Текущи програми и проекти

3-22 Въпрос: Съгласно правилника за оценка на проектни предложения Конкурсната документация се подава на хартиен носител по поща/куриер в запечатан непрозрачен плик с надпис: Национален иновационен Фонд – 10 сесия или НИФ – 10 сесия Наименование на проектното предложение Наименование на кандидата. – въпрос вх. № 94-00-343/31.07.2019 г.

1-28 Въпрос: Във връзка с обявата за десетата конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд, имаме въпрос относно процедурата по кандидатстване. Може ли да ни предоставите повече информация за това, по какъв начин се подават кандидатурите за БФП по научноизследователски и развоен проект? Има ли възможност за подаване по електронен път и ако да, какъв е начинът за това, през специална платформа или документите се изпращат подписани с КЕП по имейл? – въпрос вх. № 94-00-304/30.07.2019 г.

3-21 Въпрос: Критерий 6.7 към т. 6 Финансов капацитет от раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения към кои кандидати се отнася? Трябва ли предприятие – кандидат, което отговаря кумулативно на критерии 6.2.1 и 6.2.2 да предоставя удостоверение от банка за наличност по сметките си на сумата, необходима за изпълнение на проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-303/30.07.2019 г.

1-27 Въпрос: Съгласно дефиницията от ЗМСП “Предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.” Моля да уточните дали, ако една научна организация, която е партньор по проекта и извършва освен научна и стопанска дейност, и отговаря на хипотезата за малко или средно предприятие спрямо средносписъчен брой на персонала и годишен оборот, има право на надбавка за такова предприятие или само за надбавка за ефективно сътрудничество. В случай че има право, моля да обясните как трябва да се отбележи това в бюджета, тъй като там се изисква да се избере или категория предприятие или научна организация, но не може и двете. – въпрос вх. № 94-00-268/24.07.2019 г.

3-20 Въпрос: Молим Ви да разясните, къде и как трябва да се обяснят разходите, заложени за „Спомагателен персонал“ – къде в Приложение 2, следва да се опише как планираме да разпределим и обосновем тези разходи? – въпрос вх. № 46-00-161/29.07.2019 г.

1-26 Въпрос: Имам следния въпрос по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“: 1. В Правилник за оценка на проектни предложения на стр. 22 в раздел В, т. 6 – Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите – в т. 6.7. се изисква Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка. – Това удостоверение се отнася и изисква за партньорите описани в т. 6.6. или 6.6.1 или се изисква и от Кандидата и останалите партньори? – въпрос вх. № 46-00-162/29.07.2019 г.

3-19 Въпрос: Въпрос: Здравейте, Възможно ли е да получа тълкувание на т. 6.7. от Раздел В – финансов капацитет на кандидата „т. 6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 3 дни преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта.“ – въпрос вх. № 94-00-291/29.07.2019 г.

1-25 ВЪПРОС: Моля да ни дадете информация по следните въпроси: 1) Ако всички документи на хартия са както изискуемо подписани и подпечатани в 2 копия, трябва ли да имаме И допълнително електронен подпис на документите на електронният носител? 2) Трябва ли да предадем и документите за партньора дори и да нямаме патрньор и те да са непопълнени? 3) Трябва ли да предадем оргинал на нотариалното заверено за упълномощен представител при предаване на документите? Или може да предаем копие на което пише, че е „вярно с оргинала“ и е подписано и подпечатано от законният представител на фирмата? 4) Може ли някои от документите да бъдат подписани от законен представител, а други от упълномощен представител? 5) Приложение 5 пише, както е с изображението долу. Има фокус на думата „законен“, това значи ли, че упълномощен представител не може да се подпише на този документ? 6) Ако наемаме сървъри от облачното пространсвто към кои разходи трябва да ги приспаднем? Ако трябва да закупим лиценз за даден софтуер към кои разходи би спаднало този разход? 7) Можем ли да добавим двама служителя към разходите за персонал под имена „служител 1“, „служител 2“, които са запланувани за наемане, но все още не са? 8) Някои от колегите ни имат над 30 броя научни публикации, които няма как да опишем в Приложение 2, секция 3.2., тъй като мястото е изключително малко. Можем ли да предадем допълнителен документ или да сложим препратка към дадените публикации онлайн? 9) Нямаме партньор, но главният ни проектен ръководител живее извън страната в голяма част от годината. Това значи ли, че не можем въпреки това да сложим разходи за командировки? – въпрос вх. № 94-00-280/25.07.2019 г.

Въпрос 1-24 1. Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от три месеца. Тоест, да разбирам ли, че може да е 3 месеца? 2. Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 м. Но, ако проектът е с продължителност 18 м. – етапът за управление на проекта автоматично става 18 м. и как е правилно да се опише това в проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-271/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-23 Във връзка с отворената в момента конкурсна сесия за кандидатстване по НИФ имам следния въпрос: Кандидатът е дружество, регистрирано през ноември 2016 г. като ЕООД. През 2019 г. дружеството се преобразува като ЕАД и е правоприемник на ЕООД-то. Двете дружества имат различен ЕИК номера. В тази връзка кандидатът ЕАД, който е регистриран от 2 месеца, попада ли в хипотезата на стартиращо предприятие или не? – въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г.

3-18 Въпрос: Допустим разход ли е закупуването на софтуер (продава се под формата на годишен, месечен лиценз), който ни е нужен за извършването на научно-изследователската ни дейност? – въпрос вх. № 94-00-278/25.07.2019 г.

Въпрос № 3-23 Моля за Вашето разяснение по отношение съставяне на бюджета в частта разходи за персонал. При бюджетиране на разходите за персонал на непълно работно време – например 4 часа – как следва да се посочат – като 20 работни дни в месеца при 60 лева ставка за нехабилитирано лице или 10 работни по ставка 120 лева. Въпрос вх. № 46-00-159/26.07.2019 г.

Въпрос № 1-22 Може ли да кандидатства юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон), чиято собственост 100% е от друго юридическо лице (търговец по смисъла на Търговския закон)? – вх. № 94-00-243-2/24.07.2019 г.

Въпрос № 1-21 Моля за разяснение, относно декларацията за държавни помощи – следва ли в декларацията да се посочват получените държавни помощи по приключени и изпълнявани в момента договори за разработване на други иновации, които включват държавни и минимални помощи? – 46-00-151/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-20 Какъв брой оферти следва да се съберат за закупуване на оборудване при изпълнение на проекта, след евентуално одобрение на проекта ни? Иновацията предмет на проекта е на световно ниво, а необходимите активи за разработването й са уникални и се произвеждат от един производител, доставчик на световно ниво. Възможно ли е да закупим оборудване от него с 1 оферта и изобщо, ако няма алтернатива на пазара на световно ниво? – вх. № 94-00-273/24.07.2019 г.

Страница 15 от 45« Първа...510...1314151617...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube