Програми и проекти

Въпрос № 1-65 Във формуляр 2 е посочено, че проектът трябва да е до 30 страници. Включват ли се в тези страници и посочените в края приложения и таблици?– с вх. 94-00-184/26.09.2016 г.

Въпрос № 1-64 В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”. Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име. Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта? – с вх. 94-00-189-9/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-14 Във връзка с подаване на проектни предложения в 8-мата сесия на НИФ бих искала да получа разяснение на следния въпрос: „Методология“ в смисъла на „Методология за внедряване“ счита ли се за допустим обект на финансиране?– с вх. 46-00-295/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-63 Моля да разясните как да се тълкува изразът „разполага” в изречението по-долу от Раздел В, т. 4 от Правилника за оценка на проектни предложения: „Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта , ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта). Моля посочете, с какви видове и брой документи се доказва разполагаемост на експерти, за да се попълни адекватно проектното предложение.– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-62 Може ли както при другите новосформирани предприятия да докажем финансова разполагаемост в размер на пълният бюджет на проекта (в т.ч. БФП) чрез деклариране на средствата, съгласно раздел В, т. 6.12 от Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-16 Интензитетът на помощта за новосформирано търговско дружество със статут на голямо предприятие дали е съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-61 Може ли да кандидатства новосформирано ( без завършена финансова година) търговско дружество, което да не отговаря на изискванията за МСП, т.е. ако предприятието е голямо?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-60 Имам запитване от клиент с молба да предоставя услуга, в изпълнение на Въпрос 15 в Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения (Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.) В качеството си на регистриран одитор, не мога да преценя съгласно кои стандарти следва да бъде изпълнен този ангажимент.– с вх. 94-00-196/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-59 Молим за разяснение- счита ли се за изследовател, и ако да- хабилитиран или нехабилитиран, притежателят на образователна и научна степен “доктор”? А притежателят на научна степен “доктор на науките”? Би било от голяма полза за нас, ако включите в отговора и списък на званията /степените, които отговарят на класификацията”хабилитиран ” и “нехабилитиран” изследовател.– с вх. 94-00-189-2/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-58 Относно изискването за съответствие на проектите с тематичните области на ИСИС, моля, уточнете- необходимо ли е проектът да отговаря и на регионалната специализация, включена в Стратегията, т.е освен в една от четирите области, проектът да се осъществява и в район, където приложимата тематична област е приоритетна?– с вх. 94-00-189-3/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-57 Ако партньорът по проект е стартиращо предприятие и то представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет, трябва ли това стартиращо предприятие да удовлетворява в същото време и изискванията по т.6.2 и т.6.3 от (Правилник за оценка на проектните предложения)?– с вх. 94-00-139-3/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-56 С оглед ограничението в обема и широкия обхват и задълбоченост на секциите, включени във Формата на проекта, то позволено ли е да изтриваме разяснителен или неприложим за проекта текст от предоставената стандартна бланка в Приложение 2?– с вх. 94-00-189-5/27.09.2016 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на членове на Звеното за контрол по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Въпрос № 3-15 Необходима ли е оферта от фирма доставчик при попълване на „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ и „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 3-14 Разходите за наем на помещение, попадат ли в разходите за външни услуги?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Страница 35 от 45« Първа...51015...3334353637...4045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube