Програми и проекти

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.

ВЪПРОС 19: „Ще се приеме ли за „стартиращо предприятие“ дружество, което е регистрирано през м.10.2018 г., като в годината на регистрацията си – 2018 не е осъществявало стопанска дейност, за което е подало необходимите документи за неактивност. Към настоящия момент – 2021 г., дружеството има две приключили финансови години -2019 и 2020?“ с Вх. №46-00-255/27.08.2021 г.

Въпрос 18: „Във връзка с установяване на финансовия капацитет на кандидата съгласно т. 6 от Раздел В от Правилника за оценка на проектни предложения („Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“), възможно ли е когато съотношението между разходите по проекта и резултатите от последната приключила финансова година е по-голямо от „1“ (т. 6.2.2), да се приложи официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка? Достатъчно ли е координаторът на проекта да удостовери с документ от обслужващата го банка, че по разплащателната и депозитната си сметка има наличност на средства минимум 100% от разходите по проекта (заявеното финансиране по НИФ плюс разходите, които поема), за да удовлетвори изискванията за финансов капацитет, при условие, че отговаря на останалите изисквания на оценката?” с вх.№ 94-00-266 от 27.08.2021 г.

Въпрос 17: „1. В т. 6.4.1. на Раздел В: „Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ от „Правилник за оценка на проектни предложения“ е посочено, че „Ако партньор-предприятие е търговец, за него се прилагат съответно изискванията на точки 6.2 и 6.3“. Моля да разясните, съгласно цитираното изискване, приложимите критерии 6.2. и 6.3. се отнасят (изчисляват) за частта, която поема партньорът-предприятие или общо за целия бюджет на проектното предложение? 2. Отнася ли се същото и за т. 6.6.1. „Партньорът е необходимо да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на името на партньора същият има наличност на средства минимум 100% от разходите (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта (разходите, които поема партньорът плюс заявеното финансиране по НИФ), планирани в бюджета на проекта или писмо от банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП“, а именно дали споменатото Удостоверение трябва да се представи за частта, която се поема от партньора или за цялата стойност на проекта. 3. Допустимо ли е в две отделни проектни предложения предприятието кандидат в първото проектно предложение да бъде партньор във второто проектно предложение и съответно партньорът от първото проектно предложение да бъде кандидат във второто проектно предложение, а партньорът за второто да бъде кандидатът от първото проектно предложение?“ с Вх. № 94-00-269 от 30.08.2021 г.

Въпрос 16: „Държавно висше училище участва като партньор в проектно предложение за научно изследователски и развоен проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“ към НИФ. Бихме искали да получим отговор на няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да бъде предоставено удостоверение за актуално състояние на партньора Държавно висше училище? 2. Необходимо ли е да бъде приложено Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на партньора Държавно висше училище? 3. Необходимо ли е да бъде предоставено приложение 10 Декларация за осигуряване на финансиране по проект по НИФ от партньора?“

Въпрос 15: „Уважаеми експерти, моля за отговор на следния въпрос по 12-та конкурсна сесия на НИФ: Допустим кандидат ли е компания, която няма банкова сметка в българска банка, поради законови ограничения и собственост на капитала от чуждестранна компания?“

Въпрос 14: „Във връзка с 12-та сесия на НИФ бих искала да попитам дали е възможно да направите редакция на PDF файла /приложение 2/,за да бъде възможно в полетата за попълване да се поставят /paste/ insert/ таблици и/или да се добавят изображения? Наличието на таблици в предложението дава повече яснота на проектната идея, а при така създадения PDF не е възможно да се добавят.“

Въпрос 3: „Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и относно раздел Б „Допустимост на кандидатите / партньорите и разходите“ от Правилника към същата имам следните въпроси: • Стр. 17 от Правилника, т.3 „Кандидатът/партньорът – предприятие не е предприятие в затруднено положение. Предприятие в затруднено положение“ – приложими ли са изискванията по т.3 за стартиращо предприятие, което има приключила една финансова година (2020), има загуби? По данни на миналата финансова година, Дружеството е с 5 хил. лв. записан капитал 276 хил. лв. Дружеството се финансира с дълг по договор за заем, който ще бъде върнат с вкл. Лихва. • Съществува ли опция, при която Дружеството може да внесе такъв резерв или да осигури капитал, така че стартиращото предприятие да не попадне в хипотезата на „затруднено предприятие“ и би било допустим кандидат по процедурата с финансиране по НИФ?” с Вх. № 94-00-227 от 20.08.2021 г.

Въпрос 13: „В критериите за допустимост е указано, че един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. за 4 поредни сесии ? Въпросът ми е какво се разбира под „кандидат“ – само предприятието – кандидат или свързаните с него лица по Закона за МСП?“ с Вх. №94-00-233 от 24.08.2021 г.

Въпрос 12: „Здравейте, бихме искали да разберем дали дружество, представлявано от две физически лица само заедно, може да кандидатства по Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ за научноизследователски и развоен проект чрез Националния иновационен фонд”, упълномощавайки трето физическо лице с нотариално заверено изрично пълномощно? Може ли да подаде необходимата документация чрез своя личен КЕП, регистрирайки се през ССЕВ – Система за сигурно електронно връчване? Има ли утвърдена от Вас за целта бланка за пълномощно? Упълномощеното лице има ли право да подпише с подписа си на физ. лице всички приложени документи и справки или е необходимо те да бъдат подписани с фирмен КЕП?“

Въпрос 11: „Допустимо ли е фирма да кандидатства като партньор в две различни проектни предложения, с два различни координатора. Планираме да използваме оборудване /уреди от трета фирма, наемът за което ще бъде уреден в допълнително споразумение. Допустимо ли е да изброим консумативите в бюджета, при условие, че самите уреди не са собственост на фирмата, но ще бъдат споменати в проектното предложение като налични.“

Въпрос 10: „Допустим кандидат ли е фирма, регистрирана по търговския закон в сферата на ИТ услугите, която няколко години не е осъществявала дейност? Възможно ли е да се кандидатства за финансиране с нова идея за създаване на нов ИТ Продукт?“

Въпрос 9: „Може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по НИФ? Финансира ли се къща за гости, която предлага урбекс туризъм?“

Въпрос 8: 1. Допустимо ли е подаването на проект от МСП, със статут на научна организация в партньорство с университет? 2. Може ли един координатор на проект да участва като партньор в друг проект в една и съща конкурсна сесия на НИФ?

Въпрос 7: „Има ли възможност за кандидатстване на екипи които все още нямат създадена фирма?“

Страница 9 от 45« Първа...7891011...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube