Технически в.

Въпрос № 2-10 По какъв начин се доказва съответствието с критерий „Проектът изцяло съответства и е съставна част от цялостната стратегия за развитие на предприятието”? За да се удовлетвори този критерий, задължително ли е да се представи Стратегически план на предприятието?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-9 Моля да дадете пояснение какво е различното значение на понятията „технически риск” и „научен риск”, което се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-8 Коя методология се има предвид в т. 6.2 на Приложение 2 – за управлението на проекта или за извършването на научноизследователската работа? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-7 Трябва ли да се покажат отделните етапи във Времевия график за изпълнение на дейностите, Задачите, Фазите на Формата за научноизследователски развоен проект (в образеца и примера етапите не са показани)?? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-6 За Етап 1 ли е Примерната времева диаграма за отчитането на резултатите по етапи на стр. 18 от Формата за научноизследователски развоен проект? Да разбираме ли, че подобна времева диаграма трябва да се представи и за другите етапи? Всъщност трябва ли да представяме такива диаграми или примерът е даден само за информация? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Въпрос № 2-5 Относно критерий 5. от Раздел Г. Иновативност на проекта, а именно: „Новата разработка води ли до промяна на съществуващата технология на производство, до повишаване качеството на продукцията, до намаляване на цената на производството, до намаляване на използваните ресурси – материали, енергия и др. в резултат от изпълнението на проекта.” – в случай, че по проекта ще бъде разработена иновативна услуга, то как да разбираме/интерпретираме текста, т.к на пръв поглед не пасва напълно на този вид иновация? Съответно можем ли да приемем, че ако в резултат на разработката по проекта ще бъдат създадени предпоставките за иновативна услуга, която ще доведе до повишаване на качеството на съществуващата услуга, до повишаване на ефективността на извършване на услугата и оптимизиране на разходите за ресурси – материали, енергия и др., то проектното предложение би могло да вземе максилналния брой точки по този критерий? Разбираме, че в противен случай, критерият би бил дискреминационен, но ви молим, да потвърдите, дали правилно тълкуваме текста? Благодарим ви предварително за разяснението!– с вх. 94-00-189-11/28.09.2016 г.

Въпрос № 2-4 За всяка приключена фаза изисква ли се заверка от одитор? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 2-3 Може ли фазите на проекта да са две? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Отговор № 2-2 Доколко проект, който изцяло попада в тематична област 2. и чиито потребители ще бъдат както съответните институции, формиращи политики и интервенции в селското стопанство, така и крайни производители, е допустим за финансиране по НИФ? – с рег. № 94-00-152/09.09.2016 г.

Отговор № 2-1 Във връзка с формиране на екип по проекта, ще се счита ли за експерт с компетентности служител със средно образование, при покриване на другите изисквания за доказване на компетентност? – рег. № 94-00-140-/02.09.2016

Страница 2 от 212
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube