Финансови в.

Въпрос № 3-14 Разходите за наем на помещение, попадат ли в разходите за външни услуги?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Въпрос № 3-13 Има ли ограничения за дневните ставки на спомагателния персонал?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Въпрос № 3-12 Когато данък добавена стойност е невъзстановим за бенефициента/координатора и е възстановим за партньора, различно третиране на данък добавена стойност ли трябва да се приложи за частта от допустимите разходи, които ще бъдат поети от всяка страна? – с вх. 46-00-277/17.09.2016 г.

Въпрос № 3-11 В разходите за заплати на персонал допустимо ли е да добавяме нови бюджетни редове..? – с вх. 94-00-165/15.09.2016 г.

Въпрос № 3-10 Какъв процент ще бъде евентуалната субсидията за Институт на БАН? – с вх. 94-00-158/13.09.2016 г.

Въпрос № 3-9 Какво се включва в понятието основен персонал, само лицата на основен трудов договор или лицата с допълнителен трудов договор? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Въпрос № 3-8 В приложение №2 се описва квалификацията на основния персонал. Какво се включва в понятието „основен персонал“?– с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Въпрос № 3-6 Ако кандидатът има партньор, какви активи трябва да притежава кандидатът и какви партньорът? – с вх. 46-00-271/12.09.2016 г.

Въпрос № 3-12 Трябва ли компанията да има положителна финансова история? – с вх. 92-00-226/12.09.2016 г.

Въпрос № 3-7 Във връзка с допустимост на разходите за външни услуги. – с вх. 94-00-163-1/14.09.2016 г.

Въпрос № 3-5 Признават ли се разходи за счетоводител – на какъв договор трябва да бъде назначен? – с вх. № 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 3-4 Моля за разяснение как да тълкуваме категориите персонал: „изследователи“ и „технически персонал“. В допълнение, правилно ли е да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал съответно – дейността „експериментално развитие“? – с вх. № 94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-3 Във връзка с формирането на екип по проекта, при възлагане на задачи и дейности по проекта на настоящи служители на дружеството, които имат сключен основен трудов договор с дружеството, необходимо ли е сключване на допълнително споразумение / анекс или допълнителен трудов договор конкретно за изпълнение на дейностите по проекта?- с вх. №94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-2 Във връзка с допустимост на разходите за персонал за изпълнението на дейностите по проекта, допустимо ли е наемането на трудови договори на лица, които да осъществят дейности по проекта като част от основния персонал? – с рег. № 46-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-1 Допустими ли са командировки (разходи за командировки) на чуждестранен партньор за целите на проекта от чуждата страна до България и обратно? – с рег. № 94-00-139/01.09.2016 г.

Страница 3 от 3123
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube