Общи въпроси

Въпрос № 1-125 „Къде мога да намеря указанията за електронно подаване на документи за кандидатстване в Осма конкурсна сесия на НИФ след като платформата е активна? Ако такива все още не са качени в сайта на ИАНМСП, бихте ли ми дали информация относно електронното подаване и дали е нужно в такъв случай да се подготвят документите и на хартиен носител“?– с вх. 94-00-251-2/20.10.2016 г.

Въпрос № 1-124 Има ли права ръководителя на проекта да работи 8 (осем) часа на ден, в случай, че няма други ангажименти и това е единствената му дейност в момента??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-123 Вземат ли се предвид полагащите му се отпуски при изчисляването на човекодните, които ръководителя на проекта трябва да положи?– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-122 В случай, че последния етап е на 18-тия месец, допустимо ли е Окончателния доклад да бъде представен на 19тия месец, т.е. след изтичането на срока на проекта или задължително трябва да е в рамките на 18-те месеца??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-121 Според точка 15, Раздел А от Правилника за оценка на приложенията, “В случай, че кандидатът/и или партньорът/ите са регистрирани по Закона за търговския регистър и посочените документи са публикувани в Търговския регистър, документите не се прилагат, като за обстоятелствата се извършва служебна проверка в Търговския регистър?”. Означава ли това, че всички изброени документи може да не се представят, аки фирмата е пререгистрирана (в търговския регистър на агенцията по вписванията), пояснението важи само за документите на чужд език?”?– с вх. 94-00-303/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-120 Как се определя интензитетът на проект, в който участват 3 страни – микро предприятие, което е координатор (водеща организация), голямо предприятие – партньор и научна организация – Университет)?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-119 Как се определя интензитетът на партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-118 Как се определя стойността на разходите по проекта, които поема стартиращо предприятие, регистрирано през Октомври 2016 г. (разходите, които поема партньора плюс претендираната БФП за тези разходи)? – с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-117 Кумулативно или алтернативно се прилагат по отношение на стартиращите предприятия следните изискванията на „Правилника за оценка на проектни предложения“?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-116 Моля, дайте дефиниция на понятието „стартиращо предприятие”. Кога трябва да е регистрирано едно предприятие, за да попада в категория – стартиращо предприятие?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-115 Искам да попитам, ако кандидатстваме онлайн през електронния портал на ИАНМСП, каква трябва да е формата на документите? Сканирани с подпис и печат или с електронен подпис??– с вх. 94-00-293/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-114 В случай, че фирмата – кандидат се представлява от двама управители, които управляват „заедно и поотделно“, то следва ли задължително и двамата управители да подпишат Заявлението за участие и останалите приложения към него? Или е възможно тези документи да се подпишат само от единия управител?– с вх. 94-00-277-2/26.10.2016 г.

Въпрос № 1-113 Имаме следния казус – кандидат по схемата е стартиращо предприятие, което е регистрирано през м. Октомври, т.г. Освободено ли е такова предприятие от заверка от регистриран одитор на Междинния счетоводен баланс за периода януари 2016 г. – месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване? Или ако, не, какъв баланс се очаква да представи?– с вх. 94-00-189-40/18.10.2016 г.

Въпрос № 1-112 Имаме подаден научноизследователски проект по Програма „Иновации и конкурентоспособност“,но все още няма информация за одобрение на ниво административно съответствие и допустимост на проекта. Същевременно той напълно отговаря на критериите,заложени в ИАНМСП към Национален Иновационен Фонд , 8 конкурсна сесия в тематична област : 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии. Бихме ли могли да кандидатстваме и към ИАНМСП-Национален Иновационен Фонд -8 конкурсна сесия със същия проект? Разбира се, в случай, че междувременно проектът ни бъде одобрен по “Конкурентноспособност” ще отдеглим предложението си по НИФ .– с вх. 94-00-265/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-111 Договорът за заем за доказване на разполагаемост на средства за изпълнение на проектните дейности задължително ли следва да е сключен с банкова институция. Сумата по кредита задължително ли следва да е налична по сметката на кандидата преди подаване на заявлението за участие. Заемът може ли да е тип „овърдрафт“ и да се усвоява поетапно.– с вх. 94-00-257/10.10.2016 г.

Страница 2 от 1012345...10...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube