Финансови в.

Въпрос № 3-29 За целите на проекта искаме да закупим оборудване-машина за 12 000 лв. чрез финансов лизинг на две лизингови вноски, допустимо ли е това?– с вх. 94-00-294/17.10.2016 г.

Въпрос № 3-28 Моля Ви за кратко пояснение във връзка с точка 6.1.и по-точно 6.2.2. – 8-та сесия на НИФ: Финансов капацитет на кандидата(и партньора). 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00. 6.6. Ако партньор – предприятие или организация за научни изследвания и разпространения на знания е търговец, за него се прилагат съответно изискванията по точка 6.2. и точка 6.3.?– с вх. 94-00-272/12.10.2016 г.

Въпрос № 3-27 Във Формуляр 1 Приложение 2 в таблица за описание на фазите има ред „Човекодни“. В забележката към нега пише „Тук попълвате броя на човеко-месеците с които участва всеки от партньорите в реализацията на проекта (допуска се стойността на човекомесеците да не е цяло число)“. Какво трябва да попълваме човеко дни или човеко месеци?– с вх. 46-00-313/18.10.2016 г.

Въпрос № 3-26 Моля, дайте пояснение какво се има предвид под „консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за проекта”, изброени като допустими външни услуги по проекта.– с вх. 94-00-189-29/13.10.2016 г.

Въпрос № 3-25 Ние сме частна компания, която възнамерява да подаде проект по 8-та сесия на НИФ с краен срок 31.10.2016. Ние ще сме водещата организация, а партньор ще ни бъде научно-изследователска организация към БАН. Моля да ни отговорите на следното питане: – Възможно ли е в бюджета към проектното предложение да опишем, че нашият партньор (научно-изследователската организация към БАН) няма да участва със съфинансиране по проекта, а нейната част за съфинансиране ще бъде поета от нас като водеща организация. Това се налага поради обстоятелството, че подобни научно-изследователската организация разполагат с много ограничен бюджет и техните ръководни органи изключително трудно успяват да подсигурят средства за съфинансиране.– с вх. 46-00-293/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-24 В Правилник за оценка на проектни предложения, Раздел А, т.15: – Междинен счетоводен баланс ( заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.” Ако предприятието съставя консолидиран отчет, междинния счетоводен баланс, цитиран в Раздел А, т. 15 трябва ли да бъде също консолидиран?– с вх. 94-00-245-2/12.10.2016 г.

Въпрос № 3-23 Здравейте, какви документи се прилагат за фирма с опит за доказване на финансов капацитет- ОПР и баланс за последните 3 приключени години и ОПР и баланс за 2016г до септември. Необходим ли е и друг документ? Документ от банка ? ако да какъв? в критериите з а допустимост е споменат договор за кредит сключен преди подаване на заявлението? а ако не бъде одобрен проекта? трябва ли да се представя подобен документ.– с вх. 94-00-293-1/11.10.2016 г.

Въпрос № 3-22 Ако партньора е Институт на Българска академия на науките необходимо ли е да се прилагат: Документ от Националната агенция по приходите за липса на публични задължения, Удостоверение за актуално състояние на партньор, Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години и Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ.– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Въпрос № 3-21 В таблиците Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта, „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“. Липсва графа за посочване на номер на офертата. Това означава ли, че не се прилагат оферти на ниво кандидадстване, а се упоменава само себестойността на ДМА?– с вх. 46-00-292-1/03.10.2016 г.

Въпрос № 3-20 От публикувания на Вашия сайт документ PUSNIF 2016 на 29 стр. относно допустимите разходи за командировки в чужбина не можем да се ориентираме правилно относно дилемата “разход за командировки в чужбина при положение, че в проект са включени координатор и български партньор”? Предвиждаме командировъчен разход в чужбина от служител на координатора с техническа цел, разбира се. Противоречат ли си а), б), на т5. Разходи за командировки в чужбина?– с вх. 46-00-270-4/03.10.2016 г.

Въпрос № 3-19 Имам следният въпрос свързан с допустимите разходи. Моля за Вашето разяснение допустим ли е за финансиране разхода за наем на дълготрайни материални активи (производствена инсталация) за периода на финансиране на проекта?– с вх. 94-00-268-1/14.10.2016 г.

Въпрос № 3-18 „Моля, за следните разяснения: В бюджета в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ каква стойност трябва да включим – цялата пазарна стойност или амортизационните отчисления (данъчно признати)? Ако само амортизационните отчисления, съгласно данъчния план за амортизация, включените в бюджета отчисления как се изчисляват? На база амортизационната норма, стойността на актива и периода за изпълнение на проекта, ли?– с вх. 94-00-186-6/27.09.2016 г.

Въпрос № 3-17 Какво е тълкуванието/определението по схемата за „материал“ при залагане в проекта на разходи за материали. Например, ако кандидатстваме за разработката на прототип за иновативен електромобил, ще се считат ли за материали: електромотори, батерии, тръби и профили, електронни компоненти, платки, окачване, планки, джанти, гуми, стъкла, като единичната им цена варира от 100 лв. до 20 000 лв., а общата стойност на материалите очакваме да е над 300 000 лв.? – с вх. 94-00-186/27.09.2016 г.

Въпрос № 3-16 Интензитетът на помощта за новосформирано търговско дружество със статут на голямо предприятие дали е съгласно Табл. 1, чл. 23, ал. 2 от ПУСНИФ?– с вх. 94-00-245/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-15 Необходима ли е оферта от фирма доставчик при попълване на „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ и „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Страница 2 от 3123
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube