Процедури по ЗОП – архив

Процедура „Услуги по осигуряване на визуализация и публичност, изпълнение на дейности по информация и комуникация по 3 обособени позиции“

Процедура „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса, в т.ч. на браншовите организации, както и на служители на ИАНМСП за реализирането на 3 /три/ проекта, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.003 “Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“, и хотелски настанявания на служители на ИАНМСП“

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по проектиране и изграждане на конструкция за български щанд за многократна употреба по проект BG16RFOP002-2.003-0001 “Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”

Процедура Договаряне без предварително обявление “Надграждане и разширяване на уеб базираната информационна система за обслужване и вътрешна комуникация между българските служби по търговско-икономически въпроси в чужбина /СТИВ/ и ИАНМСП”
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube