Програми и проекти

Въпрос № 1-71 Разходите за софтуер, който е необходим за реализирането на проекта могат ли да се причислят към разходи за дълготрайни нематериални активи, т.е. допустими разходи съгласно ПУСНИФ -2016, чл.33, т.2? – с вх. 94-00-260-2/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-70 Необходимо ли е държавно висше училище да представи Междинен счетоводен баланс (заверен от одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, като се има предвид, че такъв баланс се заверява от Сметната палата веднъж годишно?– с вх. 46-00-295-3/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-69 “Здравейте. Казвам се Петър Александров и представлявам Фирма за производство на Транспортни Ленти в София. Чух по радиото вашата реклама и искам да попитам какъв е реда за кандидатстване за Евросубсидии. Ако е възможно да ми предоставите телефон или да ме упътите какво трябва да направя. Лек и успешен ден.“– с вх. 94-00-190/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-68 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е нестартиращо предприятие (ЕООД), да е имало заети лица през последните три приключени финансови години, освен управителя? Ако „да“, какъв минимален брой заети лица се приема за достатъчен?“– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Въпрос № 1-67 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е стартиращо предприятие (ЕООД), основано през 2015 г., да е имало заети лица през приключената 2015 финансова година, освен управителя на фирмата?– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Въпрос № 2-15 В тематична облсат “Мехатроника и чисти технологии” допустимо ли е участието с проект за иновационна машина /прототип/ в областта на селското стопанство или преработващата промишленост?– с вх. 94-00-195/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-66 Моля, за вашето разяснение – по тази сесия всички ли кандидати и партньори, които са със статут на предприятие са задължени да представят Междинен счетоводен баланс със заверка от регистриран одитор? Или само тези, които подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, чл. 37?– с вх. 94-00-189-10/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-65 Във формуляр 2 е посочено, че проектът трябва да е до 30 страници. Включват ли се в тези страници и посочените в края приложения и таблици?– с вх. 94-00-184/26.09.2016 г.

Въпрос № 1-64 В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”. Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име. Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта? – с вх. 94-00-189-9/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-14 Във връзка с подаване на проектни предложения в 8-мата сесия на НИФ бих искала да получа разяснение на следния въпрос: „Методология“ в смисъла на „Методология за внедряване“ счита ли се за допустим обект на финансиране?– с вх. 46-00-295/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-63 Моля да разясните как да се тълкува изразът „разполага” в изречението по-долу от Раздел В, т. 4 от Правилника за оценка на проектни предложения: „Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта , ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта). Моля посочете, с какви видове и брой документи се доказва разполагаемост на експерти, за да се попълни адекватно проектното предложение.– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-62 Може ли както при другите новосформирани предприятия да докажем финансова разполагаемост в размер на пълният бюджет на проекта (в т.ч. БФП) чрез деклариране на средствата, съгласно раздел В, т. 6.12 от Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-16 Интензитетът на помощта за новосформирано търговско дружество със статут на голямо предприятие дали е съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-61 Може ли да кандидатства новосформирано ( без завършена финансова година) търговско дружество, което да не отговаря на изискванията за МСП, т.е. ако предприятието е голямо?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-60 Имам запитване от клиент с молба да предоставя услуга, в изпълнение на Въпрос 15 в Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения (Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.) В качеството си на регистриран одитор, не мога да преценя съгласно кои стандарти следва да бъде изпълнен този ангажимент.– с вх. 94-00-196/28.09.2016 г.

Страница 34 от 45« Първа...51015...3233343536...4045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube