Програми и проекти

Въпрос № 1-48 Може ли да кандидатства фирма регистрирана преди 3-4 години, но не извършваща дейност към момента. Същата разполага с иновация?– с вх. 46-00-275/16.09.2016 г

Въпрос № 2-10 По какъв начин се доказва съответствието с критерий „Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието”? За да се удовлетвори този критерий, задължително ли е да се представи Стратегически план на предприятието?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-9 Моля да дадете пояснение какво е различното значение на понятията „технически риск” и „научен риск”, което се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-8 Коя методология се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2 – за управлението на проекта или за извършването на научноизследователската работа? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 1-47 Изключени ли са институтите към Селскостопанска академия от обхвата на организациите по т. 6.7 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 1-46 Ако кандидатът има статут на стартиращо предприятие и представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, прилагат ли се за него изискванията на точка 6.2 (респ. на точка 6.4 и на точка 6.5) от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 3-13 Има ли ограничения за дневните ставки на спомагателния персонал?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Въпрос № 3-12 Когато данък добавена стойност е невъзстановим за бенефициента/координатора и е възстановим за партньора, различно третиране на данък добавена стойност ли трябва да се приложи за частта от допустимите разходи, които ще бъдат поети от всяка страна? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Въпрос № 1-45 Задължително ли е в проекта да се планират дейности и разходи за „експериментално развитие”? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-7 Трябва ли да се покажат отделните етапи във Времевия график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите на Формата за научноизследователски развоен проект (в образеца и примера етапите не са показани)?? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-6 За Етап 1 ли е Примерната времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи на стр. 18 от Формата за научноизследователски развоен проект? Да разбираме ли, че подобна времева диаграма трябва да се представи и за другите етапи? Всъщност трябва ли да представяме такива диаграми или примерът е даден само за информация? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 1-44 Чл. 22 от Правилата – текстът „от датата на влизане в сила на договора” само за първия етап на проекта ли се отнася? Трябва ли да разбираме, че продължителността на всеки етап на проекта не може да надхвърля една година и текстът „от датата на влизане в сила на договора” не добавя допълнително условие за продължителността на етапите? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-5 Относно критерий 5. от Раздел Г. Иновативност на проекта, а именно: „Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта.” – в случай, че по проекта ще бъде разработена иновативна услуга, то как да разбираме/интерпретираме текста, т.к на пръв поглед не пасва напълно на този вид иновация? Съответно можем ли да приемем, че ако в резултат на разработката по проекта ще бъдат създадени предпоставките за иновативна услуга, която ще доведе до повишаване на качеството на съществуващата услуга, до повишаване на ефективността на извършване на услугата и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др., то проектното предложение би могло да вземе максилналния брой точки по този критерий? Разбираме, че в противен случай, критерият би бил дискреминационен, но ви молим, да потвърдите, дали правилно тълкуваме текста? Благодарим ви предварително за разяснението!– с вх. 94-00-189-11/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-43 Нашата фирма ДАМВЕН ООД, гр.Бургас се занимава с производство и продажби на промишлено хладилно и вентилационно оборудване с код: 2825. Въпросът ми е можем ли да кандидатстваме и към коя област на допустимост да се насочим? – с вх. 46-00-281/27.09.2016 г

Въпрос № 1-42 Във връзка с получен от Вас, e-mail за нова сесия на НИФ, бих искала да получа информация дали можем да участваме с наш нов разработен продукт – зареждащо у-во, на който имаме готов прототип? Ще Ви бъда благодарна, ако изпратите необходимия ни комплект документи за кандидатстване?? – с вх. 46-00-280/26.09.2016 г

Страница 37 от 46« Първа...51015...3536373839...45...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube