Текущи програми и проекти

Въпрос с Вх. №94-00-157 от 14.05.2019 г.

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2016“,  „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Архив

Въпрос с Вх. №46-00-24-13 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. №46-00-24-11 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. № 46-00-24-9 / 12.02.2019 г.

Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г. Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 да ни дадете разяснения по следните въпроси:

ВЪПРОС: Моля, пояснете текстът на отговор на Въпрос 1 от секция Въпроси/Отговори на Вашата страница, а именно: „ Записаното на стр. 17 изискване, че за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон. По аналогия, в хипотезата, когато кандидата МСП реализира емисия облигации / дългови ценни книжа, то тази емисия би трябвало да е със срок до падежа (матуритет) от минимум една година, като минимум 25% от издадените облигации следва да не могат да бъдат изкупени обратно от кандидата-МСП и/или погасени преди крайната дата на емисията.“

ВЪПРОС 21: Следва ли в т. 10 „План за външно възлагане“ да се опише вече проведената процедура за избор на изпълнител?

ВЪПРОС 20: Достатъчно ли е в т. 9 Екип да посочим само Управителя на МСП?

ВЪПРОС 19: В случай на забавяне по време на изпълнение и неспазване на броя месеци на изпълнение на конкретна дейност описана в т. 7 План за изпълнение: трябва ли да се иска официално одобрение за изменение на периода на изпълнение на тази дейност, като продължителността на изпълнение на проекта не се променя?

ВЪПРОС 18: Необходимо ли е във формуляра за кандидатстване да се описват дейности, които не се финансират, но са необходими за реализацията на листването?

ВЪПРОС 17: В т. 4.5 от Критериите за оценка на формулярите за участие най-вероятно е допусната техническа грешка – „Налице ли е смесване на критерии за подбор и показатели за оценка? – При отговор „не”, заявлението за участие се отхвърля”. Моля, пояснете.

ВЪПРОС 16: Възможно ли е уведомяването на всички кандидати след приключилата оценка за избор на ИП (т. 8.8 на стр. 16 от Приложение 5 Критерии за оценка на формуляри за участие) да се осъществи чрез имейл до подалите оферти инвестиционни посредници, със задължително потвърждение на имейла от тяхна страна, и с копие до ИАНМСП?

ВЪПРОС 15: Във връзка с начина на получаване на офертите, а именно „лично, с пълномощно и по пощата” (посочено в Приложение 13 Входящ регистър на получените оферти по процедура за определяне на изпълнител), моля пояснете дали написаното в Приложение 18 Протокол за класиране на кандидати: „Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в ИСУН 2020:” е техническа грешка.

Страница 17 от 43« Първа...510...1516171819...253035...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: