Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-13 Ако имаме експерт в подходяща за научно-развойната ни дейност област, който има висше образование степен „бакалавър“ и релевантен работен стаж, той приема ли се за нехабилитиран изследовател? – вх. № 94-00-252/19.07.2019 г.

Въпрос № 1-12 Може ли да кандидатства физически лице например (Х), чиято 100% собственост е притежание на друго физическо лице (У)? – вх. № 94-00-243/18.07.2019 г.

Въпрос № 3-14 Въпрос 1: Съгласно чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал не могат да надхвърлят определени стойности. В случай, че назначеният преди кандидатстването персонал, който ще изпълнява ролята на основен персонал по проекта, получава възнаграждение по дневни ставки, които надхвърлят уредените в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г., правилно ли е разбирането ни, че фондът ще възстановява разходи до размера, посочен в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г.? Въпрос 2: В случай, че бенефициерът / координаторът или партньорът е наел основен персонал на постоянни трудови договори, възнагражденията по които надвишават максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ -2019 г., следва ли бенефициерът / координаторът, респ. партньорът, да прекрати или измени тези трудови договори, така че възнагражденията на наетия основен персонал да съответстват на максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал.2 ПУСНИФ-2019 г.? – вх. № 94-00-250/19.07.2019 г.

Въпрос № 3-13 Изработването на прототип на нова (несъществуваща и с непознати характеристики) машина и изследването на нейните характеристики (чрез изработения прототип) какво представляват – „Индустриални научни изследвания“ или „Експериментално развитие“ ? – вх. № 94-00-234/17.07.2019 г.

Въпрос № 3-12 Допустими ли са разходи за амортизационни отчисления на налични активи при кандидата и/или партньора, които ще бъдат използвани за целите на проекта и какви документи ще търси Компетентния орган за доказване на цената на активите при отчитане на проекта, в случай, че те са закупени преди подаване на проекта? – вх. № 94-00-247/18.07.2019 г.

Въпрос № 3-11 Моля, за разяснение, кои разходи следва да се планират като „Спомагателни разходи до (25%)“ в бюджета. – вх. № 46-00-146/17.07.2019 г.

Въпрос № 1-11 Допустимо ли е една и съща организация за научни изследвания да бъде партньор по повече от един проект, например един институт към БАН с различни свои секции да бъде партньор в повече от един проект? – вх. № 94-00-245/18.07.2019 г.

Въпрос № 1-10 Къде мога на живо да получа повече информация за конкурса? – вх. № 94-00-230/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-9 Моля да поясните: 1. Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга – Какво означава за вас “готов пазарен продукт” и какво всъщност ще финансирате, ако не се стига до продукт/услуга? 2. Фондът не финансира проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки – означава ли, че трябва да се ползват само “вносни суровини”. Как в случая насърчаваме родната икономика? – вх. № 94-00-221/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-8 Дали е допустим партньор предприятие от Република Сърбия и ако е допустим- какви документи следва да представи? 2.Дали е възможно всяко едно от две свързани предприятия да кандидатства самостоятелно със собствен проект? Всяко от двете предприятия е ООД и имат различен четирицифрен КИД? – вх. № 94-00-231/17.07.2019 г

Въпрос № 1-7 Може ли стартираща фирма, която е регистрирана като АД да кандидатства? – вх. № 94-00-229/16.07.2019 г.

Съобщение във връзка с изпълнение на проекти по 8-ма и 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Въпрос № 2-1 Има ли някакви изрични изисквания към доставчиците на оборудване (производител, оторизиран представител или др.)? вх. № 46-00-136/11.07.2019 г.

Въпрос № 3-10 В правилника за оценка на проектните предложения Раздел Д ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ в т. 5.1 е посочено в критериите за оценка: ” – чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта ……”. Не е ясно от къде и как ще се пресмята “чистото имущество”. Във връзка с други текстове в документите за кандидатстване правилно ли е да смятаме, че цитираното изискване по критерия ще е изпълнено, ако в Приложение 10 от документите за кандидатстване е декларирано, че кандидатът “може да осигури и разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на проект…”? – вх. № 92-00-146/12.07.2019 г.

Въпрос № 3-9 Може ли ръководител на фаза да работи и като изследовател в рамките на същия проект? Ако е възможно, то може ли това да е в същата ръководена от него фаза или трябва да е в друга? При изготвяне на бюджета колко оферти за доставка на ДМА и ДНА са необходими? Финансират ли се като спомагателен разход тези направени за възнаграждения на персонал по поддържане на сертифицирането на внедрените системи за качество? – вх. № 46-00-143-1/15.07.2019 г.

Страница 17 от 45« Първа...510...1516171819...253035...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube