Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-3 1. Задължително ли е в едно проектно предложение да са включени дейности/задачи и от двете категории: Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие? С други думи – в едно проектно предложение, допустимо ли е да са включени дейности/задачи само от една категория – само от ИНИ, или само от ЕР? 2. Допустимо ли е едно проектно предложение да съдържа дейности свързани с изработване на опитен образец/прототип, за който има подадена заявка за патент към момента на кандидатстването (или има съществуващ патент) ? Дейностите по изработване на опитен образец/прототип, следва ли да се определят като Експериментално развитие? 3. В рамките на настоящата сесия, допустимо ли е предоставянето на авансово плащане за изпълнение на конкретен етап от проекта? 4. В кои случаи се изисква банкова гаранция? Ако не е заявено авансово плащане, необходимо ли е представянето на банкова гаранция? 5. Може ли микропредприятие да участва самостоятелно? 6. Партньорството задължително ли е? – вх. № 92-00-144/09.07.2019 г.

Въпрос № 3-2 Във връзка с разработване на проект, моля за Вашето разяснение относно допустимостта на разходи за амортизационни отчисления на налични активи. Допустими разходи по проекта ли са амортизационни отчисления на налични активи ? Въпроса възниква предвид факта, че във формуляра за участие следва за се изброи оборудването, което ще се използва, а колко месеца и дали е налично или ще се закупува . – вх. № 46-00-131/08.07.2019 г.

Въпрос № 1-2 Интересуваме се дали можем да кандидатстваме с проект за закупуване на строителна механизация и специализирани машини в областта на строителството. В случай, че има други отворени за кандидатстване програми в тази област, моля да ни насочите. – вх. № 46-00-129/04.07.2019 г.

Въпрос № 1-1 Могат ли самостоятелни бенефицeнти да бъдат университети, например Медицински университет Пловдив, а УМБАЛ Свети Георги Пловдив да му бъде партньор в схемата? Може ли да ми посочите и ваш телефон на експерт по НИФ за контакт за да уточним и други въпроси? вх. № 92-00-142/05.07.2019 г.

Въпрос № 3-1 Посоченото ограничение в чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на НИФ, а именно че „Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство.”, важи ли и за получени помощи по проекти по Евростарс. По-конкретно, ако дадено предприятие има изпълнен проект по Евростарс, но никога не е изпълнявало проекти по конкурсните сесии, получената БФП влиза ли в горепосоченото ограничение от 750 000 лв? – вх. № 46-00-126/01.07.2019 г.

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2019

Кандидатстване за Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019

Въпрос с Вх. №94-00-157 от 14.05.2019 г.

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2016“,  „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Архив

Въпрос с Вх. №46-00-24-13 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. №46-00-24-11 / 13.02.2019 г.

Въпрос с Вх. № 46-00-24-9 / 12.02.2019 г.

Въпрос: Вх. № 46-00-27-7 / 07.02.2019 г. Моля, във връзка с обявена Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа капиталовите пазари“ BG16RFOP002-2.034 да ни дадете разяснения по следните въпроси:

Страница 17 от 44« Първа...510...1516171819...253035...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube