Общи въпроси

Въпрос № 1-94 Наличие на Европейски партньор носи ли някакво предимство?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-93 Кой се явява координатор- какви са възможностите?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-92 При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-91 Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-90 Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-89 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-88 Ако кандидата има статут на стартиращо предприятие, какви са условията за осигуряване на финансране?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-87 Стартиращите предприятия трябва ли да отговарят на условието (Раздел В: 6.2.2) за наличие на активи, покриващи стойността на сумата на проекта, с който се кандидатства? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-86„Какви разходооправдателни документи се изискват, при отчитане на разходи във връзка с помощен персонал (счетоводител, юрист и т.н)”? – с вх. 94-00-189-26/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-85 „Моля, за разяснение: На етап изпълнение на проекта, кой изпълнява процедурите за избор на изпълнител съгласно ЗОП/ЗУСЕСИФ – само координатора или и партньорите? На какъв принцип се избира предмета на процедурата? В примера: Ако координатора е заявил закупуването на 6 мобилни работни станции /лаптопи/, необходими за развойните дейности по проект в областта на ИКТ, а неговия партньор по проекта, е заявил 4 такива станции, то на етап изпълнение на проекта, колко процедури ще се изпълняват – две или една?“– с вх. 94-00-189-25/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-84 Разходи за амортизации на инструменти и оборудване ще се признават ли за съществуващи в компанията ИО, които ще се използват по проекта?– с вх. 94-00-189-28/13.10.2016 г.

Въпрос № 1-83 Какви са определенията/изискванията за хабилитиран изследовател, нехабилитиран изследовател и технически персонал? Напр. хабилитираните/нехабилитираните изследователи по проекта трябва ли да имат научна степен?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-82 Като допустими разходи по схемата са посочени разходите за материали и консумативи. За разлика от други допустими разходи (напр. разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги),за разходите за материали и консумативи не е посочен максимален допустим размер като % от проекта. Моля да потвърдите, че е допустимо 100 % от разходите по проекта да са разходи за материали.– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-81 Уважаеми дами и господа, на информационния ден на НИФ 8-ма сесия, проведен в София, беше поставен въпросът за участие на търговски дружества, които имат отрицателен финансов резултат да последните три, две една години. Беше даден устен отговор, че вероятно това условие ще отпадне по две причини- големи дружества с достатъчен финансов капацитет са недопустим кандидат поради загуби от изминали години, а новосъздадени фирми на един месец без традиции, опит и оборот са допустим кандидат, което поставя двете категории фирми в неравностойно положение. – с вх. 94-00-161/13.09.2016 г.

Въпрос № 1-80 Допустимо ли е едно и също физическо лице (въпросният едноличен търговец) да изпълнява две функции – в една част от времето си да изпълнява функцията на ръководител проект, а в другата част от времето си – на изследовател. В проектите по Н2020 е допустимо, но тук не е ясно?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Страница 4 от 10« Първа...23456...10...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube