Програми и проекти

Въпрос 60: кодът на икономическа дейност е 82.30, влизаме ли в допустими кандидати?

Въпрос 59: фирмата не е кандидатствала за държавни минимални помощи, как следва да попълня приложение 1 и приложение 1.1, след като не попадам в обхвата на определенията?

Въпрос 58: Декларациите, които се подават трябва ли да бъдат подписани с ел. подпис или ръчно подписани и сканирани?

Въпрос 57: фирма с търговия на едро и дребно с медицински изделия и консумативи – може ли да кандидатства?

Въпрос 56: Може ли ресторантьори и хотелиери / туристически агенции да участват като кандидати?

Въпрос 55: Здравейте, желая да разбера как мога да регистрирам фирмата си като подизпълнител за Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП ?

Въпрос 54: В момента работим по проект, чийто предмет на дейност отговаря на условията за кандидатстване по ваучерната схема за ИКТ услуги. Тъй като фирмата е регистрирана през 2020 г., мога да предоставя потвърждение от НСИ за това, че кодът за икономическа дейност ще бъде определен след подаването на годишния отчет. Достатъчно ли е това, за да отговорим на Вашето изискване?

Въпрос 53: Здравейте, нашата фирма е новорегистрирана за 2020 година и от дадените от Вас отговори на въпроси дали може да кандидатстват новорегистрирани фирми разбирам, че няма проблем да кандидатстваме,но възниква въпроса при проверка на кода по НКИД, който сме посочили при условие, че все още не сме подавали статистически отчети за 2020- тя не е приключила, как ще извършите проверка по служебен път в НСИ ? Те ще Ви върнат че тази фирма няма при тях регистриран код на икономическа дейност и логично тъй като методологията за определяне на НКИД е на базата на Нетните приходи от продажби на фирмата за приключила година, а при новорегистрираните това е невъзможно. Какво правим в такъв случаи ние новорегситрираните фирми?

Въпрос 1-5 „Проектът с който възнамеряваме да кандидатстваме е приложение за видео разговори, с различни допълнителни функционалност. Въпросът ми е има ли максимална сума която ни ограничава при за дълготрайните активи? В случая е нужен отделен сървър за приложението. Другият ми въпрос е нужни ли са 3 оферти за този плануван сървър и на какъв етап от кандидатстването, за да плануваме този разход? с вх. № 46-00-255/19.08.2020 г.

Въпрос 1-15 „Във връзка е подготвяне на проектната документация за кандидатстване с проект за НИФ изникнаха няколко въпроса. Предвиждаме партньорство с друго МСП (ние като Координатор сме МСП) и институт към БАН (като научна организация). В тази връзка от евентуалните партньори от БАН отправиха няколко запитвания: 1. Може ли от съответната научна организация да участват двама участници (т.е. малък брой) като ръководител, който ще съвместява и научна дейност, и още един участник?, 2. Има ли изискване относно това дали лицата, участници по проекта, както и ръководителя от страна на научната организация, трябва да са хабилитирани/нехабилитирани?, 3. Допустимо ли е към момента на кандидатстване съответното лице, участник в проекта, да не е в трудови правоотношения към съответния институт – т.е. да бъде назначен на граждански/трудов договор специално за целите на проекта?, 4. Допустимо ли е разходите на научната организация да са само за персонал/дневни ставки, тъй като в техните задачи не се предвижда експериментална работа/закупуване на оборудване. Съответно процентът БФП за тях да бъде по-нисък?“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Въпрос 52: Бих искала да получа информация дали е изтекъл срокът за заявяване на интерес за одобряване като доставчик на услуги по програмата BG16RFOP002-2.015. Ако не, моля за информация кога изтича срокът. Ако да, моля за информация дали се прогнозират допълнителни лотове.

Въпрос №1-4 „Към кой вид разходи спада лиценза за едногодишно използване на Photoshop или месечен абонамент за използване на специализиран софтуер? с Вх. № 46-00-262/25.08.2020 г.

Въпрос №1-14 „Може ли ново регистрирана фирма да кандидатства по схема „подпомагане на научно-изследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“?“ Вх. №46-00-252/19.08.2020

Въпрос №1-13 „Моля за разяснение каква компания/организация би бил допустим партньор в съвместен проект за да се кандидатства в сесията. Дали браншови организации или асоциации /примерно в селския туризъм и ли в друга сфера/ могат да участват?“ с Вх. №46-00-256/20.08.2020 г.

Въпрос 1-3 „1. Като разходи за външни услуги могат ли да се включат следните услуги: Дизайн на машина с техническа документация, Дизайн и прототип на електронен контролен модул и други детайли на машината, Разкрояване и рязане на материали и детайли, Лабораторни измервания и анализ, Счетоводни услуги. 2. Като разходи за материали могат ли да се признаят разходи за активи, които не са квалифицирани като дълготрайни съгласно ЗКПО?“ с вх. № 94-00-493/26.08.2020 г.

Страница 6 от 43« Първа...45678...152025...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: