Програми и проекти

Допустимо ли е кандидатстване без партньор?

Моля, за разяснение – бюджета представен във формат xls, следва ли да бъде подписан с КЕП от бенефициента и партньорите. Въпроса ни е във връзка с това, че публикувания формат има графа подпис. Да разбираме ли, че всички документи, (освен бюджета представен във формат xls и декларация приложение 8 за липса на задължения, която се подписва с КЕП), се подписват на хартия и се сканират и прикачат в системата ?

Моля за разяснение дали са допустими разходи за материали при разработване на софтуер.

Дружество, което проявява интерес за кандидатстване е с основна дейност разработка на он лайн приложения и софтуер. При тази дейност, има ли право да кандидатства по проекта или e необходимо основната дейност да бъде научноизследователска и обучителна? Има ли изискване за кадрова обезпеченост/брой служители, длъжности и т.н./ ? Какъв е процента на финансиране за микро предприятие?

Таксите за патент, полезен модел и за организиране, участие на изложения- към коя част от допустимите разходи следва да се причисляват?

Относно формулировката на текста в Правилника за оценка на проектните предложения в Раздел „Въздействие“, точка 4 „Подкрепа за нови кандидати“. Възможно ли е да има допусната техническа грешка при формулирането на първите 2 условия: -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) не са получавали подкрепа по НИФ през предходните 4 сесии -Кандидатът и/или някои от партньорите (предприятия) са получавали подкрепа по НИФ по 1 от предходните 4 сесии Така структурирани, двете изисквания значат едно и също. Например, ако кандидат Х не е получавал подкрепа по някоя от предходните сесии, а партньор Y е, то казусът попада едновременно в хипотеза 1 (6т.) и хипотеза 2 (3т.). Моля, уточнете как следва да се разбира написаното и колко точки ще получи кандитат (не е участвал в предходна сесия), който формира консорциум с университет, който Е получавал подкрепа по една от сесиите?

Само предприятия, регистрирани като Организации за научни изследвания и разпространение на знания ли могат да кандидатстват по схемата?

Има ли разписани TRL нива, които съответстват съответно на ИНИ и на ЕР?

Може ли да дадете повече информация за действия, които трябва да опишем в последната подточка на т.3 във формуляра: 3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ (до 3000 символа) (Опишете необходимите дейности за разпространение на резултатите от проекта. Предвидените действия трябва да са пропорционални на размера/ мащаба на проекта и да включват конкретни дейности и стъпки, които да са предвидени за изпълнение по време на проекта.) За какво става въпрос: публичност, информация за постигнати резултати, към кого да са направени тези дейности? Ако фирма-кандидат по време на изпълнение на проекта ще подава заявка за патент на предложената инивация, то всяка публично изнесена информация по проекта ще й попречи на заявката.

Презентация – Go International (GoInt)

1. Ако кандидатстваме за проект за 150 000 лв, примерно, трябва да предоставим банкова гаранция, че отделно от проектните пари имаме 150 000 лв, с които можем да поемемем целия проект, нали? 2. Механизмът при одобрение е специална банкова сметка с цялата сума -> изразходваме лични средства 3 месеца -> ревизия/мониторинг на база разходнооправдателни средства -> при одобрение се възстановяват парите, нали?

Ако управител на ООД ще действа като ръководител на проект от страна на бенефициера, моля да потвърдите, че той може да осъществи тази дейност или по договор за управление и контрол или по трудов договор.

При включване в проектното предложение на закупуване на ДМА и ДНА, колко оферти трябва да представим на етап кандидатстване за обосновка на пазарната цена – една оферта за всеки актив или по три оферти за всеки актив?

Допустимо ли е ръководител на предложения проект да бъде прокурист на предприятието, който има висше инженерно образование и значителен административен опит?

Ако дадена организация не е научен институт или висше училище, но е посочена в Регистъра за научната дейност на Република България като научна организация, то тази организация отговаря ли на условията за организация за научни изследвания и разпространение на знания и може ли да бъде включена в проект като такъв партньор (например Националната библиотека)

Страница 5 от 44« Първа...34567...101520...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube