Програми и проекти

Въпрос № 1-93 Кой се явява координатор- какви са възможностите?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-92 При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-91 Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-90 Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-89 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-88 Ако кандидата има статут на стартиращо предприятие, какви са условията за осигуряване на финансране?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-87 Стартиращите предприятия трябва ли да отговарят на условието (Раздел В: 6.2.2) за наличие на активи, покриващи стойността на сумата на проекта, с който се кандидатства? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-86„Какви разходооправдателни документи се изискват, при отчитане на разходи във връзка с помощен персонал (счетоводител, юрист и т.н)”? – с вх. 94-00-189-26/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-85 „Моля, за разяснение: На етап изпълнение на проекта, кой изпълнява процедурите за избор на изпълнител съгласно ЗОП/ЗУСЕСИФ – само координатора или и партньорите? На какъв принцип се избира предмета на процедурата? В примера: Ако координатора е заявил закупуването на 6 мобилни работни станции /лаптопи/, необходими за развойните дейности по проект в областта на ИКТ, а неговия партньор по проекта, е заявил 4 такива станции, то на етап изпълнение на проекта, колко процедури ще се изпълняват – две или една?“– с вх. 94-00-189-25/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-84 Разходи за амортизации на инструменти и оборудване ще се признават ли за съществуващи в компанията ИО, които ще се използват по проекта?– с вх. 94-00-189-28/13.10.2016 г.

Въпрос № 2-18 Имайки предвид следните определения: „Индустриални научни изследвания“– означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на компоненти от сложни системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на технологии с широко приложение. „Експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране. Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения могат да представляват подобрения. Може ли да дадете конкретен пример за ИНИ и ЕР?“– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-17 Във връзка с изискването по схемата – разработваните иновации да не достигат до готов пазарен продукт – какво е тълкуванието за готов пазарен продукт? Например, ако разработваме иновативно изделие, за да стигне до пазара, е необходимо да се дозира в съответните опаковки. Счита ли се в този случай, готов пазарен продукт изделието с опаковка? Изделието, което ще се разработва, но не може да бъде продадено преди дозиране и опаковане, респ. за предприятието не е готов пазарен продукт, може ли да е предмет на разработване по проекта?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-83 Какви са определенията/изискванията за хабилитиран изследовател, нехабилитиран изследовател и технически персонал? Напр. хабилитираните/нехабилитираните изследователи по проекта трябва ли да имат научна степен?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 3-17 Какво е тълкуванието/определението по схемата за „материал“ при залагане в проекта на разходи за материали. Например, ако кандидатстваме за разработката на прототип за иновативен електромобил, ще се считат ли за материали: електромотори, батерии, тръби и профили, електронни компоненти, платки, окачване, планки, джанти, гуми, стъкла, като единичната им цена варира от 100 лв. до 20 000 лв., а общата стойност на материалите очакваме да е над 300 000 лв.? – с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-82 Като допустими разходи по схемата са посочени разходите за материали и консумативи. За разлика от други допустими разходи (напр. разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги),за разходите за материали и консумативи не е посочен максимален допустим размер като % от проекта. Моля да потвърдите, че е допустимо 100 % от разходите по проекта да са разходи за материали.– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Страница 33 от 45« Първа...51015...3132333435...4045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube