Текущи програми и проекти

Въпрос № 3-8 Разходът за ток и интернет, допустим разход ли е по проекта в перо “Разходи за материали и консумативи”? Допустимо ли е едно МСП да бъде водещ кандидат в един проект и партньор по друг проект с които се кандидатства по десета конкурсна сесия на НИФ? – вх. № 92-00-148/16.07.2019 г.

Въпрос № 3-7 Допустими ли са разходи за закупуване на нови ДМА (оборудване и инструменти), които ще са необходими при провеждането на демонстрациите или са допустими само разходите за ДНА – иновативен специализиран софтуер? – вх. № 46-00-140/15.07.2019 г.

Въпрос № 3-6 Допустими ли са разходи за изработване на прототип на изобретена машина? Признават ли се разходите за изпитване на технически характеристики на изработен прототип на изобретена машина в лабораторни и при реални условия? – вх.п № 94-00-219/15.07.2019 г.

Въпрос № 1-6 Може ли с едно проектно предложение да се кандидатства за разработването на две различни иновации или трябва да се работи само върху една? – вх. № 94-00-218/15.07.2019 г.

Въпрос № 1-5 Какво се разбира под “стартиращо предприятие” и в кой документ може да се намери точната дефиниция? – вх. № 92-00-147/15.07.2019 г.

Въпрос № 3-5 1. Дали разходите за заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикуване на национални/регионални патенти са допустими по новооткритата от Вас сесия; 2. Дали разходите за превод на китайски, японски и корейски езици са допустими по новооткритата от Вас сесия; 3. Дали разходите за юридически услуги от задължителните местни представители (attorney), съгласно изискванията на съответните страни при кандидатстването на националните/регионални фази, са допустими по новооткритата от Вас сесия. – вх. № 94-00-212/11.07.2019 г.

Въпрос № 1-4 Бих искал да Ви запитам дали има опция за среща или консултация, която да уговорим с представител/и на ИАНМСП, за да получим генерални насоки в случай, че имаме възможност да кандидатстваме? – вх. № 46-00-135/11.07.2019 г.

Въпрос № 3-4 Моля да ми отговорите на два въпроса относно Бюджета за научно-изследователски и развоен проект на Десетата сесия на Националния иновационен фонд 2019. 1. Надбавката за малко предприятие важи ли и за партньора ако е университет. 2. В случай, че партньор на малко предприятие е университет, колко е надбавката за ефективно сътрудничество – 15% или 10%, и тази надбавка важи ли и за малкото предприятие. – вх. № 46-00-134/10.07.2019 г.

Въпрос № 3-3 Моля за доизясняване на следните въпроси: 1. Какво се разбира под самостоятелно усвояване на БФП от кандидат за даден проект: – усвоената БФП само от координатора (кандидата), или – усвоената БФП от координатора заедно с партньорите, т.е. за целия проект? 2. Ако координатора е участвал с различни партньори в различните сесии, то това за един и същ кандидат ли се счита и БФП за целите проекти ли се счита за самостоятелно усвоена от кандидата? – вх. № 46-00-133/09.07.2019 г.

Въпрос № 1-3 1. Задължително ли е в едно проектно предложение да са включени дейности/задачи и от двете категории: Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие? С други думи – в едно проектно предложение, допустимо ли е да са включени дейности/задачи само от една категория – само от ИНИ, или само от ЕР? 2. Допустимо ли е едно проектно предложение да съдържа дейности свързани с изработване на опитен образец/прототип, за който има подадена заявка за патент към момента на кандидатстването (или има съществуващ патент) ? Дейностите по изработване на опитен образец/прототип, следва ли да се определят като Експериментално развитие? 3. В рамките на настоящата сесия, допустимо ли е предоставянето на авансово плащане за изпълнение на конкретен етап от проекта? 4. В кои случаи се изисква банкова гаранция? Ако не е заявено авансово плащане, необходимо ли е представянето на банкова гаранция? 5. Може ли микропредприятие да участва самостоятелно? 6. Партньорството задължително ли е? – вх. № 92-00-144/09.07.2019 г.

Въпрос № 3-2 Във връзка с разработване на проект, моля за Вашето разяснение относно допустимостта на разходи за амортизационни отчисления на налични активи. Допустими разходи по проекта ли са амортизационни отчисления на налични активи ? Въпроса възниква предвид факта, че във формуляра за участие следва за се изброи оборудването, което ще се използва, а колко месеца и дали е налично или ще се закупува . – вх. № 46-00-131/08.07.2019 г.

Въпрос № 1-2 Интересуваме се дали можем да кандидатстваме с проект за закупуване на строителна механизация и специализирани машини в областта на строителството. В случай, че има други отворени за кандидатстване програми в тази област, моля да ни насочите. – вх. № 46-00-129/04.07.2019 г.

Въпрос № 1-1 Могат ли самостоятелни бенефицeнти да бъдат университети, например Медицински университет Пловдив, а УМБАЛ Свети Георги Пловдив да му бъде партньор в схемата? Може ли да ми посочите и ваш телефон на експерт по НИФ за контакт за да уточним и други въпроси? вх. № 92-00-142/05.07.2019 г.

Въпрос № 3-1 Посоченото ограничение в чл. 34, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на НИФ, а именно че „Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство.”, важи ли и за получени помощи по проекти по Евростарс. По-конкретно, ако дадено предприятие има изпълнен проект по Евростарс, но никога не е изпълнявало проекти по конкурсните сесии, получената БФП влиза ли в горепосоченото ограничение от 750 000 лв? – вх. № 46-00-126/01.07.2019 г.

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

Страница 18 от 45« Първа...510...1617181920...253035...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube