Национален иновационен фонд

Въпрос 1-6 „Съгласно чл.31, ал.23 от ПУСНИФ 2020, допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти , за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер (координатор или партньор/и). Въпроса ми е: Неизпълнението на условието по чл.31, ал.23 от ПУСНИФ 2020 за един от бенефициерите (координатор или партньор) лишава ли и изпълняващия условието бенефициер от допустимостта на разхода за вода, електроенергия и/или топлинна енергия?“ с вх. № 46-00-260-2/27.08.2020 г.

Въпрос №1-16 “Бих искал да попитам дали представлявано от мен дружество покрива критериите за кандидатстване по програмата за финансиране на НИФ 11. Дружеството се казва “Фос България” ЕООД и основната му дейност е разработване на иновативен софтуер, който ще позволи обикновен мобилен телефон да бъде използван като ПОС терминал без допълнително устройство към него. Това би бил първият подобен софтуер в света и ще позволи на много малки бизнеси, които в момента приемат плащания от клиентите си единствено в кеш, лесно да превърнат собственият си телефон си в ПОС терминал и да започнат да приемат и картови плащания. В момента компанията е в етап на разработване на нови функционалности на софтуера и продуктът все още не е пуснат на пазара. Финансирането от НИФ 11 би се използвало за вътрешна научноизследователска и развойна дейност по продукта, основно чрез наемане на нов персонал (програмисти). С оглед на тази информация, моля за кратко становище дали компанията отговаря на критериите на програмата.“ с Вх. № 46-00-261/24.08.2020 г.

Въпрос 1-5 „Проектът с който възнамеряваме да кандидатстваме е приложение за видео разговори, с различни допълнителни функционалност. Въпросът ми е има ли максимална сума която ни ограничава при за дълготрайните активи? В случая е нужен отделен сървър за приложението. Другият ми въпрос е нужни ли са 3 оферти за този плануван сървър и на какъв етап от кандидатстването, за да плануваме този разход? с вх. № 46-00-255/19.08.2020 г.

Въпрос 1-15 „Във връзка е подготвяне на проектната документация за кандидатстване с проект за НИФ изникнаха няколко въпроса. Предвиждаме партньорство с друго МСП (ние като Координатор сме МСП) и институт към БАН (като научна организация). В тази връзка от евентуалните партньори от БАН отправиха няколко запитвания: 1. Може ли от съответната научна организация да участват двама участници (т.е. малък брой) като ръководител, който ще съвместява и научна дейност, и още един участник?, 2. Има ли изискване относно това дали лицата, участници по проекта, както и ръководителя от страна на научната организация, трябва да са хабилитирани/нехабилитирани?, 3. Допустимо ли е към момента на кандидатстване съответното лице, участник в проекта, да не е в трудови правоотношения към съответния институт – т.е. да бъде назначен на граждански/трудов договор специално за целите на проекта?, 4. Допустимо ли е разходите на научната организация да са само за персонал/дневни ставки, тъй като в техните задачи не се предвижда експериментална работа/закупуване на оборудване. Съответно процентът БФП за тях да бъде по-нисък?“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Въпрос №1-4 „Към кой вид разходи спада лиценза за едногодишно използване на Photoshop или месечен абонамент за използване на специализиран софтуер? с Вх. № 46-00-262/25.08.2020 г.

Въпрос №1-14 „Може ли ново регистрирана фирма да кандидатства по схема „подпомагане на научно-изследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“?“ Вх. №46-00-252/19.08.2020

Въпрос №1-13 „Моля за разяснение каква компания/организация би бил допустим партньор в съвместен проект за да се кандидатства в сесията. Дали браншови организации или асоциации /примерно в селския туризъм и ли в друга сфера/ могат да участват?“ с Вх. №46-00-256/20.08.2020 г.

Въпрос 1-3 „1. Като разходи за външни услуги могат ли да се включат следните услуги: Дизайн на машина с техническа документация, Дизайн и прототип на електронен контролен модул и други детайли на машината, Разкрояване и рязане на материали и детайли, Лабораторни измервания и анализ, Счетоводни услуги. 2. Като разходи за материали могат ли да се признаят разходи за активи, които не са квалифицирани като дълготрайни съгласно ЗКПО?“ с вх. № 94-00-493/26.08.2020 г.

Въпрос 1-12 „Допустими ли са проекти, които се изпълняват от едно стартиращо предприятие (Координатор) и научна организация – Висше държавно училище? В Правила за управление на средствата на националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. не е изрично записано какъв трябва да е минималния опит на Ръководния персонал. Ако в проектът има включени лица на длъжност Ръководител проект и Ръководител фаза, какви са минималните изисквания за опит? Във връзка с изискването за финансов капацитет на кандидата (точка 6) и по конкретно 6.2.2 Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е отрицателно число или по -голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е 0. Моля за потвърждение, че под „стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи)“ се има в предвид единствено стойността на разходите за проекта на координатора, а не на целия проект в случай на партньорство. По отношение на въпрос номер 3 моля за потвърждение, че финансовия капацитет в 6.2.2 се изчислява по следната формула: Стойност на разходите по проекта на кандидата делено (Сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година минус раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата). В случай, че продължителността на проекта е 18 месеца, а съществува изискване максимална продължителност на един етап да не надхвърля 12 месеца, как да се включи фаза Управление на проект? Допустимо ли е всеки етап да включва фаза за управление на проект.“ с вх. № 46-00-244-2/24.08.2020 г.

Въпрос 1-11 „Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получената помощ de minimis, която е максимално 200 000 евро за период от три години? Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получена помощ по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 – „Помощи за проекти за научно изследователска и развойна дейност“? Моля за конкретен отговор на въпросите с оглед правилното пресмятане на възможностите за съставяне на бюджет и правилното деклариране на данни в приложените образци.“ с вх. № №94-00-481/ от 18.08.2020 г.

Въпрос 1-10 „Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението , декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване?“ с вх. № 46-00-244/17.08.2020 г.

Въпрос № 1-2 „ 1.Във връзка с обявената схема за кандидатстване по 11-та конкурсна сесия на НИФ, моля за отговор на следния въпрос: Може ли едно предприятие-МСП, получило пълната субсидия от 500 000 лв. по 10-та конкурсна сесия на НИФ, да участва по 11-та конкурсна сесия на НИФ, отново с бюджет с максимално заявена субсидия?“ с вх. № 94-00-481-1/18.08.2020 г.

Въпрос №1-9 „В документацията, публикувана на сайта се споменава доста често за „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“. В „Правила за управление на средствата на НИФ“ (https://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/PUSNIF_20162.pdf) не се споменава изрично дали следва това юридическо лице да изпълнява конкретен предмет на дейност. В този ред на мисли, нашият проект е свързан с недвижими имоти. Може ли партньорът ни и „организацията за научни изследвания“ да бъде агенция за недвижими имоти или консултантска агенция, които да ни предоставят всякакво ноу-хау, анализи, експертиза и тенденции на пазара на недвижими имоти? Предвидено е, че ако проектът е изпълнил 70% от Правилника за оценка, то той ще получи финансиране. Това означава ли, че ще се финансират проекти по дата на кандидатстване и изчерпване на сумата за финансиране.“ С вх. № 94-00-486/19.08.2020 г.

Въпрос №1-8 „Във връзка с нашето намерение да кандидатстваме с проект по 11 сесия на НИФ, имаме следните въпроси, свързани с указанията за участие в сесията. 1. В публикуваната обява е указано: „Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/“ . Означава ли това, че документите могат да се подават и по досегашния начин – на хартиен носител? 2. При попълването на електронните форми на документите се натъкнахме на проблем с формата за Приложение 2. Тя е в PDF формат и при въвеждането на информация в колонките в Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ (по-специално „публикации в научни списания…“, „професионален опит“), последните се препълват и става невъзможно да се редактира/визуализира въведената информация. Аналогичен проблем възниква и при попълването на таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнението на проекта“. Как да се преодолее този проблем? Може ли тези таблици да бъдат изнесени като отделно приложение към Приложение 2?“ с Вх. №46-00-257 от 20.08.2020 г.

Въпрос №1-7 „Относно 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” имам следните въпроси: – какъв е бюджетът на 11-та сесия за набиране на проекти; – могат ли университети да участват като партньори в проекти.“ с вх. № 46-00-252-2/24.08.2020 г.

Страница 2 от 3012345...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: