Общи въпроси

Въпрос № 1-64 В отговора на въпрос 2-3, посочвате, че „фаза 1. от проекта винаги се нарича „Управление на проекта”. Моля за разяснение защо това е името на фазата и съответно какви са очакванията за съдържанието на фазата, с оглед нейното име. Също така разходите за ръководен персонал, допустими ли са за времето на изпълнение на целия проект? Така например, разходите за възнаграждения и осигуровки на ръководителят на проекта допустими ли са за целия срок на изпълнение на проекта, независимо от изследователската му работа, или неговите възнаграждения и осигуровки са допустими разходи само в периода на неговата изследователска работа по проекта? – с вх. 94-00-189-9/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-63 Моля да разясните как да се тълкува изразът „разполага” в изречението по-долу от Раздел В, т. 4 от Правилника за оценка на проектни предложения: „Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта , ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта). Моля посочете, с какви видове и брой документи се доказва разполагаемост на експерти, за да се попълни адекватно проектното предложение.– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-62 Може ли както при другите новосформирани предприятия да докажем финансова разполагаемост в размер на пълният бюджет на проекта (в т.ч. БФП) чрез деклариране на средствата, съгласно раздел В, т. 6.12 от Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-61 Може ли да кандидатства новосформирано ( без завършена финансова година) търговско дружество, което да не отговаря на изискванията за МСП, т.е. ако предприятието е голямо?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-60 Имам запитване от клиент с молба да предоставя услуга, в изпълнение на Въпрос 15 в Раздел А от Правилника за оценка на проектни предложения (Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.) В качеството си на регистриран одитор, не мога да преценя съгласно кои стандарти следва да бъде изпълнен този ангажимент.– с вх. 94-00-196/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-59 Молим за разяснение- счита ли се за изследовател, и ако да- хабилитиран или нехабилитиран, притежателят на образователна и научна степен “доктор”? А притежателят на научна степен “доктор на науките”? Би било от голяма полза за нас, ако включите в отговора и списък на званията /степените, които отговарят на класификацията”хабилитиран ” и “нехабилитиран” изследовател.– с вх. 94-00-189-2/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-58 Относно изискването за съответствие на проектите с тематичните области на ИСИС, моля, уточнете- необходимо ли е проектът да отговаря и на регионалната специализация, включена в Стратегията, т.е освен в една от четирите области, проектът да се осъществява и в район, където приложимата тематична област е приоритетна?– с вх. 94-00-189-3/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-57 Ако партньорът по проект е стартиращо предприятие и то представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет, трябва ли това стартиращо предприятие да удовлетворява в същото време и изискванията по т.6.2 и т.6.3 от (Правилник за оценка на проектните предложения)?– с вх. 94-00-139-3/28.09.2016 г.

Въпрос № 1-56 С оглед ограничението в обема и широкия обхват и задълбоченост на секциите, включени във Формата на проекта, то позволено ли е да изтриваме разяснителен или неприложим за проекта текст от предоставената стандартна бланка в Приложение 2?– с вх. 94-00-189-5/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-55 Състезател, републикански шампион от регистриран спортен клуб попада ли в категорията – партньор/и, организация/и за научни изследвания и разпространение на знания, той или спортния клуб?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 1-54 Има ли предвидени санкции за кандидат, който е получил висока оценка по критерий „патентоспособност“ на иновацията, но не е успял да придобие потентна защита на разработката си след изпълнение на проекта? с вх. 94-00-189/27.09.2016 г

Въпрос № 1-53 Има ли някакъв публичен регистър или друго средство за проверяване дали дадена организация действително има статут на „организация за научни изследвания и разпространение на знания“. Счита ли се например, че всички университети, част от системата на висшето образование в България са такива организации? с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 1-52 В отговор на въпрос 3-10 сте посочили, че „Институт на БАН може да участва като партньор, ако отговаря на условията на „организациите за научни изследвания и разпространение на знания“? Моля, уточнете, на какви условия трябва да отговарят организациите за научни изследвания, за да бъдат допустим партньор по проекта? Предполагаме, че имате предвид критериите за допустимост от раздел Б, относно допустимост на партньорите, но все пак ви молим за уточнение ?– с вх. 94-00-189-7/27.09.2016 г

Въпрос № 1-51 Ако кандидат е микропредприятие в партньорство с ВУЗ може ли да се възползва от Увеличението на интензитета на помощта и ако да в какви размери? Ако отговора е не моля за потвърждение, че при проект между микропредприятие и ВУЗ финансирането е 50% за ИНИ/25% за ЕР и съответно съфинансирането от страна на бенефициента е 50% за ИНИ и 75% за ЕР!– с вх. 94-00-146-2/04.10.2016 г

Въпрос № 1-50 Ще бъдат ли добавени допълни точки при оценяването, ако идеята за прототип на устройството, с което се кандидатства, бъде регистрирано като полезен модел или заявка за патент? – с вх. 94-00-154/12.09.2016 г

Страница 6 от 10« Първа...45678...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube