Общи въпроси

Въпрос № 1-140 В случаите на участие на чуждестранен Партньор допустимо ли е договорът за заем по т. 6.9 (Правилник за оценка на проектните предложения) да е сключен между Партньора от една страна и друго предприятие, а не банка, от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-139 Как ще се изчисляват индикаторите по т. 6.2.2 и 6.10 (Правилник за оценка на проектните предложения) за финансов капацитет на чуждестранен партньор при положение, че чуждестранните финансови отчети (баланс и ОПР) имат формат, различен от формата на българските финансови отчети?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-138 Доколко ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ И НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ (Приложение 5), ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП) (Приложение 6), Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 7) и Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ (Приложение 9) са релевантни за чуждестранен партньор? Всички тези декларации ли трябва да попълва чуждестранен партньор?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-137 Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на външни услуги от друга страна. Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на инструменти/оборудване от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-136 „Кандидат-координатор по проекта, който е малко предприятие-търговец със статус на юридическо лице трябва ли да отговаря на изискванията (и съответно да представи документ от обслужващата го банка) по т. 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“?– с вх. 94-00-304/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-135 Въпросът ни е във връзка с допустимостта на партньор за изпълнение на проекта: може ли допустим партньор да бъде организация за научни изследвания и разпространение на знания от България, при положение, че кандидатът за финансиране е регистриран в България търговец?– с вх. 46-00-335/25.10.2016 г.

Въпрос № 1-134 Интересува ме финасирането по тази програма води ли се deminimis?– с вх. 46-00-334/25.10.2016 г.

Въпрос № 1-133 В образец 1 Заявление за участие трябва да се попълни начална и крайна дата на проекта. В чл. 47, ал. 4 от ПУСНИФ се цитира, че: „за начало на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране по ал. 1, освен ако в договора не е уредено друго.“– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-132 Споразумението за сътрудничество трябва ли да бъде подписано на хартия, сканирано, подписано с електронен подпис и едва тогава качено в системата?– с вх. 94-00-139-13/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-131 Описаните документи в син цвят в електронния формуляр за кандидатстване на уебсайта на ИАНМСП (Заявление по образец 1, Форма за НИРП Приложение 2, Бюджет за НИРП Приложение 3, Споразумение за сътрудничество Приложение 4/при проект с партньор/и/, Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници Приложение 5, Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП Приложение 6, Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по ЗМСП Приложение 7, Декларация за обстоятелствата по чл.4 ал.3 ПУСНИФ Приложение 8, финансиране на проект по НИФ / от стартиращо предприятие/ Приложение 10) трябва ли да бъдат подписани с електронен подпис, преди да се качат в системата?– с вх. 94-00-139-13/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-130 Необходимо ли е научните организации, дъравно висше училище и институт към БАН, да представят Удостоверение за липса на задължение към общината?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Въпрос № 1-129 Координаторът на проектното предложение, което подготвяме е Акционерно дружество с двама водещи акционери. Задължително ли е документите от Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет да се подписват и от двамата водещи акционери? Задължително ли е всяка страница на заявлението за участие, Формата за научно-изследователски и развоен проект и бюджета да се подписват и от двамата водещи акционери?– с вх. 94-00-268-3/24.10.2016 г.

Въпрос № 1-128 Могат ли фирмите партньори по проекта да бъдат свързани лица/роднини по линия или свързани фирми?– с вх. 46-00-332/21.10.2016 г.

Въпрос № 1-127 Имам въпрос, свързан с представянето на Удостоверение, издадено от НАП за липса на публични задължения по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата на кандидата. В НАП ни казаха, че издават “Удостоверение за наличие на липса на задължения на основание на чл.87, ал.6 от ДОПК и не знаят какво представлява удостоверение по чл.162, ал.2 , т.1 .– с вх. 94-00-298/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-126 В Правилника за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: -“Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г.- до месеца предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т.15 трябва ли да бъде също консолидиран??– с вх. 94-00-245-3/19.10.2016 г.

Страница 1 от 1012345...10...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube