Програми и проекти

Въпрос: 1-1 „Фаза 1 „Управление на проекта“, протича паралелно с всички останали фази през целия проект (18) месеца. Означава ли това, че трябва да се планират 373 човеко дни (работните дни за 18 месеца) или се планират само часовете (дните) в които се извършват срещи за контрол и мониторинг на изпълнението.“ с вх. № 46-00-244-10/08.09.2020 г.:

Въпрос №1-9 „Допустими ли са следните видове длъжности: 1. За ръководен персонал – 7007 Ръководител, научна програма, който да ръководи цялостното изпълнение и управление на проекта и 7006 Ръководител звено, изследване и развитие, който да ръководи отделните фази и научноизследователския екип. 2. За младши изследователи – 2512 Софтуерни разработчици и 2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.“ С вх. № Вх. №46-00-244-6/01.09.2020 г.

Въпрос с №1-18 „По раздел А от Правилника: 1. т.11 и 12 на стр.8 и 9 -“Удостоверение за актуално състояние” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път”? 2. т.13 на стр.9- “Удостоверение от НСИ” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? 3. т.14 “Удостоверение за липса на задължения” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? Изобщо кои от документите са изискуеми за предоставяне от участниците и кои се предоставят от Агенцията по служебен път? Малко не се разбира в правилника. 5. т. 7-Приложение 5 “Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници” Одобрени сме за съфинансиране по програма minimis за участие в Междунар. изложба-Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика 2020 г. Въпрос: Трябва ли да регистрираме тази помощ в Приложение 5, при положение, че не сме я получили реално, че вече за 3-ти път се променя датата, и че не е ясно дали тази година ще се състои, и дали изобщо ще важи за следваща година? 6. Ние кандидатстваме за изработване на апарат, който ще достигне до ниво на технологична готовност TRL7 (тоест TRL3-5 и TRL6-7). Въпрос: Как е правилно да се нарече апарат, който достига технологична готовност TRL7: “работен модел”, “лабораторен модел”, “прототип”? 7. Ние сме ООД с 4-ма управители с равни дялове. По Дружествен договор представляваме фирмата заедно и поотделно. Въпрос: Може ли документите при кандидатстването да се подпишат само от 1 управител, който има и електронен подпис? Това е много съществен за нас въпрос, защото сме 4-ма управители, както вече казах, представляваме фирмата и поотделно!“ с вх. №46-00270/01.09.2020 г.

Въпрос 116: Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Въпрос 115: Относно процедурата за ваучери за ИКТ услуги, получихме искане за пояснение и в него пише, че трябва да приложим “Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец”. Моля да ни кажете от къде можем да намерим образеца. Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Въпрос 114: Пиша Ви относно програма „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ като бих искала да кандидатствам за ваучер на стойност 5000 лв. Въпросът ми е възможно ли е фирми за търговия с дрехи да кандидатстват за ваучера? Прегледала съм критериите за допустимост, но бих искала да разбера точно за този тип фирма. Благодаря предварително!

Въпрос 113: Как да изготвя и изпратя отговор на писмо от Оценителната комисия?

Въпрос 112: Във връзка с кандидатстване по процедура за ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги, получихме въпрос от Оценителната комисия “че следва да представите задължително изискуемите документи, попълнени коректно, съгласно “Критерии за оценка“ (Приложение 7), а именно: 1. Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец, подписана от лице с право да представлява кандидата и сканирана.” Запознахме се отново с Приложение 7 както и с публикуване от Вас документи, но никъде не намерихме посочената от Вас справка. Моля за информация от къде можем да я намерим и къде в насоките за кандидатстване или в някой друг документ е написано че следва да я представим.

Въпрос 111: Бихме искали уточнение относно програмата за ИТ ваучери. Принципно в програмата е записано кои са допустимите сектори, включително и в един от вашите отговори: https://www.sme.government.bg/?p=51504 В един друг отговор обаче е посочено, че всички микро, малки и средни предприятия могат да кандидастват: https://www.sme.government.bg/?p=51575. Ако може да препотвърдите, за да сме напълно сигурни.

Въпрос 110: свързан с Процедурата BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Компанията ни осъществява както допустима, така и недопустима дейност по отношение на Процедурата. Основната дейност на компанията е в допустим сектор, а допълнителната – в недопуспим. Ако кандидатстваме за ваучери тип 2 – Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, това означава ли, че услугите, които ползваме, могат да се прилагат само в дейността на компанията в допустимия сектор?

Въпрос 1-17 „В член 37 на ПУСНИФ е записано, че кандидатстването „… се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен, на законния представител на кандидата или негов упълномощен представител“. В Правилника за оценка е записано „… Упълномощен представител на кандидата може да бъде всяко лице, различно от законния представител и упълномощено по следния ред: – Адвокат – с писмено пълномощно; – Друго лице/други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа“. В качения на сайта ви видеоклип с инструкции за кандидатстване се казва, че кандидатът първо трябва да направи регистрация като физическо, а след това и като юридическо лице. В сектора за регистрация на юридическо лице на https://edelivery.egov.bg/ обаче е записано „… С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.“ Което ограничава възможността за подаване на предложение да става с нотариално заверено пълномощно от физическо лице. В тази връзка, бихте ли отговорили официално дали проектна документация може да бъде подадена през профил на физическо лице (опцията съществува), като към другите документи бъде прикачено и надлежно пълномощно. „ с вх. № 46-00-266/27.08.2020 г.

Въпрос 1-8 „Допустими ли са следните видове външни услуги: Маркетингово проучване и стратегия за пазарна реализация, Техническа оценка, Икономическа оценка“ с вх. №46-00-244-7/01.09.2020 г.

Въпрос 109: „Пиша Ви относно програмата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Въпросът ми към Вас е как бихме могли да станем доставчици на ИКТ? Дали това може да се случи в момента и какви са условията и процедурите?

Въпрос 108: „Здравейте, имам въпроси относно новата мярка за подпомагане на МСП с ваучери за 5 000 и 20 000 лева. Моята фирма е издател на книги. Имам разработен сайт. Бих искал да попитам какви са допустимите разходи по втората схема за 20 000 лева. В обявата пише, че са за “дигитален маркетинг”. Какво точно се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам голям проблем с рекламата. Искам повече хора да научат за една конкретна книга например. Искам да изготвя клип, който да бъде излъчен по дадена телевизия. Допустим разход ли е ? Самото финансиране (плащане) за излъчване н реклами допустим разход ли е? Допустими ли са разходи за реклама в сайтове чрез банери и свързването им към сайта ми? Какво изобщо се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам нужда например да си закупя една професионална копирна машина и принтер. Това допустим разход ли е ? И други подобни въпроси. Благодаря Ви предварително за отговорите и отделеното време. И на последно място, тук ли ще ми изпратите отговор или да търся някъде из сайта Ви? Лек ден!“

Въпрос 1-7 „1. По отношение на бюджетно перо „Разходи за материали и консумативи“, допустимо ли е включването на канцеларски материали (например тонер, папки, хартия и т.н.)? 2. В случай, че е допустимо, всеки материал ли се вписва на отделен ред или е възможно и да впишем „Канцеларски материали“ без да се уточнява поотделно?“ с вх. № 46-00-244-5/01.09.2020 г.:

Страница 4 от 45« Първа...23456...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: