Национален иновационен фонд

Решение РД-16-9/08.03.2024

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ – 13 сесия

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Тринадесета конкурсна сесия, 2022 година

Списък на успешно преминалите и отхвърлените проектни предложения на етап оценка за административно съответствие и допустимост, подадени в рамките на 13-та конкурсна сесия на НИФ

ИАНМСП удължава срока за кандидатстване на независими експерти за оценка на проекти и одитори, които да станат част от Звеното за контрол, в рамките на Национален иновационен фонд

Въпрос : В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

1. На етап кандидатстване, необходимо ли е да се представя оферта/линк за външни услуги и за материали и консумативи? 2. С цел тестване на прототипа в операционна среда, допустимо ли е като външна услуга да се наеме обект/база, в която да се извършат тестовете? 3. При малък екип (3-4 човека), ръководител фаза извършва и част от изследванията, в този случай как се процедира? – в бюджета за конкретния човек има 2 пера – като ръководител фаза и като изследовател със съответните часове и часови ставки или – всички часове се водят общо с часова ставка на ръководител фаза?

В ПУСНИФ 13-та сесия, в чл. 36, Конкурсна документация е записано, например: „Приложение № 3 – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от представителя (законен или упълномощен) на кандидата, а при съвместни проекти и от партньора/ите;“ Т.е. Декларациите, за които това е указано могат да бъдат подписани от законен или УПЪЛНОМОЩЕН представител. Същевременно, в Правилника за оценка на проектните предложения, Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост е записано: „Приложение № 3. Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници, попълнена по образец и подписана от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, декларацията се подписва от всяко от тях.“ Въпрос: Моля, да потвърдите, че декларациите, за които това е указано в ПУСНИФ 13-та сесия, могат да бъдат подписани и от упълномощено лице. Моля, да уточните, че ако декларациите се подписват от законния представител и кандидатът партньорът се представляват от повече от едно лице ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО, то декларацията може да бъде подписана само от единият от представляващите! Моля, да потвърдите, че изискването за упълномощаване между представляващите кандидата/ партньора, представено в Раздел А: Критерии за оценка на административно съответствие от Правилника за оценка на проектните предложения, а именно: „Друго лице/ други лица – с писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото пълномощно се изисква и в случаите, когато кандидата се представлява ЗАЕДНО от повече от едно лице и конкурсната документация се подава от едното от тях.„ се прилага само в случаите, когато организацията се представлява САМО ЗАЕДНО от повече от едно лице и НЕ Е приложима в случаите, в които се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО. Моля, потвърдете, че когато предприятието се представлява ЗАЕДНО и ПО ОТДЕЛНО и повече от едно лице, то конкурсната документация се подава само от едно от тях.

Моля, пояснете, в случай че проектно предложение се подава от новосъздадено дружество, във връзка с Ваш предходен отговор на въпрос относно проверка по служебен път на кода на основна икономическа дейност, какъв ще бъде източникът на информация в този случай (няма завършена финансова година, регистрирано е през 2022 г.)? В този случай може ли да се представи декларация в свободен текст?

1. За изграждане на прототипа в моя проект са необходими материали, чиято единична цена надхвърля 700 лв. Следва ли в този случай да бъдат отразявани като ДМА, при условие, че веднъж използвани в прототипа те не биха могли да бъдат повторно използвани. Ако да с каква норма на амортизация, при условие, че дефакто актива ще е изхабен преди края на проекта. Възможно ли е 1 експерт да участва в повече от 1 проект на етап „кандидатстване“ и на етап „изпълнение“ при спазване на трудовото законодателство. Ако с 1 проект се кандидатства пред НИФ и Еврика това ще създаде ли проблем на етап „кандидатстване“, като е ясно че за да се избегне „двойно финансиране“ на етап изпълнение ще е необходимо да се избере единия?

Има ли възможност за промяна и/или добавяне на клаузи по Споразумението за сътрудничество между партньорите. Пример: Искам да променя клаузите за прекратяване на споразумението, тъй като създават предпоставки за противоречия и тълкуване (пример: хем може всяка страна с предизвестие да го прекрати (не се казва с колко дневно предизвестие) или може по взаимно съгласие, хем не може да се прекрати след подписване на договор по НИФ).

Възможно ли е да бъде назначен експерт, за изпълнението на външни услуги на граждански договор и какво е изискването за възложените ,, научни изследвания ” с изключение на това те да не водят до изработкатана актив.

Бих искала да попитам, когато кандидатстващия с проект участва с партньор, ръководител проект може ли да е повече от един човек и съответно може ли да има и от двете фирми по един или няколко ръководители проект?

1. В Раздел А : Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост 23.Приложен е Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което, регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията във формат Portable Document Format (PDF). *Документ на чужд език сe представя в превод на български език в заверено копие. В случай че партньорът/ите са регистрирани по Закона за търговския регистър и посочените документи са публикувани в Търговския регистър, към датата на подаване на проектното предложение, документите не се прилагат, като за обстоятелствата се извър Въпрос: Горната точка отнася ли се за фирма микропредприятие, което участва самостоятелно в кандидатстването за финансиране? 2. В Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти Т. 4. Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Раздел Д: ПАЗАРНА ПЕРСПЕКТИВНОСТ 1.Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти/технологии или услуги 2. Конкурентни предимства на разработвания продукт/технологията/услуга пред конкурентните продукти/технологии/услуги в национален или международен аспект (представете доказателства, които смятате, че биха били достатъчно основание за оценката по този критерий) 3. Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта Въпрос: Финансирането е за дейности по проекта, които не включват цялостно развитие, стигащо до готов продукт или услуга. Раздел В, т. 4 и в същото време в оценката на проектното-предложение са включени оценка на пазарни условия, потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на резултатите от проекта. Как биха се описали точките по пазарна перспективност за продукт, дейностите по създаването, на който не включват цялостното развитие? Или в Раздел “Пазарна Перспективност” се описват потенциал, конкурентни предимства, план за комерсиализация на вече готовия продукт? Въпросът се отнася и за Ефективно управление на проекта и очаквана възвръщаемост на направените разходи по проекта.

1.При партньор Научна организация, се получават приблизително 2 точки повече отколкото, ако е друго МСП. В правилника е записано 5/6 Което какво означава, че оценителят решава сам дали да присъди 5 или 6 точки? Но пък при партньор МСП интензитета на помоща от 65% стача на 80% и финалният интензитет е 80% при 77%, ако научна организация е партньор. Правилно ли тълкувам , условията. Като изменението в частта самоучастие по проекта скача с 6 585,24лв. А съответно безвъзмездното финансиране пада със сумата от 6 585,24лв. Тоест, при партньор МСП, интензитета на помощта е по-голям, но точките, който се присъждат са по-малко? Моля обяснете!

Страница 1 от 3712345...101520...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube