Текущи програми и проекти

Допълнителен въпрос с Вх. №46-00-255/11.12.2018

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по девета сесия, 2018 година

Въпрос №3-29 Моля, да поясните в кой ред на Бюджета на координатора – приложение 3, да попълним разходите за лизингови вноски, които са допустими по чл.33 т.2 – 2.7 от ПУСНИФ. В конкретния случай, оборудването ще бъде придобито при условията на финансов лизинг с прехвърляне на собствеността върху актива с изтичане на договора за лизинг, който ще е приключил в рамките на проекта. Лизинговата вноска ще бъде по-висока от амортизационните отчисления. Моля обяснете защо в бюджета няма отделен ред за този допустим по програмата разход. – вх. № 46-00-175/20.07.2018 г.

Въпрос №1-47 Ако отговорите по описаните т.1, т.2 и т.3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“ е отрицателен, следва ли да се попълва табличката с други получени държавни или минимаелни помощи от други дейности (проекти), а не за този който се кандидатства в момента? -вх. № 46-00-178/24.07.2018 г.

Въпрос №1-46 Моля опишете подробно вида, в който трябва да бъде подадено проектното предложение. Трябва ли документите да бъдат разделени в два комплекта /папка или класьор с джобове/?  Трябва ли двата комплекта да бъдат в собствени запечатани непрозрачни пликове? Колко електронни носителя трябва да се предадат – два със трите приложения (№1, 2 и 3) на всеки от носителите? – вх. №94-00-235/24.07.2018 г.

Въпрос №1-45 Как се обосновават допълните надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество. При подаване на проектното предложение следва ли да имаме обосновка за какво точно ще се разпределят. – вх. №46-00-177/20.07.2018 г.

Въпрос №1-44 При разпределяне на дейностите за ИНИ и ЕР по проекта има ли минимално и/или максимално съотношение между двата вида дейности, което трябва да се спазва. Например: Допустимо ли е съотношението между дейностите ИНИ и ЕР да бъде 80% към 20%, или 50% към 50% или друго. Въпросът ми не е за процентното финансиране, а за разпределяне на дейностите. -вх. №46-00-176/20.07.2018 г.

Въпрос № 3-28 Финансират ли се по програма НИФ 2018 разходи за амортизационни отчисления по перо “Разходи за инструменти и оборудване” на собствени, налични ДМА и ДНМА, които се ползват в дейността на фирмата и ще се използват при реализирането на проекта? – вх. №46-00-174/20.07.2018 г.

Въпрос № 1-43 В „Правилника за оценка на проектни предложения“ на ст. 2 е написано, че в случай на „…… упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията за кандидатстване не можем да открием образец на пълномощно. Моля да изпарите линк или образец на самото пълномощно? – вх. №46-00-172/18.07.2018 г.

Въпрос №3-27 Моля за отговор на следните въпроси по 9-та сесия на НИФ: във връзка с чл. 25, ал. 1 от ПУСНИФ и в частност: “Не могат да се планират разходи само за “индустриални научни изследвания” – моля за разяснение на изложеното и значи ли това, че е недопустимо в рамките на бюджет на проект за индустриални научни изследвания всички планирани разходи да бъдат отнесени към индустриални научни изследвания? * Съгласно Чл. 12. от процедурата за административно и финансово отчитане:” Етап на проект е отчетен период (посочен таблица 4 по т.7 от Приложение 2), в края на който Бенефициерът / Координаторът отчита постигнатите резултати в съответствие със заложеното в таблица 3 по т.7 от Приложение 2.” На какъв логически принцип отделните фази, задачи и дейности следва да бъдат отнесени по етапи на изпълнението на проекта? Допустимо ли е отделни задачи и дейности от дадена фаза да попадат в различни етапи? Допустимо ли е фаза на проекта – напр. управлението на проекта, да продължава през целия период на изпълнение с продължителност 18 месеца? В случай, че по проекта се предвижда закупуване на ДМА/ДНА – то следва ли да прилагаме към проектната документация оферти за планираните инвестиции в ДМА/ДНА? Има ли ограничение за разпределението на бюджета на проекта между отделните партньори и координатора на проекта? с Вх.№94-00-232/17.07.2018 г.

Въпрос № 3-26 Необходимо ли е да представим оферти от доставчици за посочените в таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, материали/консумативи за изпълнение на дейностите на проекта? – вх. №46-00-171/18.07.2018 г.

Въпрос №3-25 В две от фазите на проекта сме планирани химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при различни условия. Необходимата лабораторна апаратура е налична в лабораторията на партньора (изследователска организация). За провеждането на химичните анализи са необходими химикали, сертифицирани сравнителни материали, консумативи за апаратурата (пълнежи за колоните, газове и др.). Допустими ли са тези разходи? До момента сме ги описали в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта”. – вх. №3-25

Въпрос №1-42   В „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.17 се изисква Документ за създаване на Организациите за научни изследвания и разпространение на знания, както и Устав/Правилник за дейността и функционирането на организацията или друг еквивалентен документ (само ако организацията няма устав или правилник, съгласно законодателството, което регламентира дейността й) уреждащ дейността и функциите на организацията – оригинал и заверено копие от партньора/партньорите. Висшите учебни заведения, които ще ни бъдат партньори, са създадени преди повече от 100 години и дори самите те нямат оригинал на документа за създаване, а могат да представят копия на извадките от Държавен вестник за обнародваните документи/решения относно техните статути. Също така не е възможно да ни бъдат предоставени оригиналите на уставите на висшите учебни заведения. Моля да потвърдите, че прилагането към проектното предложение на 2 /две/ заверени от партньорите копия на съответните документи или публикации в Държавен вестник за създаването им, както и на 2 /две/ заверени от партньорите копия на устав/правилник за дейността ще са достатъчни и няма допълнително да се изискват от ваша стана оригинали на тези документи. – вх. № 94-00-233/17.07.2018 г.

Въпрос №3-24 Съгласно Чл. 26. (1) от ПУСНИФ-2016 бенефициерът/координаторът и партньора/ите/ определят начисления данък върху добавената стойност по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект, финансиран по НИФ, в следните две категории: Възстановим данък добавена стойност; Невъзстановим данък добавена стойност. Имам следния въпрос: Ако фирмата координатор е новосъздадена и няма регистрация по ЗДДС в момента на кандидатстване, допустимо ли е да попълни бюджета с възстановим ДДС, тъй като ще направи регистрация по ЗДДС преди подписване на договора и ще започне изпълнението на проекта като фирма с регистрация по ЗДДС? Моля, потвърдете, ако е така. Ако е допустимо, в заявлението за участие, Приложение 1 какво трябва да се маркира -сегашния статут без регистрация по ЗДДС или бъдещия статут по време на изпълнение на проекта с направената регистрация по ЗДДС, така както ще бъде отразено в бюджета на проектното предложение? Ако не е допустимо, а координаторът и партньорът са с различен статут за регистрация по ЗДДС, как би трябвало да се попълни бюджета? Вх.№94-00-229/16.07.2018 г.

Въпрос №1-41 Моля да ми изпратите комплекта с документи за кандидатстване, тъй като не можах да ги открия. – вх. №46-00-167/16.07.2018 г.

Страница 21 от 45« Първа...51015...1920212223...303540...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube