Програми и проекти

Въпрос № 1-43 Нашата фирма ДАМВЕН ООД, гр.Бургас се занимава с производство и продажби на промишлено хладилно и вентилационно оборудване с код: 2825. Въпросът ми е можем ли да кандидатстваме и към коя област на допустимост да се насочим? – с вх. 46-00-281/27.09.2016 г

Въпрос № 1-42 Във връзка с получен от Вас, e-mail за нова сесия на НИФ, бих искала да получа информация дали можем да участваме с наш нов разработен продукт – зареждащо у-во, на който имаме готов прототип? Ще Ви бъда благодарна, ако изпратите необходимия ни комплект документи за кандидатстване?? – с вх. 46-00-280/26.09.2016 г

Въпрос № 1-41 Кой е водещият документ с изброени необходими документи за кандидатстваме? Има ли такъв, който изброява всички или трябва да се ръководим от тези 2 посочени документа паралелно?, а именно: “Pravilnik ocenka_final.pdf и Spisak_Prilojenia_Pravilnik za ocenka.pdf в папка: Pravilnik_ocenka_prilojenia”? – с вх. 46-00-270-2/20.09.2016 г

Въпрос № 1-40 В правилника за оценка на проектни предложения, раздел В, т. 6.12 е посочено, че ако „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка“. Моля потвърдете че за стартиращи предприятия не важи изискването по т. 6.2, а именно: 6.2.1 Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ Ако кандидатът има само две приключили финансови години, разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните две приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ Ако кандидатът има само една приключила финансова година, то разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата за приключилата финансова година и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ За кандидатите, които нямат една приключила финансова година, за отчетния период, за който е представен междинен баланс, актуален към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване не трябва да имат загуба. 6.2.2. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00? – с вх. 94-00-179/20.09.2016 г

Въпрос № 1-39 По отношение на банковата гаранция, която се предоставя при подписване на договора, моля да уточните: а/ на каква стойност трябва да бъде тази банкова гаранция и б/ в случай, че кандидат или партньор е стартиращо предприятие, то също ли трябва да представи банкова гаранция? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-38 Във връзка с точките, които се присъждат на стартиращо предприятие, максимумът предвиден при положение, че предприятието е доказало наличието на имуществото за изпълнение на проекта. Как се доказва това наличие? Декларативно или документално? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-37 В случай, че кандидатът е стартиращо предприятие необходимо ли е да представя Удостоверение за разполагаемост на средствата? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-36 Моля да уточните изискуемите по т.6.9 и т.6.11 от критериите за допустимост документи, а именно Удостоверение за разполагаемост на средствата, дали трябва да покриват стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се планира за всеки член на партньорството? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-35 Как новорегистрирано предприятие доказва наличното си разполагаемо оборудване ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-34 Как да попълним приложение 6- Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП, в случаите на новорегистрирано дружество? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-33 Ако са допустими кандидати, как се определя интензитета на помощта за тях? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-32 Микро – предприятията допустими кандидати ли са, тъй като навсякъде в документацията се споменават малки и средни въпроси ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-31 В „Правилник за оценка, Раздел В, т.6.2.1“ е поставено ограничение за положителна разлика приходи-разходи. Дружеството ни бе регистрирано 2011 за участие в схема „разр. иновации от старт. предприятия и през периода до сега изпълни проект, при което естествено показа счетоводна загуба. Моля да се отмени това ограничение за дружества с този статут. ? – с вх. 46-00-278/19.09.2016 г

Въпрос № 1-30 Ние сме АК Пластроник АД, производствено предприятие от Велико Търново и сме част от шведската AQ Group. Бихме искали да знаем, имайки предвид, че сме голямо предприятие, имаме ли право да учавстваме със свой проект в настоящата сесия на НИФ? – с вх. 46-00-279/20.09.2016 г

Въпрос № 1-29 Заявление за участие (Образец 1) ли се има предвид под “писмено заявление за помощ” в чл. 19(6) от ПУСНИФ? – с вх. 94-00-177/21.09.2016 г

Страница 37 от 45« Първа...51015...3536373839...45...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube