Събиране на оферти с обява

2020_00940-003 Поръчка с предмет : „Доставка на монитори за нуждите на ИАНМСП

2020_00940-002 Поръчка с предмет : „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИАНМСП“

2020_00940-004 Поръчка с предмет : „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на ИАНМСП“

2020_00940-0001 Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИАНМСП”

2019_00940¬_1 „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП“.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет “Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на обществени поръчки по проект”: № BG16RFOP002-2.015-0002-C01, с наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube