Технически в.

Въпрос № 2-25 За извършване на част от дейностите е необходимо извършване на ЗД дигитализиране и фотозаснемане на ограничен брой обекти, като така получените данни са необходими за входни данни за проучване и разработка на подходящ процес по обработката им и получаване на резултати в подходяща за иновацията форма. Закупуването на оборудване е необосновано и кандидатът възнамерява да възложи извършването на ЗД сканирането и фотозаснемането на зададени от него обекти на външни изпълнители, които да предоставят получените сурови данни. При тези обстоятелства разходите за тази услуга как би трябвало да се заложат в бюджета – като разходи за външни услуги или като разходи за консумативи и материали? – с вх. 94-00-310/26.10.2016 г.

Въпрос № 2-24 Счита ли се за допустим разход за външни услуги, разход за посещение на обучение, на което специалисти от екипа по проекта, да бъдат обучени от външна организация или консултант на свободна практика, за работа с нов за компанията технологичен инструмент/ софтуер, който ще бъде използван за целите на проекта?– с вх. 46-00-295-7/21.10.2016 г.

Въпрос № 2-23 В Приложение т.7 се очаква точна спецификация на отделните фази, задачи и дейности по дадения етап. Нужно ли е към всяка дейност (около 15 на фаза) да се дефинира точен резултат или е достатъчно да се дефинира към всяка задача точен резултат? Нужно ли е за всеки резултат да се дефинира и индикатор или е достатъчно дефинирането примерно на 5-6 индикатора за цялата фаза? Може ли като индикатор да се впише постигането на всички резултати? Какво е нужно още като информация за конкретен индикатор ? Бихте ли ми дали няколко примера на конкретни дейности, резултати и индикатори?– с вх. 94-00-302/19.10.2016 г.

Въпрос № 2-22 Ако по проекта се предвижда назначаване на нови експерти, следва ли изискванията за техните квалификации да бъдат описани в таблицата “Експерти от екипа на проекта”? Техните качества, ще бъдат ли взети предвид при оценката на капацитета на фирмата?– с вх. 94-00-306-1/20.10.2016 г.

Въпрос № 2-21 „Когато по проекта се предвижда назначаването на експертен потенциал, то имаме следните въпроси: 1. Следва ли в таблицата „Експерти от екипа на проекта да се включат съответните изследователи с изисквания за тяхната квалификация след като не знаем имената им?“ 2. „Те ще бъдат ли оценявани за преценка за капацитета на фирмата да изпълни проекта?“– с вх. 94-00-306/20.10.2016 г.

Въпрос № 2-20 Бих желал да ви помоля да ми изпратите конкретни дефиниции (в контекста на схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“) на понятията “индустриални научни изследвания” и “експериментално развитие”.– с вх. 94-00-295/17.10.2016 г.

Въпрос № 2-19 Във връзка с процеса на подготовка за кандидатстване по Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд, бихме искали да помолим за разяснение по следните въпроси: В случай, че по научно изследователски проект, координаторът и партньорът не разполагат с нужното оборудване за индустриално изследване и експериментално развитие и с цел избягване на значителни разходи за закупуване на оборудване само за целите на проекта, допустим разход ли е възлагането на външен изпълнител, който разполага с нужното оборудване, да извършва текущи физико-химични проби, анализи и последващо експериментално производство на прототипите, по различни технологии, само за целите на проекта. Как да бъде квалифицирана такъв род външна услуга? Възможно ли е този вид външна услуга да бъде квалифицирана като „еквиваленти услуги”, използвани изключително за проекта?– с вх. 94-00-270-1/18.10.2016 г.

Въпрос № 2-18 Имайки предвид следните определения: „Индустриални научни изследвания“– означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или за постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Те включват създаването на компоненти от сложни системи и могат да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или в среда със симулирани интерфейси на съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на технологии с широко приложение. „Експериментално развитие“ означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. То може да включва също, например, дейности, които имат за цел концептуалното определение, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги. Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси и услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране. Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения могат да представляват подобрения. Може ли да дадете конкретен пример за ИНИ и ЕР?“– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-17 Във връзка с изискването по схемата – разработваните иновации да не достигат до готов пазарен продукт – какво е тълкуванието за готов пазарен продукт? Например, ако разработваме иновативно изделие, за да стигне до пазара, е необходимо да се дозира в съответните опаковки. Счита ли се в този случай, готов пазарен продукт изделието с опаковка? Изделието, което ще се разработва, но не може да бъде продадено преди дозиране и опаковане, респ. за предприятието не е готов пазарен продукт, може ли да е предмет на разработване по проекта?– с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 2-16 Допустим ли е по Процедурата кандидат, който има издаден патент за технология, при условие, че технологията е теоретично разписана и не е практически тествана?Може ли иновацията да бъде вече патентована? Придобитият патент носи ли допълнителни точки и ако да колко?Допустимо ли е носителят на патентна за иновация да бъде нает по трудово правоотношение в предприятието- кандидат?– с вх. 94-00-250/06.10.2016 г.

Въпрос № 2-15 В тематична облсат “Мехатроника и чисти технологии” допустимо ли е участието с проект за иновационна машина /прототип/ в областта на селското стопанство или преработващата промишленост?– с вх. 94-00-195/28.09.2016 г.

Въпрос № 2-14 Във връзка с подаване на проектни предложения в 8-мата сесия на НИФ бих искала да получа разяснение на следния въпрос: „Методология“ в смисъла на „Методология за внедряване“ счита ли се за допустим обект на финансиране?– с вх. 46-00-295/04.10.2016 г.

Въпрос № 2-13 Допустима ли е разработка на прототип/работен модел/?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 2-12 Може ли да се кандидатства с усъвършенстване и рационализация на съществуващ дизайн?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 2-11 Каква е процедурата в случай, че експерт, който е включен в Екипа по проекта ( точка 3.2 от Формуляра)при подаване на проектно предложение, но в последствие поради обективни и уважителни причини не може да участва в него, да бъде заменен с нов експерт при изпълнението на проекта?– с вх. 94-00-191-1/04.10.2016 г.

Страница 1 от 212
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube