Финансови в.

Въпрос № 3-44 Как трябва да се подходи при планирането на разходи за инструменти и оборудване от страна чуждестранен партньор при положение, че годишните амортизационни норми, валидни в неговата страна, са различни от нормите в българския ЗКПО?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-43 Има ли изискване за процентно съотношение между дейностите включени в Индустриални научни изследвания и в Експериментално равитие? – с вх. 46-00-334-2/26.10.2016 г.

Въпрос № 3-42 Моля укажете, каква е максимлно допустимата дневна ставка за спомагателен персонал? Моля да поясните в обявените максимални дневни ставки на различните видове персонал – 160, 120 и 70 лв. включени ли са разходите за осигуровки или те могат да бъдат начислени върху тези ставки?– с вх. 46-00-334-1/25.10.2016 г.

Въпрос № 3-41 В правилника за оценка на проектни предложения, в Раздел Д, т.5.2 Ефективно управление на проекта и очаквана възвращаемост на направените разходи по проекта.– с вх. 94-00-245-4/19.10.2016 г.

Въпрос № 3-40 Полага ли се възнаграждение на ръководителя на проекта за предаването на окончателния доклад, ако е допустимо, докладът да бъде предаден на 19-тия месец??– с вх. 94-00-270-2/19.10.2016 г.

Въпрос № 3-39 Допустимо ли е задълженията на експертите по проекта да бъдат вменени само в длъжностните им характеристики към основните им трудови договори ?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-38 Необходимо ли е тези експерти, които са назначени при партньорите и участват в изпълнението на дейностите на координатора, да сключат допълнителен трудов договор с координатора (водещата организация)?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-37 Допустимо ли е с експертите по проекта да бъдат сключени допълнителни трудови договори по чл. 110 и/или чл. 111 от Кодекса на труда през Октомври 2016 г., а да влезнат в сила при евентуално подписване на договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-36 Договорът, който всеки експерт трябва да сключи за дейностите по проекта задължително ли трябва да е допълнителен трудов или може и с допълнително споразумение към основния трудов договор, който вече имат?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-35 Когато екипът по проекта се предвижда да е съставен само от експерти, които са служители на координаторът и/или на някои от партньорите, трябва ли да сключват допълнителен договор за дейностите по проекта? И ако отговорът е ДА, с кого се сключва договорът – с координатора или с предприетото – партньор, чийто служители вече са?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-34 Разходите: командировки в страната, сметки за телефони и наем на помещения, свързани изцяло и само с дейностите по проекта (а не текущи режийни разходи за предприятието) признат разход ли са и можем ли да ги заложим в бюджета на проекта?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-33 В случай, че по проекта има партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, следва ли да се представя заверен от одитор междинен отчет за този партньор, тъй като от т. 16 на стр. 13 от Правилника за оценка на проектни предложения, а също и от насоките не става ясно?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-32 Въпросът ми е относно определянето на инструментите и оборудването като активи, които не са материали по смисъла на тази програма, но са на стойност под 700 лв. и според ЗКПО не се третират като ДА, не се начисляват амортизации. В този случай как тези активи ще бъдат посочени в бюджета – с пълната си стойност като материали или с някакъв процент за изхабяване за срока на проекта и какъв да бъде той?– с вх. 46-00-309/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-31 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.2.2 е написано: „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.“ – Бихте ли разяснили как кандидат, чийто баланс е 0 (няма приходи и разходи) ще отговори на това изискване?– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-30 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.11 е написано: „Междинните баланси и междинните отчети за приходи и разходи следва да са актуални към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

Страница 1 от 3123
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube