Програми и проекти

Въпрос 77: В Приложение 1.1. в последната таблица се изисква попълване на Разходи и Регламент при получена директна или индиректна помощ. Какво следва да се попълни в полето за Регламент, когато фирмата е получила безвъзмездна помощ за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ? В Разходи може ли да се попълни общо за преодоляване недостига на средства заради COVID-19 или е необходимо да се отразят по-конкретни разходи – за ел. енергия, хостинг, мобилни услуги, заплати, охрана, дезинфекция и др.

Въпрос 76: предприятие е с КИД от допустимите по ваучерната схема, практикува само този КИД от създаването си през 2018 г., като през 2019 и 2020 г. е наело помещение, назначило е работници, закупило е оборудване, изцяло по КИД, по който работи. Документално, от договорите за наем, от трудовите договори и от закупеното оборудване е много ясно видно, че цялата дейност е по споменатия КИД. Предприятието до момента няма продажби и по методиката на НСИ не може да му се издаде КИД. Предприятието ще кандидатства по ваучерната схема, защото изцяло отговаря на условията за допустимост. Ще има ли проблем, по отношение на признаването на КИД на предприятието и необходимо ли е нещо допълнително за удостоверяването му.

Въпрос 75: при попълване на приложение 2 – декларация МСП чл.3 и чл. 4 не може да бъде попълнен ЕИК с водеща цифра „0“. Това довежда до непълен и некоректен номер на ЕИК. Как следва да процедираме в този случай?

Въпрос 74: във връзка със специфичните критерий за недопустимост, правилно ли е разбирането, че са допустими проектни предложения, които имат седалище в населено място, попадащо в рамките на селски район, ако тези икономически оператори не са заявявали дейности за подпомагане и съответно не са получили БФП по процедури в рамките на Програмата за развитие на селските райони? Възможно ли е един кандидат да кандидатства за получаването и на двата ваучера, предвидени в програмата?

Въпрос 73: Допустима дейност по настоящата ваучерна схема ли е инсталацията на софтуерно решение, насочено към оптимизиране на управленски процеси, което е ново за компанията, която ще го придобива, т.е. то не е „вече съществъващо“ нейно решение, а тепърва ще й бъде инсталирано чрез ваучер към доставчик – тип 2 Група 2?

Въпрос 72: моля за допълнително разяснение относно ваучерите и ДДС. Според условията за кандидатсване и инструкциите за попълване на формуляра в ИСУН при ваучер тип 2 от 20 000, ако кандидатът е регистриран по ЗДДС следва да заложи в бюджет стойност 20 000 лв, а ако не е регистриран 24 000лв. Моля за разяснение, какав ще е редът на плащане на сумата от 4000 лв. при кандидат, който е регистриран по ЗДДС. Изпълнителят ще издаде фактура със стойност 20000 + 4000 ДДС = 24 000. Ваучерът ще е за 20 000. Как ще стане плащането на останалите 4 000. Кандидатът ли следва да ги доплати? Как ще се процедира в случай, че кандидат е регистриран по ЗДДС, но изпълнителят не е?

Въпрос 71: 1. Може ли да се приеме, че целта на тази ваучерна схема е да свърже професионалисти от 2 сфери да създадат партньорство и да запазят работните места на служителите си, като напр. кандидат – Производител, който се нуждае от специфични знания и умения, за да популяризира продуктите си и одобрен Доставчик на ИКТ услуги в областта на дигиталния маркетинг, който изготвя маркетингов план за разпространение на продуктите и работи в помощ на производителя, като екипът на доставчика създава дизайни, видео и съдържание, за да направи произведените продукти познати на повече хора и да спомогне с работата си за увеличаване на продажбите им? Правилно ли разбирам идеята на този тип ваучер? 2. Какъв документ е необходимо да се представи за краен резултат от проекта, ако партнъорството между Производител и Доставчик на ИКТ услуги в областта на дигиталния маркетинг е успешно и същото се измерва с увеличени продажби от производителя и повишена разпознаваемост на търговската марка и продуктите на производителя? 3. Какви според УО са конкретните дейности, включени в понятието “Дигитален маркетинг” във ваучерната схема? 4. Моля за примери за “услуги, базирани на VR технологии” ? 5. Какво се има в предвид с израза “внедряване на VR технологии” и на израза “в производствения сектор”? Приема ли се за представител на “производствения сектор” фирма-кандидат, производител на софтуер? 6. Какво според УО значи “Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация.”? Допустими ли са по това направление по-конкретни дейности като: попълване и актуализиране на данни за дигитални продукти в интернет; създаване на видео и съдържание за обучение; създаване на рекламни банери, видео и текстове за популяризиране на продукти, които се синхронизират с различни платформи; обучение за ползване на ел. платформа за въвеждане на информация за продукти; разработване на софтуерен модул за автоматично синхронизиране на данни с електронна платформа?

Въпрос 70: договорът с доставчик на ИКТ услуги от коя дата трябва да бъде? Допустимо ли е да бъдат подписани електронно преди 10.00 ч. на 31.08.2020 г.? Допустимо ли е да кандидатстват две дружества, но с един собственик и управител?

Въпрос 69: фирмата няма дейност пред 2018 и 2019 г., може ли да кандидатства?

Въпрос 68: в нужните документи е упоменато, че е нужен документ издаден от НСИ, който удостоверява КИД на фирмата. Нашето дружество не е извършвало дейност през 2019 г. и няма КИД, но КИД под който функционира в момента е оповестен в Търговския регистър. Дали извадска от Търговския регистър ще е достатъчна за доказателство за действащият НКИД?

Въпрос 67: фирмата ни е доставчик на ИКТ услуги, можем ли да бъдем добавени в списъка за доставчиците? Имаме потенциални клиенти и биха искали да кандидатстват по схемата.

Въпрос 66: може ли МСП да кандидатства, в случай, че има задължение към НАП, които са по малко от 50 000 лв.? Трябва ли МСП да има персонал? Трябва ли доставчикът на ИКТ услугите да има свой профил и по какъв начин, подава искане за плащане, чрез системата на ИСУН 2020? Трябва ли доставчикът на ИКТ услугите да има подадено заявление за профил на достъп Приложение 3 ПИ към правилата за изпълнение?

Въпрос 65: бихме искали да разберем дали има ограничение за броя на договори, които един доставчик може да сключи с кандидати?

Въпрос 64: 1 – дружеството е регистрирано 2020 г. и съответно няма приключена година? 2 – Допустим кандидат ли е дружество, осъществяващо икономическа дейност под следния код – 10.89 „производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде – производство на чипс.

Въпрос 63: ако фирмата има свой отдел за софтуерни решения, налага ли се да избира доставчик на услугата или може фирмата подател да поеме разходите и съответно да осребри ваучера?

Страница 5 от 43« Първа...34567...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: