълнени дейности?“ с вх. №94-00-500-1

Въпрос 1-20 „Задължително ли е партньорът да участва в двата типа дейности Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие. В нашият случай партньор е научна организация (университет) и планираме да се включи само в етапа на Индустриални научни изследвания. с № 46-00-244-14/10.09.2020 г.

Въпрос 1-19 „ Дружеството желае да инвестира в следния проект: Производство на “миещи ръкавици” чрез преобразуване на материал, подобен на текстила, изработен от вискозни полиестерни и от полипропиленови влакна. Финансирането, по-конкретно, е необходимо за закупуване на съответното оборудване /машина/, която да изработва до готови продукти, като напоява и опакова споменатите ръкавици, а не както досега дружеството е процедирало с производството на тези продукти – чрез внос на сухи ръкавици, които да трябва да бъдат напоявани и опаковани в отделни етапи. Цялото производство ще се извършва на територията на Република България, складът се намира в Република Холандия, а самите готови продукти ще се разпространяват на територията на цяла Европа. Въпросът ми е насочен към това, дали Единадесетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд е подходяща опция за нас да кандидатстваме за финансиране с цел закупуване на гореописаното оборудване.“

Въпрос 1-3 „1. Може ли да потвърдите, че проектно предложение за разработка на иновативен продукт/услуга на стартиращо МСП, което се планира самостоятелно (без партньор) е допустимо? Фирмата осъществява дейност в сферата на креативните индустрии; 2. Ако се предвиди партньорство, допустимо ли е водещият партньор да бъде стартиращото МСП; 3. В бланките на документите е посочено като пример 6 фази на проекта. Тази цифра само за ориентир ли е? Може ли фазите да са повече или по-малко, в зависимост от конкретния проект?; 4. Проектът може да включва основен и спомагателен персонал. ПУСНИФ съдържа информация за основния персонал, който се състои от ръководен персонал, старши изследовател, младши изследовател и технически персонал, заедно с максималните ставки на всеки експерт. Има ли предвидени позиции и за спомагателния персонал, както е посочено за основния? Има ли изисквания за максималните допустими ставки за спомагателния персонал или той следва да отговаря само на условието за формиране на разход до 25% от общите за персонал?; 5. Допустимо ли е сключване на граждански договор с физическо лице за възлагане на външна услуга за научно изследване или експериментално развитие? с рег. № 94-00-500/09.09.2020 г.

Въпрос 1-2 „Във връзка с публикувания правилник за оценка на проектни предложения по 11 сесия на НИФ имам следното питане: Въпрос 1: В Раздел Г: ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТА от правилника за оценка: Kритерий 3. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност: В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 5 се оценява с 6 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 4 се оценява с 3 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 3 се оценява с 0 точки по критерия Същевременно в Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ Критерий 2 повтаря дословно предходния Критерий 3: 2. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност: В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 7 се оценява с 6 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 6 се оценява с 3 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 8 или 9 се оценява с 0 точки по критерия Моля за вашето становище защо в правилника за оценка има повторение на един и същ критерий и как се тълкува всеки един от тях. Също така ако разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 7 това означава ли че ще получи 6 точки и по двата критерия? Въпрос 2: В коя секция от Приложение 2 Форма за НИРП следва да се представи и обоснове нивото на технологична готовност, до което ще достигне разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга с оглед горепосочените критерии за оценка. Въпрос 3: След като в ПУСНИФ изрично е заложено че дейностите трябва да включват задължително и ИНИ и ЕР (тоест технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 ) – Чл. 25. (1) Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL5/ Това не означава ли че разработваната по проекта иновация задължително трябва да достигне до TRL 6 или 7? Въпрос 4: Моля дайте пояснение във връзка с категориите експертен персонал по проекта какво се разбира под категория „Технически персонал“. Никъде не виждам дадено определение. Също така относно категорията Старши и младши изследователи има ли изисквания за минимална образователна степен или изискването касае единствено опита, който притежава съответното лица? с вх. № 94-00-510/10.09.2020 г.

Въпрос 117: „Полето в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ в Коригирания формуляр е Заключено и не позволя никаква редакция, нито въвеждане на нови документи“

Въпрос 1-10 „1. В документацията е посочено, че е допустим финансов лизинг за придобиване на инструменти и оборудване необходими за разработката. Има ли изискване да е предоставен от лицензирана финансова институция или може да се използва и самия производител на активите? 2. Допустимо ли е да се закупят активи, чиято стойност надвишава значително общата допустима сума за целта по проекта, като разликата ще бъде поета от кандидата. В бюджета в такъв случай, възможно ли е да бъде включена реалната амортизация на активите за срока на използване по проекта? 3. Допустимо ли е да се участва с иновация, която вече е защитена с патент, но като теоритична разработка. В рамките на проекта се предвижда създаването и изпитването на реална система.“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Страница 3 от 4512345...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: