Текущи програми и проекти

ВЪПРОС 2: Във връзка с описването на индикатор „успешна емисия за набиране на капитал” във Формуляра за кандидатстване, в случай на издаване на ценни книжа – облигации, как би следвало да се попълни т.8 от Формуляра и по- конкретно полета „базова стойност”, “целева стойност” и „източник на проверка”

ВЪПРОС 1: Във връзка с описаните допустими разходи за емитирането на ценни книжа, а именно акции и облигации (посочено на стр. 9 от Условията за кандидатстване), моля посочете какви документи трябва да се представят от страна на МСП при пласиране на емисия облигации, за да отговори последната на условието за изплащане стойността на ваучера: за целите на настоящата схема, за да се счита за изпълнена успешно към датата на приключването на емисията, следва минимум 25% от акциите, реализирани в емисията да не бъдат собственост на предприятието МСП или закупени от свързани предприятия (по смисъла на ЗМСП) и свързани лица по смисъла на Търговския закон (стр. 17 от Условия за кандидатстване).

Допълнителен въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по девета сесия, 2018 година

Въпрос №3-29 Моля, да поясните в кой ред на Бюджета на координатора – приложение 3, да попълним разходите за лизингови вноски, които са допустими по чл.33 т.2 – 2.7 от ПУСНИФ. В конкретния случай, оборудването ще бъде придобито при условията на финансов лизинг с прехвърляне на собствеността върху актива с изтичане на договора за лизинг, който ще е приключил в рамките на проекта. Лизинговата вноска ще бъде по-висока от амортизационните отчисления. Моля обяснете защо в бюджета няма отделен ред за този допустим по програмата разход. – вх. № 46-00-175/20.07.2018 г.

Въпрос №1-47 Ако отговорите по описаните т.1, т.2 и т.3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“ е отрицателен, следва ли да се попълва табличката с други получени държавни или минимаелни помощи от други дейности (проекти), а не за този който се кандидатства в момента? -вх. № 46-00-178/24.07.2018 г.

Въпрос №1-46 Моля опишете подробно вида, в който трябва да бъде подадено проектното предложение. Трябва ли документите да бъдат разделени в два комплекта /папка или класьор с джобове/?  Трябва ли двата комплекта да бъдат в собствени запечатани непрозрачни пликове? Колко електронни носителя трябва да се предадат – два със трите приложения (№1, 2 и 3) на всеки от носителите? – вх. №94-00-235/24.07.2018 г.

Въпрос №1-45 Как се обосновават допълните надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество. При подаване на проектното предложение следва ли да имаме обосновка за какво точно ще се разпределят. – вх. №46-00-177/20.07.2018 г.

Въпрос №1-44 При разпределяне на дейностите за ИНИ и ЕР по проекта има ли минимално и/или максимално съотношение между двата вида дейности, което трябва да се спазва. Например: Допустимо ли е съотношението между дейностите ИНИ и ЕР да бъде 80% към 20%, или 50% към 50% или друго. Въпросът ми не е за процентното финансиране, а за разпределяне на дейностите. -вх. №46-00-176/20.07.2018 г.

Въпрос № 3-28 Финансират ли се по програма НИФ 2018 разходи за амортизационни отчисления по перо “Разходи за инструменти и оборудване” на собствени, налични ДМА и ДНМА, които се ползват в дейността на фирмата и ще се използват при реализирането на проекта? – вх. №46-00-174/20.07.2018 г.

Въпрос № 1-43 В „Правилника за оценка на проектни предложения“ на ст. 2 е написано, че в случай на „…… упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията за кандидатстване не можем да открием образец на пълномощно. Моля да изпарите линк или образец на самото пълномощно? – вх. №46-00-172/18.07.2018 г.

Въпрос №3-27 Моля за отговор на следните въпроси по 9-та сесия на НИФ: във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПУСНИФ и в частност: “Не могат да се планират разходи само за “индустриални научни изследвания” – моля за разяснение на изложеното и значи ли това, че е недопустимо в рамките на бюджет на проект за индустриални научни изследвания всички планирани разходи да бъдат отнесени към индустриални научни изследвания? * Съгласно Чл. 12. от процедурата за административно и финансово отчитане:” Етап на проект е отчетен период (посочен таблица 4 по т.7 от Приложение 2), в края на който Бенефициерът / Координаторът отчита постигнатите резултати в съответствие със заложеното в таблица 3 по т.7 от Приложение 2.” На какъв логически принцип отделните фази, задачи и дейности следва да бъдат отнесени по етапи на изпълнението на проекта? Допустимо ли е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи? Допустимо ли е фаза на проекта – напр. управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение с продължителност 18 месеца? В случай, че по проекта се предвижда закупуване на ДМА/ДНА – то следва ли да прилагаме към проектната документация оферти за планираните инвестиции в ДМА/ДНА? Има ли ограничение за разпределението на бюджета на проекта между отделните партньори и координатора на проекта? с Вх.№94-00-232/17.07.2018 г.

Въпрос № 3-26 Необходимо ли е да представим оферти от доставчици за посочените в таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, материали/консумативи за изпълнение на дейностите на проекта? – вх. №46-00-171/18.07.2018 г.

Въпрос №3-25 В две от фазите на проекта сме планирани химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при различни условия. Необходимата лабораторна апаратура е налична в лабораторията на партньора (изследователска организация). За провеждането на химичните анализи са необходими химикали, сертифицирани сравнителни материали, консумативи за апаратурата (пълнежи за колоните, газове и др.). Допустими ли са тези разходи? До момента сме ги описали в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта”. – вх. №3-25

Въпрос №1-42   В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.17 се изисква Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията – оригинал и заверено копие от партньора/партньорите. Висшите учебни заведения, които ще ни бъдат партньори, са създадени преди повече от 100 години и дори самите те нямат оригинал на документа за създаване, а могат да представят копия на извадките от Държавен вестник за обнародваните документи/решения относно техните статути. Също така не е възможно да ни бъдат предоставени оригиналите на уставите на висшите учебни заведения. Моля да потвърдите, че прилагането към проектното предложение на 2 /две/ заверени от партньорите копия на съответните документи или публикации в Държавен вестник за създаването им, както и на 2 /две/ заверени от партньорите копия на устав/правилник за дейността ще са достатъчни и няма допълнително да се изискват от ваша стана оригинали на тези документи. – вх. № 94-00-233/17.07.2018 г.

Страница 20 от 44« Първа...51015...1819202122...253035...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube