Програми и проекти

Въпрос 94: Ако фирмата подател (МПС) има свой отдел за софтуерни решения, налага ли се да се избира доставчик на услугата или може фирмата подател да поеме разходите и съответно да осребри ваучера?

Въпрос 93: В Условията за кандидатстване, точка 10. Начин за кандидатстване, е посочено, че следва да се приложат следните документи: “1.Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; 2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2; 3. Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3;и следните документи: 4. Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1. 5. Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4. 6. Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – датирано и подписано на хартиен носител от лице с право да представлява предприятието-кандидат.” В случай, че някой от описаните документи не бъде приложен към проектното предложение, то този документ ще бъде ли изискан допълнително или предложението ще бъде отхвърлено?

Въпрос 92: Фирмата ни е доставчик на ИКТ услуги, но за съжаление днес разбрахме за отворената процедура. Имаме потенциални клиенти, които има нуждат от софтуерно решение и биха искали да кандидатстват по програмата BG16RFOP002-2.083 “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) НА МСП” , но ние не фигурираме в одобрения списък. Има ли вариант, при предоставяне на всяка информация, която Ви интересува, да бъдем добавени в този списък?

Въпрос 91: Ние сме одобрен доставчик по Тип 2, група 2. Има ли ограничение за броя договори, които един доставчик може да сключи с кандидати за ваучери.

Въпрос 89: Нашата фирма изпълнява договор по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. В този случай имаме ли право да кандидатстваме и по проект ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ?

Въпрос 89: 1. В случай, че кандидатът е фирма без връзка с други фирми съгл. определението „едно и също предприятие“ следва ли да попълва и подписва Приложение 1.1 ? 2. Понятието “Дигитален маркетинг“ е обширно и моля за по-конкретно уточнение какво Управляващия орган влага в него? 3. Какво по-конкретно се има в предвид с текста от т. 2.1. група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг „осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която впоследствие се синхронизира с електронната платформа за продуктова информация“ ? Моля за примери. 4. Посочените в т. 2.1. група 1 дейности за дигитален маркетинг подходящи ли са за проект на фирма-кандидат, която произвежда дигитален продукт ( мобилно приложение) и би искала да го популяризира посредством дигитален маркетинг, включващ услуги като оптимизиране на web-сайта на приложението; създаване на рекламни банери и обучаващо видео за ползване; публикуване на банери, реклами и видео в социалните мрежи; управление на данните за приложението в социалните мрежи за постигане на разпознаваемост на бранда и последващи продажби? 5. Следва ли да се считат като “достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация” или друга от изброените в текста по т. 2.1 група 1 за дигитален маркетинг, дейности като посочените по-долу: 1. Проучване и анализ на пазара с избор на подходящи канали за разпространение на информация, банери и други цифрови услуги с оглед популяризиране на конкретното дигитално приложение; 2. Създаване на цялостна стратегия за дигитален маркетинг на фирмен продукт, включително дигитално приложение, произведен от фирмата-кандидат; 3. Създаване на бизнес профили на конкретни разработки (приложения и дигитални продукти) в различни социални мрежи; 4. Управление и поддръжка на създадените профили и периодично публикуване на съдържание, свързано с продуктите на фирмата-кандидат; 5. Обучение на служители за управление и поддръжка на създадените профили; 6. Обучение на служители за създаване и публикуване на реклами в социалните мрежи; 7. Проектиране, дизайн и изработване на банери и други цифрови рекламни материали; 8. Обучение за използване на софтуер за създаване дизайн на реклами; 9. Редизайн и оптимизация на сайт; 10. Локализиране на рекламен сайт или електронен магазин на няколко езика; 11. Създаване на серия от статии с уникално авторско съдържание в конкретната област от копирайтър на фирмата -доставчик; 12. Създаване на система за информация и отзиви от и към посетители и клиенти; 13. Закупуване на SSL-сертификат за сайт от доставчика на ИКТ; 14. Абонаментни услуги за популяризиране на бранд или търговска марка за времето на договора ( девет месеца); 6. Бюджетът за рекламиране в социалните мрежи, заплатен от кандидата за реализиране на създадената от доставчика на ИКТ маркетингова стратегия може ли да бъде част от допустимите разходи по този проект? 7. Освен приемо-предавателен протокол за извършена дейност, допустими ли са като задължителен краен резултат по проекта допълнителни документи за измерване и анализ на резултатите преди и след извършване на дейности ( изведени от профил в социалните мрежи); сертификати за обучение на служителите за създаване на дизайни и съдържание, за поддръжка на профили в социалните мрежи и др. ?

Въпрос №1-16 “Бих искал да попитам дали представлявано от мен дружество покрива критериите за кандидатстване по програмата за финансиране на НИФ 11. Дружеството се казва “Фос България” ЕООД и основната му дейност е разработване на иновативен софтуер, който ще позволи обикновен мобилен телефон да бъде използван като ПОС терминал без допълнително устройство към него. Това би бил първият подобен софтуер в света и ще позволи на много малки бизнеси, които в момента приемат плащания от клиентите си единствено в кеш, лесно да превърнат собственият си телефон си в ПОС терминал и да започнат да приемат и картови плащания. В момента компанията е в етап на разработване на нови функционалности на софтуера и продуктът все още не е пуснат на пазара. Финансирането от НИФ 11 би се използвало за вътрешна научноизследователска и развойна дейност по продукта, основно чрез наемане на нов персонал (програмисти). С оглед на тази информация, моля за кратко становище дали компанията отговаря на критериите на програмата.“ с Вх. № 46-00-261/24.08.2020 г.

Въпрос 88: В офертата към Договора Приложение 3.1. трябва ли да се посочва цена, след като стойността е обявена в номиналната стойност на ваучера в Условията за кандидатстване? Ако в офертата е задължително да се посочи цена и цената е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, какво ще се изплати на изпълнителя на ИКТ услуги – стойността на ваучера или цената посочена в офертата?

Въпрос 87: 1. Във връзка със специфичните критерии за недопустимост (стр. 10) правилно ли е разбирането, че са допустими проектните предложения на икономически оператори, които имат седалище в населено място, попадащо в рамките на селски район, ако тези икономически оператори не са заявявали дейности за подпомагане и съответно не са получавали БФП по процедури в рамките на Програмата за развитие на селските райони? 2. Възможно ли е един кандидат да кандидатства за получаването и на двата ваучера, предвидени по процедурата?

Въпрос 86: Имаме следните въпроси относно ваучерната схема: 1. Договорът с изпълнител на ИКТ услуга по ваучерната схема от коя дата трябва да бъде? Може ли да бъде с дата преди 31.08.2020 г.? Има ли някакви времеви ограничения относно датата на този договор? 2. Документите (декларации и договор), които трябва да се приложат подписани електронно, са каква дата и час трябва да са? Допустимо ли е да са подписани електронно преди 10:00 ч. на 31.08.2020 г.? 3. Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)?

Въпрос 85: Допустимо ли е да кандидатстват за ваучери две дружества, които отговарят на изискванията, но собственик и управител и на двете е едно и също лице (т.е. едно лице е собственик и също управител на двете дружества)? Уточнението е, че двете дружества кандидатстват поотделно, всяко от тях със собствен проект, като проектите не се дублират (т.е. не е един и същи проект).

Въпрос 84: Допустимо ли е Доставчик на услуги да подаде документи като Кандидат и изрично избере Доставчик на услуги, различен от себе си?

Въпрос 83: Моля за информация за бeзвъзмeзднaта финaнcoвa пoмoщ, ĸoятo дa пoдĸpeпи дигитaлизaциятa на малки фирми по Cxeмaтa, peaлизиpaна пo oпepaтивнa пpoгpaмa „Инoвaции и ĸoнĸypeнтocпocoбнocт“. 1. Какви документи са необходими за кандидатстване ( или къде може да се видят и получат те). 2. Понеже се цитират два случая: 2.1. Помощ от 5000 лв без ДДС 2.2. Помощ от 20 000 без ДДС въпросът ми е: искам да си закупя апаратура за видеиконферентна връзка и тя ако струва например 8 000 лв (без ДДС) а имам ваучер за 20 000 лв ( без ДДС), какво се прави в такъв случай: – връщам 12 000 лв без ДДС на Агенцията ( или програмата) или – карам доставчика на техниката да ми фактурира 20 000 лв ( което няма да е вярно), за да се “покаже” че е оползотворена цялата сума ( сега се изполчва терминът “усвоена”). Това би било злоупотреба. 3. Как се решават подобни случаи, когато ваучерите са за “твърди” суми от 6 000 лв и от 24 000 лв, а доставената стока или услуга е на по-малка стойност?

Въпрос 82: Помощта, предоставена чрез ваучерната схема, счита ли се за държавна помощ?

Въпрос 81: Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”: 1. Във видеоклипа с указания за начина на кандидатстване, поместен на страницата на ИАНМСП, упоменавате, че под местонахождение в т. 2 Основни данни от формуляра за кандидатстване се разбира мястото на изпълнение на основната икономическа дейност на кандидата, а не седалището и адреса на управление. В отговора на въпрос 39, касаещ мястото на изпълнение на услугата в чл. 4.2 от Приложение 3.1 (Договор с доставчик), посочвате, че трябва да се впише седалището и адреса на управление на Възложителя. Това означава, че при дружества с различни населени места на изпълнение на основната икономическа дейност и на седалище и адрес на управление ще има разминаване в посочените населени места във формуляра за кандидатстване и в договора с доставчика. Как следва да се процедира в този случай? 2. В чл. 4.1 на образеца на договор с доставчик Приложение 3.1. е заложен срок на изпълнение на услугата в работни дни. Съгласно Условията за кандидатстване услугата следва да се изпълни в срок до 9 месеца от издаване на ваучера, следователно е релевантно в горепосочения член да се заложи срок на изпълнение “до 9 месеца от датата на издаване на ваучера“, което е невъзможно да се определи в работни дни, тъй като не е ясно кога точно ще се издаде ваучерът. Моля за потвърждение дали заложеният по този начин срок е допустим вариант.

Страница 6 от 45« Първа...45678...152025...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: