Текущи програми и проекти

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли

Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти в рамките на Национален иновационен фонд

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2021

Търговска мисия с посещение на Международни изложби International Industrial Fair и Construction Fair, 04-09.04.2022 г., гр. Целе и гр. Любляна, Словения

Отлагане на Търговска мисия с посещение на Международно изложение за домашен интериор и лайфстайл HOMI, 26-30.01.2022 г., гр. Милано, Италия

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Дванадесета конкурсна сесия, 2021 година

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 12-та сесия на НИФ 2021 г.

ВЪПРОС 19: „Ще се приеме ли за „стартиращо предприятие“ дружество, което е регистрирано през м.10.2018 г., като в годината на регистрацията си – 2018 не е осъществявало стопанска дейност, за което е подало необходимите документи за неактивност. Към настоящия момент – 2021 г., дружеството има две приключили финансови години -2019 и 2020?“ с Вх. №46-00-255/27.08.2021 г.

Въпрос 18: „Във връзка с установяване на финансовия капацитет на кандидата съгласно т. 6 от Раздел В от Правилника за оценка на проектни предложения („Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“), възможно ли е когато съотношението между разходите по проекта и резултатите от последната приключила финансова година е по-голямо от „1“ (т. 6.2.2), да се приложи официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка? Достатъчно ли е координаторът на проекта да удостовери с документ от обслужващата го банка, че по разплащателната и депозитната си сметка има наличност на средства минимум 100% от разходите по проекта (заявеното финансиране по НИФ плюс разходите, които поема), за да удовлетвори изискванията за финансов капацитет, при условие, че отговаря на останалите изисквания на оценката?” с вх.№ 94-00-266 от 27.08.2021 г.

Въпрос 17: „1. В т. 6.4.1. на Раздел В: „Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ от „Правилник за оценка на проектни предложения“ е посочено, че „Ако партньор-предприятие е търговец, за него се прилагат съответно изискванията на точки 6.2 и 6.3“. Моля да разясните, съгласно цитираното изискване, приложимите критерии 6.2. и 6.3. се отнасят (изчисляват) за частта, която поема партньорът-предприятие или общо за целия бюджет на проектното предложение? 2. Отнася ли се същото и за т. 6.6.1. „Партньорът е необходимо да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на името на партньора същият има наличност на средства минимум 100% от разходите (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта (разходите, които поема партньорът плюс заявеното финансиране по НИФ), планирани в бюджета на проекта или писмо от банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП“, а именно дали споменатото Удостоверение трябва да се представи за частта, която се поема от партньора или за цялата стойност на проекта. 3. Допустимо ли е в две отделни проектни предложения предприятието кандидат в първото проектно предложение да бъде партньор във второто проектно предложение и съответно партньорът от първото проектно предложение да бъде кандидат във второто проектно предложение, а партньорът за второто да бъде кандидатът от първото проектно предложение?“ с Вх. № 94-00-269 от 30.08.2021 г.

Въпрос 16: „Държавно висше училище участва като партньор в проектно предложение за научно изследователски и развоен проект по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространения на знания“ към НИФ. Бихме искали да получим отговор на няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да бъде предоставено удостоверение за актуално състояние на партньора Държавно висше училище? 2. Необходимо ли е да бъде приложено Удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност на партньора Държавно висше училище? 3. Необходимо ли е да бъде предоставено приложение 10 Декларация за осигуряване на финансиране по проект по НИФ от партньора?“

Въпрос 15: „Уважаеми експерти, моля за отговор на следния въпрос по 12-та конкурсна сесия на НИФ: Допустим кандидат ли е компания, която няма банкова сметка в българска банка, поради законови ограничения и собственост на капитала от чуждестранна компания?“

Въпрос 14: „Във връзка с 12-та сесия на НИФ бих искала да попитам дали е възможно да направите редакция на PDF файла /приложение 2/,за да бъде възможно в полетата за попълване да се поставят /paste/ insert/ таблици и/или да се добавят изображения? Наличието на таблици в предложението дава повече яснота на проектната идея, а при така създадения PDF не е възможно да се добавят.“

Въпрос 3: „Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и относно раздел Б „Допустимост на кандидатите / партньорите и разходите“ от Правилника към същата имам следните въпроси: • Стр. 17 от Правилника, т.3 „Кандидатът/партньорът – предприятие не е предприятие в затруднено положение. Предприятие в затруднено положение“ – приложими ли са изискванията по т.3 за стартиращо предприятие, което има приключила една финансова година (2020), има загуби? По данни на миналата финансова година, Дружеството е с 5 хил. лв. записан капитал 276 хил. лв. Дружеството се финансира с дълг по договор за заем, който ще бъде върнат с вкл. Лихва. • Съществува ли опция, при която Дружеството може да внесе такъв резерв или да осигури капитал, така че стартиращото предприятие да не попадне в хипотезата на „затруднено предприятие“ и би било допустим кандидат по процедурата с финансиране по НИФ?” с Вх. № 94-00-227 от 20.08.2021 г.

Въпрос 13: „В критериите за допустимост е указано, че един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. за 4 поредни сесии ? Въпросът ми е какво се разбира под „кандидат“ – само предприятието – кандидат или свързаните с него лица по Закона за МСП?“ с Вх. №94-00-233 от 24.08.2021 г.

Страница 1 от 4512345...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: