Програми и проекти

1. За проекти, които са със силна софтуерна насоченост основния разход е за труд. Според чл.27 от ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД – 2022 г. максимално допустимите дялове на допустими разходи по отделни бюджетни пера, спрямо общите планирани разходи в бюджета на проекта за всеки участник не могат да превишават – разходи за труд 70% и разходи за външни услуги 10%, което оставя поне 20% за оборудването (амортизация) и консумативи. Възможно ли е да се кандидатства, ако е невъзможно да бъдат изразходвани тези средства за оборудване и консумативи? 2. Ако по време на изпълнение на проекта, се наложат някакви промени във частта за оборудване/консумативи поради промяна на цени или ако има отказ от закупуване на част от оборудването, това изисква ли корекция в стойността на разходите за персонал?

Възможно ли е бенефициент да бъде новоучредено дружество: 1. Учредено конкретно за разработване на финансирания проект? Например АД, с учредители две други юридически лица ЕООД? Или 2. Дружество с ограничена отговорност, което има само една приключена финансова година?

В края на “Prilozhenie_12_Ukazania_Form_NIRP_Final” е посочен ПРИМЕР на всички фази (Ф1,Ф2,…Фn) от проекта, както и Приложение А. Кои са тези Формуляр (№1) и Приложение А – има ли ги някъде или са в свободна форма и кое как да кръстим, един файл ли са или отделни файлове, от къде идват (№1) и “А”? Как в дадения пример за описание на фазите в графата “Описание” да въведем исканото в примера за описание на фазите ? За всяка фаза ли информацията, която търсите е сума от информацията за всяка задача от тази фаза, която от своя страна е сума от информацията за всяка дейност от съответната задача, т.е. достатъчно е да се попълни описанието за всяка дейност. В дадения пример – ПРИМЕР за означение на Фазите, Задачите, Дейностите, всъщност трябва да дадем описание на всяка дейност, която е най-малката съставна част от всяка фаза – нещо, което сме представили и в самата апликация. Ако в последната колонка “Описание” за всеки ред трябва да опишем всичко от Приложение А ще се получи огромен небалансиран (с много тежка последна колона) файл. Цялата информация може да бъде намерена в апликационната форма. Просто колонката “Описание” е излишна – информацията, която търсите в нея е добро упътване какво да се попълва при представяне на дейностите в апликационната форма.

Необходимо ли е да се посочва конкретен брой човекочасове, в които всеки един експерт ще бъде ангажиран с изпълнение на съответните дейности и задачи, за които отговаря? В случай, че е необходимо, моля за допълнителни разяснения в коя част на проектното предложение следва да бъдат посочени.

Допустим разход ли е изписването на нови материали, купени преди датата на сключване на договора за финансиране?

Здравейте, никъде не открихме необходимостта от представяне на планираните за закупуване материали и консумативи, както и разходите за всеки един от тях. Моля, посочете каква информация и къде подаваме към ИАНМСП за планираните за закупуване материали и консумативи. Посочваме ли някъде точно какви, за какво и на каква цена материали и консумативи закупуваме при кандидатстване и при отчитане на проект.

 В документацията /обявата/ за конкурса са записани като допустими  за финансиране: “предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.”!!! Кулурните институти на този етап в България не са включени в Търговския регистър /само НПО/ – има отделен регистър на културни институти в сайта на Министерство на културата.  Това означава ли, че за културните институти в България се изключва възможността да подават проекти за иновации по приоритетна област “Нови технологии за креативни и рекреативни индустрии”?

В случай, че сме планирали включването в раходите по проекта на възнаграждението по граждански договор за управление и контрол на управителя на ООД (бенефициер) в качество на ръководител на проекта, без управителят да участва в изпълнението на други дейности по проекта, необходимо ли е представянето на протокол от общо събрание на съдружниците, в което да има решение за възлагане на дейността по управление на проекта, посочване на възнаграждение и посочване на лице, което да подпише договора за управление от името на дружеството?

1. Допустимо ли е партньорство между МСП (координатор) и Организация за научни изследвания и разпространение на знания (партньор), в случай, че партньорът участва в капитала на предприятие с 2%. Тъй като правилата за допустимост на кандидатите изрично не отхвърлят подобна възможност, нашето разбиране е, че подобна структура на партньорство е допустима и не следва да доведе до отхвърляне на проектното предложение. Моля да потвърдите, дали нашето разбиране е коректно. 2. В рамките на описаната ситуация, ако участието на Организация за научни изследвания и разпространение на знания с 2% в капитала на предприятието, като партньор е допустимо, моля да потвърдите, че добавката за ефективно сътрудничество също може да бъде използвана.

1. Може ли фирма да кандидатства едновременно с две предложения, като в едното е партньор, а в другото е бенефициер (без партньор). Ако се одобрят и двете може ли да се изпълняват и двете едновременно? 2. В случай на партньорство, има ли ограничение на разпределението на бюджета между партньорите? Мисля, в предишните сесии имаше ограничение от най-малко 70% от общия бюджет да бъде алокиран към някой от партньорите? С други думи, може ли единият партньор да ползва например 85% от бюджета, а другия – 15%?

Търговска мисия с участие в бизнес събития в Глазгоу и Единбург, Обединеното кралство, 10-14.10.2022 г.

Презентации Национален иновационен фонд 2022 г., 13 сесия

Коя правно-организационна форма на кандидатстващите субекти е най-подходяща – ООД, АД…Например НПО! Изисква ли се изцяло нова компания да се създаде за целите на кандидатстване (стартъп) или може и с вече действаща такава?

Ние сме малък, технологичен Startup, който е в процес на учредяване на юридическо лице и съответно нямаме предишна търговска дейност (годишни финансови отчети и т.н.). 1.       Първият ми въпрос е, има ли някакво допълнително условие за минимален брой успешно завършени ‘n’ на брой финансови години или програмата е отворена за изцяло новосъздадени юридически лица? 2.       Другият ми въпрос е, ако случайно не успеем да учредим юридическото лице до края на срока за кандидатстване, ще бъде ли възможно да кандидатстваме по някакъв друг начин?

Покана за участие в процедура за избор на одитори – членове на звеното за контрол

Страница 5 от 43« Първа...34567...101520...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: