Общи въпроси

Въпрос № 1-110 Във връзка с чл. 17, ал. 2 на ПУСНИФ имаме следните въпроси: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ допустим партньор ли е по научно-изследователски проект? Съгласно чл. 16 от Закона за обществените библиотеки, националната библиотека: „Чл. 16. (1) Националната библиотека извършва: реставрация и консервация на български, славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания, които са културни ценности национално богатство; научни и научно-приложни изследвания в областта на библиотекознанието, библиографознанието, книгознанието, архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали и издава научна и научно-приложна литература. (2) Дейностите по ал. 1, т. 1 се извършват при условията и по реда на Закона за културното наследство.“ 2. В случай, че Националната библиотека е допустим кандидат как се изчислява допустимият интензитет на финансовата помощ? Прилагат ли се правилата описани в чл. 23 на ПУСНИФ, т.е. Националната библиотека се разглежда като предприятие и се приравнява към такова със съответен статут (малко, средно, голямо) или се прилага друг принцип?– с вх. 94-00-298/05.10.2016 г.

Въпрос № 1-109 Понеже нашата фирма не разполага с производствени мощности, можем ли да възложим на външна фирма изработката на отделните възли и детайли на машината по наша техническа документация? Ако това стане чрез договор за възлагане на услуга, къде трябва да отнесем разхода в бюджета – може би в разходи за външни услуги?– с вх. 94-00-243/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-108 Ние сме новосъздадена фирма и ще участваме с проект за създаване на прототип на иновативна модулна машина. Въпросът ни е следният: Разходите по изпитването, сглобяването и изработката на отделните възли и детайли на прототипа можем ли да ги отнесем към експериментално развитие?– с вх. 94-00-243/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-107 Допустим разход ли са командировки на екип на кандидат/партньор в страната за осъществяване на дейностите на проекта?– с вх. 94-00-258/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-106 Здравейте! Имаме следното питане относно изискванията за участие за финансиране от Националния иновационен фонд 2016ПУСНИФ 2016(насърчаване на научно-излседователска и развойна дейност) относно Индустрия за здравословен живот и биотехнологии: Възможно ли е да кандидатства средно предприятие във връзка с финансиране на производство на нов хранителен продукт, който ще бъде с характеристики на биопродукт – храна? – с вх. 94-00-307/14.10.2016 г.

Въпрос № 1-104 В случай, че координаторът е българско предприятие и партньорът е българско предприятие, но по технически причини се налагат командировки на хора от екипа в чужбина, то тези командировъчни разходи ще бъдат ли признати като разходи по проект на НИФ8?– с вх. 46-00-270-8/13.10.2016 г.

Въпрос № 1-103 Във връзка с подготовка на документи за кандидатстване по 8ма сесия на НИФ, моля за разяснение в какъв вид да бъде документа по изискването за представяне на Книга за акционерите. Фирмата ни е акционерно дружество и акционерната книга съдържа над 100стр. записи за поименни акции.– с вх. 46-00-299/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-102 В Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. в чл.37 са дефинирани финансовите показатели, които трябва да покриват предприятията, за да подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. В случай, че кандидатът е микропредприятие, което не попада в категориите по смисъла на чл.37, необходимо ли е междинният счетоводен баланс, който представя, да бъде ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР? Въпросът ми има чисто финансов характер – услугата на регистрираните одитори е много скъпа за едно микропредприятие и ако неговият проект не получи финансова подкрепа, направеният немалък разход ще се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност на предприятието. А нали все пак целта на НИФ е подпомагане с финансови средства и стимулиране, а не принуда да бъдат правени допълнителни разходи?– с вх. 94-00-248/05.10.2016 г.

Въпрос № 1-101 Кога ще бъде активна платформата за електронно подаване на проектни предложения и къде да я намерим?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-100 Ако трябва да се възложи на подизпълнител да изработи изделие, по какъв начин трябва да бъде описано, за да се признае като разход?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-99 Къде можем да намерим информация за лдекларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-98 Допустим разход ли са осигуровки върху трудовите възнаграждения?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-97 Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-96 Колко часа минимално трябва да бъде работното време за: Работник и експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-95 На какъв договор трябва да е назначен експерт/работник във фирмата на проекта?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Страница 3 от 1012345...10...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube